Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki

Data zamieszczenia: 2022-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA
ul. Tamka 43
00-355 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 224416100
zamowienia@nifc.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w Siwz
Nr telefonu: Tel.: +48 224416100
Termin składania ofert: 2023-01-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli

Numer referencyjny: ZP.25.47.2022.1
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Inwestycja obejmuje następujące zadania:

1.W zakresie budowy MCM zgodnie z dokumentacja projektową (projekt budowlany i wykonawczy oraz STWiOR w poszczególnych branżach).

2.W zakresie do projektuj i dostosuj do wysokich standardów akustycznych Dużej Sali koncertowej MCM (zwana dalej: Duża Sala) na 650 słuchaczy.

Generalny Wykonawca doprojektuje i dostosuje Dużą Salę tak, aby uzyskać akustykę na najwyższym światowym poziomie. W tym celu Generalny Wykonawca musi dysponować światowej klasy ekspertem o odpowiednich, potwierdzonych kwalifikacjach do weryfikacji projektu akustyki Dużej Sali, proponowania dokonania zmian projektowych (jeżeli takie będą konieczne), uzyskania zamiennych pozwoleń na budowę w zakresie powyższych zmian (jeżeli takie będą konieczne), kontrola wszystkich procedur i robót budowlanych w trakcie realizacji na wszystkich jej etapach, aby budowana Duża Sala miała wszystkie wymagane parametry dostosowane do najlepszych parametrów akustycznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 347 347 739.12 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
79930000 Specjalne usługi projektowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Żelazowa Wola, województwo mazowieckie

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa Międzynarodowego Centrum Muzyki w Żelazowej Woli.

2. Inwestycja obejmuje następujące zadania:

2.1.W zakresie budowy MCM zgodnie z dokumentacja projektową (projekt budowlany i wykonawczy oraz STWiOR w poszczególnych branżach) zostaną zrealizowane następujące elementy, w szczególności: roboty ziemne i przygotowawcze, konstrukcja, dach pokrycie, elewacja, roboty wykończeniowe, mechanika sceny, oświetlenie sceniczne, system elektroakustyczny, windy, wyposażenie obiektu - rolety, meble i fotele (bez foteli sali koncertowej), instalacje mechaniczne i sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne, zieleń i zagospodarowanie terenu.

2.2.W zakresie do projektuj i dostosuj do wysokich standardów akustycznych Dużej Sali koncertowej MCM (zwana dalej: Duża Sala) na 650 słuchaczy.

Generalny Wykonawca doprojektuje i dostosuje Dużą Salę tak, aby uzyskać akustykę na najwyższym światowym poziomie. W tym celu Generalny Wykonawca musi dysponować światowej klasy ekspertem o odpowiednich, potwierdzonych kwalifikacjach do weryfikacji projektu akustyki Dużej Sali , proponowania dokonania zmian projektowych (jeżeli takie będą konieczne), uzyskania zamiennych pozwoleń na budowę w zakresie powyższych zmian (jeżeli takie będą konieczne), kontrola wszystkich procedur i robót budowlanych w trakcie realizacji na wszystkich jej etapach, aby budowana Duża Sala miała wszystkie wymagane parametry dostosowane do najlepszych parametrów akustycznych: architektury, konstrukcji, ochrony pożarowej oraz innych pozostałych wymagań.

Przygotowanie makiety fizycznej z drewna w skali 1:10 sali wraz z postaciami widzów i przeprowadzenie testów weryfikujących przyjęte przez Generalnego projektanta, założenia projektu akustycznego przez projektantów Dużej Sali .

Przygotowanie i testowanie makiety fizycznej musi odbywać się przy udziale i pod nadzorem najwyższej światowej klasy eksperta akustyki. Najwyższej światowej klasy ekspert ma być do dyspozycji przez Głównego Wykonawcę w zakresie niezbędnym do realizacji Dużej Sali.

3. Na każdym etapie budowania i testowania makiety fizycznej Główny Wykonawca ma obowiązek uzyskiwania akceptacji dla proponowanych rozwiązań przez Generalnego Projektanta - Architekta MCM oraz Zamawiającego.

