Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja i rozbudowa logicznej sieci LAN, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja i rozbudowa logicznej sieci LAN, dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Data zamieszczenia: 2022-11-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Skaryszew
Juliusza Słowackego 6
26-640 Skaryszew
powiat: radomski
urzad@skaryszew.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Skaryszew
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-12-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Część 1: Modernizacja i rozbudowa logicznej sieci LAN w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie
Część 2: DOSTAWA sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Skaryszew
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: ,,Modernizacja i rozbudowa logicznej sieci LAN w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie"
A. Usługa budowlana polegająca na modernizacji i rozbudowie sieci LAN w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie w szczególności poprzez: wykonanie nowych instalacji, wymianę istniejących urządzeń oraz dostawę i montaż nowych.
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobligowany jest w szczególności do :
o demontażu istniejących instalacji, jeżeli zajdzie taka potrzeba
o dostawy, instalacji i konfiguracji urządzeń aktywnych LAN;
o wykonania dokumentacji powykonawczej uwzględniającej elementy sieci LAN;
o wykonania dokumentacji powykonawczej w zakresie dostarczanych urządzeń wraz z przekazaniem plików konfiguracyjnych;
o wykonania nowych instalacji okablowania strukturalnego,
o montażu nowych urządzeń;
o wymiany istniejących urządzeń;
o dostawy elementów sieci LAN zgodnie z załączoną dokumentacja techniczną.
B. Inne wymagania:
- prace należy wykonywać w taki sposób aby zapewnić ciągłość pracy Zamawiającego,
- prace uciążliwe (np. wiercenia) należy w miarę możliwości przeprowadzać po godz.ch urzędowania Zamawiającego;
- Zamawiający w ramach prowadzonych prac udostępnia budynek Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie w dni robocze w godz.ch 7:15 - 18:00. Istnieje również możliwość udostępnienia budynku w dni wolne od pracy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminów i zakresów godzin.
- przed złożeniem oferty Oferent zobligowany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu szczegółowego zapoznania się z zakresem prac;
- wizja lokalna odbędzie się w budynku w którym mają zostać przeprowadzone roboty budowlane, celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia (adres budynku: Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie Ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew). Zamawiający wyznacza dwa terminy wizji lokalnej: pierwszy w dniu 01.12.2022r. o godz. 10:00, drugi w dniu 07.12.2022 r. o godz. 10:00. Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie w wyznaczonych terminach do UMiG w Skaryszewie pok. 39, osoba odpowiedzialna za przeprowadzenia wizji: Tomasz Kalita.
- udokumentowanie przeprowadzonej wizji zostanie potwierdzone protokołem z wizji lokalnej.
C. Wykonawca zapewni, spójną 20-letnią gwarancję systemową producenta, obejmującą całą część transmisyjną wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma być udzielona przez producenta bezpośrednio klientowi końcowemu. 20-letnia gwarancja systemowa ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną użytkownikowi końcowemu (inwestorowi) przez producenta okablowania. Musi obejmować ona swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda użytkownika i zawierać, podsystem okablowania szkieletowego miedzianego i światłowodowego oraz poziomego.

A. Usługa polegająca na sprzedaży, dostawie, instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz licencjami (dalej zwanych ogólnie: sprzęt) w ramach projektu Cyfrowa Gmina.
B. Przedmiotem zamówienia jest następujący sprzęt komputerowy :
- Komputer stacjonarny typu All in One - 8 sztuk
- Komputer przenośny - 5 sztuk
- Serwer, UPS wraz instalacją i konfiguracją
C. Szczegółowe Opisy Przedmiotu Zamówienia oraz minimalne wymagane parametry techniczne (właściwości) dostarczanego przedmiotu zamówienia w ramach Części 2 niniejszego postępowania zostały określone w: Załączniku nr 3 do niniejszej SWZ.

CPV: 32428000-9, 72710000-0, 30213300-8, 30213100-6

Dokument nr: 2022/BZP 00460591, RIR.271.23.2022.MS

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.zamowienia.skaryszew.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.zamowienia.skaryszew.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zostały opisane w regulaminie korzystania z platformy pod adresem www.zamowienia.skaryszew.pl
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.zamowienia.skaryszew.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Skaryszew, Ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, tel./fax: (48) 610 30 89, e-mail:urzad@skaryszew.pl administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@skaryszew.pl,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
4. dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku ofert, na podstawie których została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego przez okres 10 lat, licząc od roku następującego odpowiednio po dacie zakończenia postępowania lub dacie zakończenia okresu obowiązywania umowy,
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
7. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
8. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-12 12:00
Miejsce składania ofert: www.zamowienia.skaryszew.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.