Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa i modernizacja budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa i modernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2022-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA SIENNO
ul. Rynek 36/40
27-350 Sienno
powiat: lipski
(48) 3786011
ug@sienno.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eec1a441-6e19-47f7-9576-329ca4185515
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sienno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: (48) 3786011
Termin składania ofert: 2022-12-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa i modernizacja budynku ZSO w Siennie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i modernizacją budynku Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Siennie w zakresie dostosowania do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz
poprawy efektywności energetycznej budynku.
Zakres robót obejmuje:
? przebudowanie dróg ewakuacyjnych,
? przebudowanie wyjść ewakuacyjnych,
? montaż klap dymowych,
? częściowa wymiana stolarki okienno-drzwiowej,
? modernizacja instalacji wewnętrznych (wod.-kan., c.o., eN),
? modernizacja dojść i dojazdów,
? remont i naprawa ubytków elewacji,
? wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
W przedmiotowym budynku znajduje się: przedszkole, szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące oraz szkoła muzyczna.
W 2021r. dobudowano segment budynku z przeznaczeniem na siedzibę Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie.
Przedmiotowa inwestycja uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar, który należy rozpatrywać wraz
z dokumentacją projektową, gdzie wymagane prace zostały precyzyjnie opisane. Wykonawca jest zobowiązany wykonać
pełny zakres robót wymienionych w przedmiarze opierając się o ilości materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji
projektowej. Zakres winien być rozszerzony o prace dodatkowe, nie uwzględnione w przedmiarze, niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje: dokumentacja projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar robót stanowiące załączniki nr 1 do niniejszej SWZ oraz wzór umowy.

CPV: 45000000-7, 45210000-2, 45261000-4, 45262500-6, 45300000-0, 45310000-3, 45443000-4, 45330000-9-, 45331100-7, 45400000-1

Dokument nr: 2022/BZP 00464717, KIR.271.15.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.bip.sienno.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl
/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty)
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
(BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: inwestycje@sienno.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email
inwestycje@sienno.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452)
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ
12. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
13. Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym
winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.
W przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie
z pełnomocnikiem.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-14 11:00
Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KIR.271.15.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i modernizacją budynku Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Siennie w zakresie dostosowania do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz
poprawy efektywności energetycznej budynku.
Zakres robót obejmuje:
? przebudowanie dróg ewakuacyjnych,
? przebudowanie wyjść ewakuacyjnych,
? montaż klap dymowych,
? częściowa wymiana stolarki okienno-drzwiowej,
? modernizacja instalacji wewnętrznych (wod.-kan., c.o., eN),
? modernizacja dojść i dojazdów,
? remont i naprawa ubytków elewacji,
? wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
W przedmiotowym budynku znajduje się: przedszkole, szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące oraz szkoła muzyczna.
W 2021r. dobudowano segment budynku z przeznaczeniem na siedzibę Szkoły Muzycznej I stopnia w Siennie.
Przedmiotowa inwestycja uwzględnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar, który należy rozpatrywać wraz
z dokumentacją projektową, gdzie wymagane prace zostały precyzyjnie opisane. Wykonawca jest zobowiązany wykonać
pełny zakres robót wymienionych w przedmiarze opierając się o ilości materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji
projektowej. Zakres winien być rozszerzony o prace dodatkowe, nie uwzględnione w przedmiarze, niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje: dokumentacja projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar robót stanowiące załączniki nr 1 do niniejszej SWZ oraz wzór umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp. Zamówienie będzie polegało na powtórzeniu podobnych robót do 20% wartości zamówienia podstawowego i
będzie polegało na zleceniu wykonawcy podobnych rodzajowo robót budowlanych, wykończeniowych w zakresie budynku ZSO.
Zamówienia, o których mowa powyżej będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 2 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp tylko po przeprowadzeniu negocjacji.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp. KRYTERIUM WAGA
1. Cena 60
2. Termin wykonania 20
3. Okres gwarancji na cały zakres zamówienia 20

1) Ocena ofert w zakresie kryterium cena dokonana będzie według następujących zasad:

Cn
Cp = x 60
Cb

gdzie:
Cp - oznacza wartość punktową oferty w ramach kryterium cena, Cn - oznacza najniższą cenę,
Cb - oznacza cenę oferty badanej.

2) Ocena ofert w zakresie kryterium termin wykonania dokonana będzie według następujących zasad:
Tn
T = x 20
Tmax

gdzie:
T - oznacza wartość punktową oferty w ramach kryterium termin wykonania,
Tn - oznacza najkrótszy zaoferowany termin wykonania spośród nie podlegających odrzuceniu ofert. Tmax - oznacza termin wykonania zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie.

Uwaga: W zakresie kryterium nr 2, dla porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie termin wykonania liczony w miesiącach, podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Maksymalny akceptowalny przez Zamawiającego termin wykonania to 24
miesiące. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu wykonania równego 24 miesięcy skutkować będzie uzyskaniem 0 punktów w ramach kryterium termin wykonania, natomiast jeśli Wykonawca zaoferuje termin wykonania dłuższy niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona. Minimalny punktowany przez Zamawiającego termin wykonania to 15 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę krótszego terminu wykonania będzie skutkowało przyjęciem przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert 15 miesięcznego terminu wykonania zamówienia.

