Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wyposażenia

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa wyposażenia

Data zamieszczenia: 2022-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Gostyniński
Romana Dmowskiego 13
09-500 Gostynin
powiat: gostyniński
242357981, faks 242357985
przetargi@gostynin.powiat.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Gostynin
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 242357981, faks 2423
Termin składania ofert: 2022-12-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie"
Krótki opis przedmiotu zamówienia
DOSTAWA i montaż mebli zgodnie z załącznikiem do swz - opis przedmiotu zamówienia
DOSTAWA wyposażenia łazienek
DOSTAWA i montaż rolet wewnętrznych

CPV: 39100000-3, 44410000-7, 39515410-2

Dokument nr: 2022/BZP 00459881, ZP.272.21.2022.DPS

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.gostynin.powiat.pl/oglprzetargi/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: o miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
o ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami dotycząca zamówienia odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (,,Formularz do komunikacji"). Zamawiający dopuszcza, z wyłączeniem składania ofert przez Wykonawców, możliwość przesłania dokumentów zarówno przez Wykonawców jak i Zamawiającego za pomocą standardowej poczty elektronicznej (e-mail).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia.
Całość korespondencji prowadzonej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie z zachowaniem postanowień zawartych rozdziale 7 działu I ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe
w Gostyninie reprezentowane przez Starostę, z siedzibą przy Ul. Romana Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, adres e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl, tel.: 24 235 79 81.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych.
Kontakt z inspektorem ochrony danych: adres e-mail: iod@gostynin.powiat.pl, tel.: 24 235 79 87, korespondencyjnie na adres administratora wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych na podstawie przesłanki:
o art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
o art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej umowy (przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zawartej umowy, bądź podjęcia działań przed jej zawarciem) - na etapie podpisania umowy,
4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.: podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy),dostawcy usług IT, oprogramowania użytkowego, kontrahenci Jednostki, w celu realizacji zleceń, zawartych umów i odrębnych przepisów dot. bezpieczeństwa i organizacji pracy, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzeniu Prezesa Rany Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu
i profilowaniu.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
9. Posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, w dalszej kolejności art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-06 09:00
Miejsce składania ofert: 1) Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.