Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup pufy sako

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup pufy sako

Data zamieszczenia: 2022-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
ul. Kaszubska 42
70-227 Szczecin
powiat: Szczecin
tel 91 48 55 515, tel.:9148 55 213
gospodarczy@szczecin-centrum.sr.gov.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel 91 48 55 515, te
Termin składania ofert: 2022-11-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł pn.: zakup pufy sako dla Ośrodka Kuratorskiego mieszczącego się przy Alei Papieża Jana Pawła II 42/U1-2 w Szczecinie.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest zakup pufy sako dla Ośrodka Kuratorskiego mieszczącego się przy Alei Papieża Jana Pawła II 42/ul-2, których szczegółowy opis stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
składania ofert.
VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 29.11.2022 r. w postaci jej podpisanego skanu wraz z załącznikami e-mailem na adres: gospodarczy@szczecin-centrum.sr.gov.pl. W tytule wiadomości
e-mail należy wpisać: ,,zakup pufy sako dla Ośrodka Kuratorskiego mieszczącego się przy Alei Papieża Jana Pawła II42/U1-2 w Szczecinie".

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
16 dni roboczych od otrzymania właściwego zamówienia od Zamawiającego.

Wymagania:
II. Tryb postępowania:
zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku). Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Formularz ofertowy może zostać wypełniony elektronicznie, po czym musi zostać wydrukowany, podpisany i następnie zeskanowany. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferty sporządzone w sposób odbiegający od wyżej opisanego zostaną odrzucone.
Preferowane zdjęcia produktów lub link do strony internetowej w celach poglądowych.
VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania:
1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
2. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego potencjału technicznego i zawodowego oraz o sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy zapewniających należyte wykonanie zamówienia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
3. Dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu gospodarczego - tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. Oświadczenie RODO (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),
5. Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (załącznik nr 6 do zapytania ofertowego).
VII.Termin związania ofertą:
oferenci pozostają związani ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu do składania ofert.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznaczenia wiadomości. Składający ofertę obowiązany jest do uzyskania potwierdzenia złożenia oferty wysłanej poprzez e-mail. Ofertę wysłaną poprzez e-mail uznaje się za skutecznie złożoną po uzyskaniu przez składającego ofertę mailowego potwierdzenia, że wiadomość dotarła i została wyświetlona na komputerze Zamawiającego. Ciężar dowodu w zakresie skutecznego złożenia oferty spoczywa na składającym ofertę. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.
IX.Warunki udziału w postępowaniu:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1. Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
2. Posiadają potencjał techniczny i zawodowy zapewniający należyte wykonanie zamówienia,
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),
5. W wyznaczonym terminie złożą prawidłowo sporządzoną ofertę.
X. Kryteria oceny ofert:
o wyborze najkorzystniej oferty decydować będzie cena oferty. Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najniższą cenę, oferta ta wskazana zostanie do realizacji przedmiotu zamówienia.
XI. Informacja o sposobie porozumienia sią Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie drogą elektroniczną.
XII. Ogłoszenie wyników zapytania:
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego.
XIII. Zastrzeżenie:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W przypadku nieprzyjęcia do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych.

Kontakt:
2. Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
- p. Katarzyna Tomczak, e-mail: katarzyna.tomczak@szczecin-centrum.sr.gov.pl, tel. 91 48 55 213.
- p. Teresa Goryń, e-mail: teresa.goryn@szczecin-centrum.sr.gov.pl, tel. 9148 55 213.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.