Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Termomodernizacja budynków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Termomodernizacja budynków

Data zamieszczenia: 2022-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wieleń
Kościuszki 34
64-730 Wieleń
powiat: czarnkowsko-trzcianecki
672561170
Wielen_UM@wokiss.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/695695
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wieleń
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 672561170
Termin składania ofert: 2022-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu i budynku Szkoły Podstawowej w Miałach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu i budynku Szkoły Podstawowej w Miałach.
Inwestycja jest podzielona na części składające się z dwóch zadań:
Zadanie nr 1:
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu obejmująca:
a) Obiekt budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu, w tym:
- ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz,
- ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją za pomocą wełny mineralnej,
- wymianę źródła ciepła- budowę instalacji gazowej zewnętrznej na gaz ziemny sieciowy wraz z kotłem gazowym zewnętrznym kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania wraz z kominem zewnętrznym systemowym i niezbędnym wyposażeniem,
- wymianę systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
- wymianę istniejącego oświetlenia na instalację oświetleniową typu LED,
- wymianę instalacji grzewczej grzejnikowej wraz z montażem zaworów termostatycznych.
b) Obiekt tzw. ,,małej szkoły", w tym:
- usunięcie istniejącej warstwy termoizolacji ze styropianu wraz z oczyszczeniem ścian,
- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
- ocieplenie stropu nad parterem za pomocą wełny mineralnej,
- ocieplenie stropodachu za pomocą styropapy,
- wymiana stolarki okiennej PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
- wymianę stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej, montaż stolarki stalowej i aluminiowej,
- wymianę systemu grzewczego, w tym źródła ciepła na instalację powietrznych pomp ciepła wraz z wymianą armatury i oprzyrządowania,
- wymianę systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- wymianę istniejącego oświetlenia na instalację oświetleniową typu LED,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego: Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu i budynku Szkoły Podstawowej w Miałach.
Zadanie nr 2:
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miałach obejmująca:
- ocieplenie ścian zewnętrznych za pomocą styropianu,
- wymianę rur spustowych oraz rynien,
- ocieplenie stropu nad parterem za pomocą wełny mineralnej,
- ocieplenie stropodachu od strony zewnętrznej za pomocą styropapy,
- wymianę stolarki okiennej PCV wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
- wymianę systemu grzewczego, w tym źródła ciepła na instalację powietrznych pomp ciepła wraz z wymianą armatury i oprzyrządowania,
- wymianę systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- wymianę istniejącego oświetlenia na instalację oświetleniową typu LED,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

CPV: 45321000-3, 45300000-0, 45311000-0, 45111300-1, 45111000-8, 45421100-5, 45261000-4, 45261320-3, 45442100-8, 45262120-8

Dokument nr: 2022/BZP 00458393, KTI.271.31.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/wielen
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wielen
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: zamowienia@wielen.pl ;
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wielen ;
4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga zarejestrowania na: https://platformazakupowa.pl/pn/wielen .
5. Sposób rejestracji i korzystania z Platformy przedstawione zostały na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/wielen . Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem platformy. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformy określone w regulaminie dostępnym na: https://platformazakupowa.pl/pn/wielen.
6. Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 10 Mb/s.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/wielen
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1 ; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wieleń;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: abi@wielen.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art.
22RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/695695
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-15 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wielen

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.