Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4254z ostatnich 7 dni
18741z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie remontu elewacji frontowej oraz docieplenie ścian

Przedmiot:

Wykonanie remontu elewacji frontowej oraz docieplenie ścian

Data zamieszczenia: 2022-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Wełniany Rynek 3
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel. 095 738 71 01
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 095 738 71 01
Termin składania ofert: 2022-12-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nasz znak: TZP - 002/15WM-ADM-1/2022 Gorzów Wlkp. 2022-11-24
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
z siedzibą przy ulicy Wełniany Rynek 3 w Gorzowie Wlkp.
działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości
przy ulicy Borowskiego 25 w Gorzowie Wlkp.
zaprasza do składania ofert
na wykonanie remontu elewacji frontowej oraz docieplenie ścian od strony podwórza zgodnie z audytem remontowym budynku przy Ul. Borowskiego 25 w Gorzowie Wlkp., zgodnie z zakresem prac ujętym w załączonych do zaproszenia przedmiarach robót.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
? Wykonanie tynków renowacyjnych dwuwarstwowo ściany frontowej;
? Docieplenie ścian od strony podwórza styropianem gr 15 cm i cokołu styropianem 10 cm;
? Wykonanie izolacji ścian piwnicznych od strony podwórza styropianem 10 cm;
? Wymiana solarki okiennej strychowej, piwnicznej i klatki schodowej:
Okna w piwnicy- 6 szt. o wymiarach:
1,0 x 0,5 - 3 szt.
0,5 x 0,5 - 1 szt.
0,5 x 0,7 - 1 szt.
0,8 x 0,7 - 1 szt.
Materiał: Drewno
Okna na strychu - 12 szt. o wymiarach:
0,4 x 0,5 - 6 szt.
0,4 x 0,3 - 6 szt.
Materiał : Drewno
Okna na klatce schodowej - 3 szt. o wymiarach:
1,2 x 1,7 - 1 szt.
1,2 x 1,9 - 1 szt.
1,2 x 1,5 - 1 szt.
Materiał: Drewno
Uwaga! Sprawdzić wymiary okien przed wykonaniem.
? Wymiana stolarki drzwiowej:
Front:
Drzwi zewnętrzne - drewniane zewnętrznych z zachowaniem obecnego wymiaru, podziału oraz zdobień. Gałka od zewnątrz , klamka od wewnątrz. Drzwi przystosować do istniejącego domofonu.
Tył:
Drzwi - stalowe Wiśniowski lub równorzędne, zachowanie obecnego wymianu oraz kierunku otwierania, gałka od zewnątrz, klamka od wewnątrz
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcy zobowiązany jest również, jako wytwarzający odpady w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.

Dokument nr: TZP - 002/15WM-ADM-1/2022

Otwarcie ofert: 3. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie ADM-1 podczas zebrania z właścicielami lokali w terminie ustalonym po uzyskaniu ofert.

Składanie ofert:
2. Opisaną i zamkniętą ofertę należy złożyć w sekretariacie ZGM pok. 12 do dnia 06.12.2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
Warunki realizacji:
? termin wykonania prac: do 30 czerwca 2023 r.

