Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sprzedaż i dostawę wyposażenia do strefy relaksu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Sprzedaż i dostawę wyposażenia do strefy relaksu

Data zamieszczenia: 2022-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Rzeszów - Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Bulwarowa 3
35-051 Rzeszów
powiat: Rzeszów
17 748 2480
zamowienia@sp17.resman.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: 17 748 2480
Termin składania ofert: 2022-12-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprzedaż i dostawę wyposażenia do strefy relaksu do Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie w ramach programu UNICEF
Opis przedmiotu zamówienia:
1). Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do strefy relaksu składającej się z 10 elementów, dywanu oraz gruszek dużych MED w ramach realizacji programu UNICEF .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Opis Przedmiotu Zamówienia - Formularz asortymentowo-cenowy, zgodnie z wykazem ujętym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, składający się z następujących części:
Część 1 --gruszki duże MED. i dywan mozaika
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1
Część 2 --meble modułowe
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2
2) W ramach zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do zakupu artykułów określonych rodzajowo i ilościowo w załączniku nr 1 Formularz asortymentowo- cenowy dla części od 1 do 2.
Wyposażenie objęte niniejszym zamówieniem określone w załączniku Opis Przedmiotu Zamówienia i muszą być: fabrycznie nowe, nieużywane, wolne do wad, kompletne i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowane, objęte gwarancją producenta, winny być dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych i posiadać
odpowiednie certyfikaty CE, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

Dokument nr: ADM.271.46.2022

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 02.12.2022 r. do godz. 1100 osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi (parter, pok. nr 8) przy Ul. Bulwarowej 17 w Rzeszowie lub przesłać
pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi Ul. Bulwarowa 3, 35-051 Rzeszów, bądź na adres: zamowienia@sp17.resman.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia wszystkich części --od dnia podpisania umowy do 09.12.2022 r.

Wymagania:
Warunki realizacji zamówienia:
1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) tj. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
1.2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
1.3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania.
3. W toku badania i oceny ofert Dyrektor szkoły reprezentujący Zamawiającego może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści zapytania ofertowego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, także po wyborze najkorzystniejszej oferty a przed zawarciem umowy bez podawania przyczyn.
8. W niniejszym postępowaniu wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, wyjaśnienia, zawiadomienia i informacje przekazywane będą w formie pisemnej drogą elektroniczną.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.
2. Oferta powinna być złożona w oryginale w formie pisemnej pod rygorem nieważności (wg wzoru jak
3. w załączniku nr 1 OFERTA do zapytania ofertowego) sporządzona w oparciu o dane zawarte w załączniku nr 1 OPZ dla danej części (zał. od 1.1 do 1.2),
4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty.
5. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
6. Wykonawca składający ofertę osobiście w sekretariacie szkoły pok. nr 8 lub pocztą powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu) uniemożliwiającym przypadkowe zapoznanie się z jej treścią lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@sp17.resman.pl - w formie podpisanego skanu (np. w formacie pliku PDF) i zaleca się, aby Wykonawca upewnił się czy wiadomość została odebrana przed terminem składania ofert.
W tytule wiadomości złożonej osobiście lub przesłanej za pośrednictwem poczty bądź przesłanej przy użyciu poczty elektronicznej e-mail należy napisać: ,,Sprzedaż i dostawa wyposażenia do strefy relaksu do Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie w ramach programu UNICEF" - znak sprawy ADM.271.46.2022 - oferta.
7. Wszystkie wydatki poniesione wskutek realizacji przedmiotu zapytania ofertowego leżą po stronie wykonawcy.).
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: Dla części 1, 2:
Kryterium ,,cena" - 100%
2 Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku dla każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę.
2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym podatek VAT.
4. Zaoferowana cena powinna obejmować łączną wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy (za część, na którą Wykonawca składa ofertę) za wykonanie zamówienia wg specyfikacji asortymentowej określonej w Załączniku do zapytania ofertowego pn. ,,Opis Przedmiotu Zamówienia - formularz asortymentowo - cenowy dla części 1-2" (w zależności od części, na którą będzie składana oferta), przy spełnieniu wszelkich wymagań określonych w zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.
5. Zamawiający wymaga złożenia wraz z Ofertą formularza cenowego cz. od 1-2 kalkulującego cenę oferty dla poszczególnych części zamówienia, który będzie stanowił Załącznik nr 1 do umowy dla danej części.
Formularz cenowy należy sporządzić poprzez uzupełnienie wszystkich rubryk załącznika Opis Przedmiotu Zamówienia- Formularz asortymentowo cenowy dla danej części zamówienia na którą składana jest oferta.
6. Wartość całości zamówienia brutto w formularzu cenowym dla danej części musi być taka sama jak cena ofertowa netto i cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia dla tej części, która wskazana jest w formularzu OFERTA
7. Wykonawca w druku OFERTA musi wskazać cenę za całość przedmiotu zamówienia (dotycząca części, na którą będzie składana oferta).
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jest niekompletna, nie spełnia warunków opisanych w zapytaniu ofertowym i załącznikach;
9. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji z Wykonawcami, którzy złożyli oferty, w szczególności z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Uwagi:
Okres gwarancji:
Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.
.Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
.Zamawiający po dokonaniu wyboru Wykonawcy i udzieleniu zamówienia informację o udzieleniu zamówienia zamieści na stronie internetowej BIP niezwłocznie po zawarciu umowy.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie niniejszego postępowania jest pani Halina Bury adres poczty elektronicznej zamowienia@sp17.resman.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
Wszelką korespondencję należy przekazywać pocztą elektroniczną na adres zamowienia@sp17.resman.pl z dopiskiem zapytanie ofertowe pn. ,,Sprzedaż i dostawa wyposażenia do strefy relaksu do Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie w ramach programu UNICEF"- znak sprawy ADM.271.46.2022 .

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.