3) Ocena ofert w zakresie kryterium okres gwarancji na cały zakres zamówienia dokonana będzie według następujących zasad:

Gn
G= x 20
Gmax

gdzie:
G - oznacza wartość punktową oferty w ramach kryterium okres gwarancji na cały zakres zamówienia,
Gn - oznacza okres gwarancji na cały zakres zamówienia zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie, Gmax - oznacza najdłuższy zaoferowany okres gwarancji na cały zakres zamówienia spośród nie podlegających odrzuceniu ofert.

Uwaga: W zakresie kryterium nr 3, dla porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie okres gwarancji na roboty budowlane liczony w miesiącach podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane to 60 miesiące. Zaoferowanie okresu dłuższego spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert okresu 60-miesięcznego. Minimalny akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane to 36 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji na roboty budowlane równego 36 miesięcy skutkować będzie uzyskaniem 0 punktów w ramach kryterium okres gwarancji na roboty budowlane, natomiast jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji na roboty budowlane krótszy niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona.

4) Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez ofertę stanowić będzie sumę punktów przyznanych w ramach wszystkich kryteriów.
Zamawiający dokonana oceny złożonych ofert na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Wyniki wszystkich powyższych obliczeń Zamawiający zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na cały zakres zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
? zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat (liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze i zakresie tj. polegającą na budowie/przebudowie/nadbudowie/modernizacji/remontu budynku o powierzchni nie mniejszej niż 400 m2, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł. brutto.
Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie zamówienie wykonane w ramach jednej umowy.
W przypadku gdy w wykazie robót budowlanych przedstawionym przez Wykonawcę rozliczenie między Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający (do celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie niż złoty polski na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (http://www.nbp.pl) na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowana tabela kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, które skieruje do wykonania zamówienia tj.:
a. kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych na stanowisku kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bądź odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy sporządzić na
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5 do SWZ).
3. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp, art. 108 ust. 1
pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1
pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt
6 Pzp (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 6 do SWZ).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
10. Do oferty należy dołączyć:
10.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis
lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru.
10.2 Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w pkt 10.1. - pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka
zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także
umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji
spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
10.3 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.4.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału składa każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
10.5 Oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 10 do SWZ).
10.6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - dotyczy Wykonawcy, który polega na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu udostępniającego zasoby (wzór stanowi zał. nr 9 do SWZ).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z treścią SWZ oraz załącznikiem nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp. KRYTERIUM WAGA
1. Cena 60
2. Termin wykonania 20
3. Okres gwarancji na cały zakres zamówienia 20

1) Ocena ofert w zakresie kryterium cena dokonana będzie według następujących zasad:

Cn
Cp = x 60
Cb

gdzie:
Cp - oznacza wartość punktową oferty w ramach kryterium cena, Cn - oznacza najniższą cenę,
Cb - oznacza cenę oferty badanej.

2) Ocena ofert w zakresie kryterium termin wykonania dokonana będzie według następujących zasad:
Tn
T = x 20
Tmax

gdzie:
T - oznacza wartość punktową oferty w ramach kryterium termin wykonania,
Tn - oznacza najkrótszy zaoferowany termin wykonania spośród nie podlegających odrzuceniu ofert. Tmax - oznacza termin wykonania zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie.

Uwaga: W zakresie kryterium nr 2, dla porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie termin wykonania liczony w miesiącach, podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Maksymalny akceptowalny przez Zamawiającego termin wykonania to 24
miesiące. Zaoferowanie przez Wykonawcę terminu wykonania równego 24 miesięcy skutkować będzie uzyskaniem 0 punktów w ramach kryterium termin wykonania, natomiast jeśli Wykonawca zaoferuje termin wykonania dłuższy niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona. Minimalny punktowany przez Zamawiającego termin wykonania to 15 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę krótszego terminu wykonania będzie skutkowało przyjęciem przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert 15 miesięcznego terminu wykonania zamówienia.

3) Ocena ofert w zakresie kryterium okres gwarancji na cały zakres zamówienia dokonana będzie według następujących zasad:

Gn
G= x 20
Gmax

gdzie:
G - oznacza wartość punktową oferty w ramach kryterium okres gwarancji na cały zakres zamówienia,
Gn - oznacza okres gwarancji na cały zakres zamówienia zaoferowany w ocenianej (badanej) ofercie, Gmax - oznacza najdłuższy zaoferowany okres gwarancji na cały zakres zamówienia spośród nie podlegających odrzuceniu ofert.

Uwaga: W zakresie kryterium nr 3, dla porównania i oceny ofert, brany pod uwagę będzie okres gwarancji na roboty budowlane liczony w miesiącach podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane to 60 miesiące. Zaoferowanie okresu dłuższego spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego do oceny i porównania ofert okresu 60-miesięcznego. Minimalny akceptowalny przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane to 36 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji na roboty budowlane równego 36 miesięcy skutkować będzie uzyskaniem 0 punktów w ramach kryterium okres gwarancji na roboty budowlane, natomiast jeśli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji na roboty budowlane krótszy niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona.

4) Ostateczna liczba punktów uzyskanych przez ofertę stanowić będzie sumę punktów przyznanych w ramach wszystkich kryteriów.
Zamawiający dokonana oceny złożonych ofert na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Wyniki wszystkich powyższych obliczeń Zamawiający zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na cały zakres zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-01-12

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.