Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Konserwacje ogólnobudowlane budynków

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Konserwacje ogólnobudowlane budynków

Data zamieszczenia: 2022-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Mienia m.st. Warszawy Jednostka budżetowa m. st. Warszawy
ul. Jana Kazimierza 62
01-248 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 836 81 03, 22 877 15 86, fax. 22 836 80 61, tel. 669-666-640
sekretariat@zmw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 836 81 03, 2
Termin składania ofert: 2022-12-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi konserwacji ogólnobudowlanej, nieruchomości będących w administrowaniu Zarządu Mienia
m.st Warszawy.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres rzeczowy i ilościowy prac do wykonania obejmuje załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: ZMW/UM/2066W/E2/ ES/2022

Składanie ofert:
VII. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 9 grudnia 2022r do godz. 12.00 w zaklejonych kopertach na adres Zarządu
Mienia m. st. Warszawa Ul. Jana Kazimierza 62, 01-248Warszawa pok. 401 ( IV piętro sekretariat), z
dopiskiem ,, Konserwacje ogólnobudowlane budynków znajdujących się w zasobach ZMW "

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania zamówienia: Od dnia 01-01-2023 do 31-03-2023r

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia:
1. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r, poz. 1710 ze zm.) na podstawie art. 2 ust.l pkt. 1 ww. ustawy.
2. W postępowaniu nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Postępowanie jest prowadzone na podstawie zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy usługi.
4. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, nie jest aukcją ani przetargiem w rozumieniu art. 701 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający dołącza do niniejszego zapytania następujące dokumenty:
- formularz ofertowy
- opis przedmiotu zamówienia
- wzór umowy
- wzór raportu z prac konserwacyjnych.
Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania wszelkich informacji, które są niezbędne do przygotowania oferty. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Dokumentacja do wglądu znajduję się w siedzibie Zarządu Mienia m. st. Warszawy.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odrzucenia ich oferty, unieważnienia lub zakończenia postępowania przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który sporządzi ofertę zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego, a w szczególności:
o w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w okresie prowadzenia działalności wykonał co najmniej 3 zamówienia o
analogicznym charakterze (tj. zakresie i wartości) do przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu ofertowym i przedstawi stosowne referencje,
o dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
o złoży wymagane dokumenty zgodnie z zapytaniem ofertowym,
o akceptuje warunki umowy określone w załączniku nr 3,
o wyraża zgodę na związanie ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu terminu na złożenie ofert,
o posiada aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy w wysokości sumy gwarancyjnej co najmniej 100000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).
o jest czynnym podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług oraz posiada nadany numer identyfikacji podatkowej
Zamawiający przewiduje możliwość udzjelenia opcji, polegającej na zawarciu Umowy na w/w konserwacje na dalszy okres lecz nie dłużej niż do 31.12.2023r, pod warunkiem uzyskania środków na sfinansowanie opcji. Udzielenie opcji nastąpi w drodze Aneksu do umowy.
VI. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej zawierającej: formularz ofertowy, inne wymagane dokumenty
2. Oferta winna zawierać referencje z wykonanych prac w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
3. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim oraz podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę, wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4. Ponadto oferta winna zawierać oświadczenie własne o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne w stosunku do ZUS oraz z podatkami w stosunku do Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy.
5. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i parafowane.
6. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. Oferentowi przysługuje prawo wycofania oferty na podstawie pisemnego oświadczenia.
7. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części.
Nie podlegają rozpatrzeniu i uzupełnieniu oferty otrzymane po wymaganym terminie. Oferty takie zostaną
odrzucone.
VIII. Kryteria oceny ofert:
Cena: 100%
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria wyboru podane w zapytaniu ofertowym, a zaoferowana kwota mieści się w kwocie posiadanej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty za pomocą wiadomości przesłanych na wskazane adresy email lub za pomocą komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Zarządu Mienia m.st. Warszawy.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwość Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości szacunkowej zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do Wykonawcy
0 udzielenie wyjaśnień. W przypadku, gdy Zamawiający określił wartość zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego może żądać w toku wyjaśnień przedstawienia kosztorysu wykonawczego.
5. Nie podlegają rozpatrzeniu i uzupełnieniu oferty niekompletne, niespełniające warunków określonych niniejszym zapytaniem lub zawierające omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki rachunkowe. Oferty takie zostaną odrzucone.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub dodatkowych informacji w toku oceny
1 badania ofert.
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
o nie złożono żadnej oferty lub złożone oferty są niezgodne z treścią zaproszenia,
o cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał wydatkować na realizację zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do oceny najkorzystniejszej oferty,
o wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
o postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy lub prawidłową jej realizację.
b) zakończenia postępowania w całości lub części, na każdym etapie bez podania przyczyn,
c) przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Kontakt:
X. Postanowienia końcowe:
1. Dodatkowych informacji udziela Pan/Pani Elżbieta Stasiak (w godz. 8 -15.00, w dniach od poniedziałku do piątku) nr telefonu kontaktowego 669-666-640

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.