Na każdym etapie budowania i testowania makiety fizycznej Główny Wykonawca ma obowiązek uzyskiwania akceptacji dla proponowanych rozwiązań przez Generalnego Projektanta - Architekta MCM oraz Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 347 347 739.12 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.9)Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Maksymalna liczba: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

W celu sporządzenia rankingu Wykonawców punktacja będzie dotyczyła doświadczenia zespołu

1. Za wykonanie przez Konsultanta ds. akustyki dokumentacji projektowej w zakresie akustyki wnętrz i ochrony przed hałasem Sali koncertowej / widowiskowej o ilości co najmniej 600 miejsc siedzących w obiektach Kultury typu Filharmonia, Opera, Teatr , które to obiekty zostały oddane do użytkowania. Zamawiający przyzna 1 pkt. za każdą wykonaną dokumentację. Maksymalnie 10 pkt.

2. Za wykonanie przez Konsultanta ds. akustyki dokumentacji projektowej w zakresie akustyki wnętrz Sali koncertowej / widowiskowej o ilości co najmniej 600 miejsc siedzących w obiektach Kultury typu Filharmonia, Opera, Teatr w ramach której wykonany był model fizyczny Sali w skali 1:10 i przeprowadził na tym modelu badania akustyczne zakończone raportem z badań i które to badania wraz z raportem stanowiły integralną część dokumentacji projektowej. Zamawiający przyzna 1 pkt. za każdą wykonaną dokumentację. Maksymalnie 5 pkt.

3. Za zdolność techniczną Konsultanta ds. akustyki do przeprowadzenia niezbędnych badań akustycznych konstrukcji i materiałów akustycznych w akredytowanych placówkach badawczych EN ISO/IEC 17025

- Zamawiający przyzna 5 pkt. za stały dostęp do akredytowanej placówki badawczej (przynajmniej w zakresie pomieszczenia pogłosowego spełniającego wymagania ISO EN 354)

- Zamawiający przyzna 5 pkt. jeżeli Konsultant zatrudnia na umowę o pracę co najmniej eksperta w zakresie wykonywania badań akustycznych ze stażem powyżej 5 lat pracy na stanowisku badawczym

4. Za zdolność techniczną Konsultanta w zakresie dysponowania zespołem (osób zatrudnionych przez Konsultanta na umowę o pracę)

- Zamawiający przyzna 5 pkt. za zdolność Konsultanta ds. akustyki do dotarcia na plac budowy eksperta z ponad 5 letnim doświadczenie w zakresie projektowania akustyki wnętrz i ochrony przeciwdźwiękowej w ciągu 24 godzin od chwili jego wezwania.

- Zamawiający przyzna 5 pkt. za dysponowanie na stałe przez Konsultanta ds. akustyki zespołem co najmniej 3 ekspertów / projektantów z ponad 5 letnim doświadczeniem w zakresie projektów ochrony przeciw dźwiękowej i przeciw drganiowej

- Zamawiający przyzna 5 pkt. za dysponowanie na stałe przez Konsultanta ds. akustyki zespołem co najmniej 3 ekspertów / projektantów z ponad 5 letnim doświadczeniem w zakresie projektów akustyki wnętrz

5. Za dysponowanie osobą Koordynatora Technologii Scenicznych i Teatralnych posiadającego doświadczenie w nadzorowaniu prac budowlanych prowadzonych łącznie z pracami w zakresie technologii scenicznych (nagłośnienie, oświetlenie technologiczne, mechanika sceniczna górna i dolna).

- Zamawiający przyzna 1 pkt. za każdą realizację, którą nadzorował Koordynator Technologii Scenicznych i Teatralnych, polegającą na koordynacji prac budowlanych z pracami w zakresie technologii scenicznych. Maksymalnie 5 pkt.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia zamówienia, dotychczasowemu Wykonawcy, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego w szczególności: określone w SWZ.

CPV: 45000000, 45100000, 45112710, 45200000, 45300000, 45400000, 79930000

Dokument nr: 660207-2022, ZP.25.47.2022.1

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.nifc.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/01/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Żelazowa Wola, województwo mazowieckie

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/05/2023

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - zawiera rozdz. XXVIII SWZ.

2. Wymagania dotyczące wadium (II etap postępowania) - zawiera rozdz. XXII SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (ul. Postępu 17a, 02-6676 Warszawa) zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą (Dz.U. z 2020 r. poz. 2453).

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych za pośrednictwem Prezesa Izby. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1064 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy działu IX ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

6. Zamawiający informuje, iż szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy Pzp.

7. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. E-mail:odwolania@uzp.gov.pl , Internet: www.uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. Faks +48 224587800.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2022

Kontakt:
NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA
Krajowy numer identyfikacyjny: 17307171000000
ul. Tamka 43
Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
00-355
Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Wnuk
E-mail: zamowienia@nifc.pl
Tel.: +48 224416100

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.