Wymagania:
? okres gwarancji: 60 miesięcy od daty odbioru robót
? warunki płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury (dopuszcza się dokonywanie płatności częściowych na podstawie protokołów odbioru częściowego robót, dopuszcza się max. 2 płatności częściowe do 80% wynagrodzenia brutto)
? sposób rozliczenia robót: kosztorysem zamiennym sporządzonym na podstawie kosztorysu ofertowego i obmiaru faktycznie wykonanej ilości robót budowlanych.
? roboty, które nie zostały przewidziane w kosztorysie inwestorskim (ślepym), rozliczane będą na podstawie obowiązującej bazy KNR, cen materiałów oraz stawek kalkulacyjnych podanych w ofercie. W przypadku materiałów i sprzętu, który nie został uwzględniony w dokumentach postępowania, zastosowanie będą miały średnie ceny materiałów (bez kz) wydawnictwa ,,SEKOCENBUD" z poprzedniego kwartału. W przypadku braku cen na materiały i sprzęt w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez wykonawcę.
? sporządzenie oferty cenowej: kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą uproszczoną na podstawie załączonych do oferty przedmiarów/oferty cenowej (odpowiedni plik do pobrania ze strony www.zgm.gorzow.pl),
UWAGA:
o Jeżeli ofertę złoży Wykonawca niebędący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, winien wraz z ofertą złożyć oświadczenie zawierające podstawę prawną zwolnienia. W przypadku utraty przez wykonawcę prawa do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT w trakcie realizacji umowy, nadal będzie obwiązywać cena brutto wynikająca z oferty.
o Jeżeli ofertę złoży wykonawca, który jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, cena oferty powinna zawierać zaliczkę na podatek dochodowy oraz wszelkie należne składki, które to zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić. Tym samym, wykonawca będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej wyraża zgodę na pomniejszenie swoich należności (ceny oferty) o zaliczki i składki, które zamawiający będzie zobowiązany naliczyć i odprowadzić w związku z realizacją umowy. Należność wypłacona bezpośrednio wykonawcy nie będzie wówczas równa cenie oferty.
? należy wyszczególnić parametry kosztorysowe zastosowane do wyliczenia kosztorysu ofertowego i rozliczenia ewentualnych robót dodatkowych,
? ceny określone przez Wykonawcę w ofercie i kosztorysie ofertowym są stałe i nie będą zmienione w toku realizacji prac.
Warunki udziału w postępowaniu:
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, że posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia, a także dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi i kadrowymi niezbędnymi dla jego realizacji. (treść oświadczenia znajduje się w formularzu oferty).
Warunki prowadzonego postępowania:
Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem proszeni są o wpisanie na kopercie adresu e-mail w celu umożliwienia Administracji poinformowania o terminie spotkania.
4. W postępowaniu Wykonawca może złożyć jedną ofertę opisaną w sposób umożliwiający identyfikację miejsca jej przeznaczenia (np. przez wskazanie oznaczenia sprawy).
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, bądź z ich podaniem, w szczególności w przypadku, kiedy najkorzystniejsza oferta będzie wyższa od możliwości finansowych Zamawiającego.
7. Zamawiający zastrzega, że oferty niekompletne; bez załączników, podpisów będą odrzucane, jako niespełniające wymogów formalnych.
8. Oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w zaproszeniu podlega odrzuceniu.
9. Decyzję o rozpatrzeniu ofert złożonych po upływie wyznaczonego terminu składania, a przed terminem ich otwarcia podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
10. Wykonawca ponosi wszelkie skutki nieprawidłowego złożenia oferty, w szczególności:
a. złożenia oferty w innym miejscu niż wskazane w zaproszeniu,
b. złożenia oferty w niewłaściwym terminie,
c. złożenia oferty w opakowaniu niewłaściwie opisanym.
11. Szczegółowej weryfikacji będzie podlegać oferta najkorzystniejsza, a w przypadku jej odrzucenia - następna najkorzystniejsza oferta.
12. Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe.
13. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu, a który zaoferuje najkorzystniejsze warunki zgodnie z kryteriami oceny ofert przewidzianymi w treści zaproszenia.
14. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty ze względu na fakt, że kilka ofert zostanie złożonych z tą samą ceną, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych lub przeprowadzi negocjacje z tymi Wykonawcami.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjowania warunków oferty, w szczególności w sytuacji, gdy przekracza ona możliwości finansowe Zamawiającego. Decyzję o tym, z którymi wykonawcami zostaną przeprowadzone negocjacje, podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kryteriów oceny ofert po ich uzyskaniu. Decyzję w tym zakresie podejmie Wspólnota Mieszkaniowa, a Wykonawcy zostaną o tym fakcie poinformowani, a w razie potrzeby zostaną wezwani do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów.
17. Informację o wyniku postępowania Zamawiający przekaże wszystkim uczestnikom postępowania, na adres e-mail wskazany w złożonej ofercie.
Uwaga!
Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie w Administracji:
1. Kopii aktualnej polisy OC (wraz z potwierdzeniem jej opłacenia) w zakresie prowadzonej działalności. Potwierdzenie opłaty może wynikać z samego dokumentu polisy OC, bądź innych dokumentów potwierdzających opłacenie polisy. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć w Administracji kopię aktualnej polisy każdorazowo w przypadku j wygaśnięcia ubezpieczenia.
2. Dokumentu gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej brutto w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Wymagany okres zabezpieczenia: 60 miesięcy.
Zatwierdzam:

Uwagi:
1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena
18. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany lub odwołania warunków niniejszego zapytania, stosownie do art. 701 Kodeksu Cywilnego.
,,Informacja w zakresie ochrony danych osobowych"
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1.1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp., ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 095 738 71 01, fax. 095 738 71 00;
1.2. W razie pytań w zakresie ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej, należy się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych ZGM, kierując je na adres e-mail: iodo@zgm.gorzow.pl ; tel. 095 73 87 118
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonego w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Borowskiego 25 w Gorzowie Wlkp., znak TZP-002/15WM/ADM-1/2022, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
1.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
1.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.7. posiada Pani/Pan:
1.7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1.7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
1.7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
1.7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.8. nie przysługuje Pani/Panu:
1.8.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.8.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.8.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2022

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.