Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Orurowanie do budowy elektrolizera

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Orurowanie do budowy elektrolizera

Data zamieszczenia: 2022-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKN ORLEN S.A
Chemików 7
09-411 Płock
powiat: Płock
573 380 231
Emilia.Berska@grupalotos.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/136670
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: 573 380 231
Termin składania ofert: 2022-12-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Orurowanie do budowy elektrolizera
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-22-0022/21 - Opracowanie i wdrożenie systemu wysokosprawnego wytwarzania wodoru wysokiej czystości w elektrolizerze stałotlenkowym

Część 1
Orurowanie do budowy elektrolizera

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, kod 09-411, Ul. Chemików 7, biuro w Gdańsku, kod 80-718, Ul. Elbląska 135, zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu zakupowym na orurowanie do budowy elektrolizera.
Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest wybór dostawcy orurowania do budowy elektrolizera i udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami konkurencyjności określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Orurowanie do budowy elektrolizera będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będzie wykorzystywane jako elementy instalacji w ramach projektu ,,Opracowanie i wdrożenie systemu wysokosprawnego wytwarzania wodoru wysokiej czystości w elektrolizerze stałotlenkowym", który otrzymał dofinansowanie z NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Umowa POIR.01.01.01-00-0022/21).
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przedstawienie Oferty na dostawę orurowania do budowy elektrolizera.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest orurowanie do budowy elektrolizera, które będzie elementem instalacji pilotażowej, dotyczącej systemu wysokosprawnego wytwarzania wodoru wysokiej czystości w elektrolizerze stałotlenkowym.
a) Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania Ofertowego
1. Rury o gatunku materiału 1.4404:
a. Średnica x grubość: 10x1, ilość: 54 mb,
b. DN15, grubość ścianki 2 mm, ilość: 36 mb,
c. DN25, grubość ścianki 2 mm, ilość: 36 mb,
d. DN32, grubość ścianki 2 mm, ilość: 36 mb,
e. DN40, grubość ścianki 2 mm, ilość: 36 mb.
2. Rury o gatunku materiału 1.4841:
a. Średnica x grubość: 6x1, ilość: 12 mb,
b. Średnica x grubość: 8x1, ilość: 12 mb,
c. Średnica x grubość: 10x1, ilość: 24 mb,
d. Średnica x grubość: 12x1, ilość: 12 mb,
e. DN15, grubość ścianki 2 mm, ilość: 12 mb,
f. DN25, grubość ścianki 2 mm, ilość: 12 mb,
g. DN32 grubość ścianki 2 mm, ilość: 9 mb,
h. DN40 grubość ścianki 2,6 mm, ilość: 9 mb.
3. Trójniki o gatunku materiału 1.4404, grubość ścianki 2 mm:
a. DN15, ilość: 10 szt.,
b. DN25, ilość: 10 szt.,
c. DN32, ilość: 8 szt.,
d. DN40, ilość: 8 szt.
4. Kolana o gatunku materiału 1.4404, grubość ścianki 2 mm:
a. DN15, ilość: 20 szt.,
b. DN25, ilość: 20 szt.,
c. DN32, ilość: 10 szt.,
d. DN40, ilość: 10 szt.
5. Kolana o gatunku materiału 1.4841, grubość ścianki min. 2 mm
a. DN15, ilość: 5 szt.,
b. DN25, ilość: 5 szt.,
c. DN32, ilość: 10 szt.,
d. DN40, ilość: 5 szt.
Wymienione podzespoły będą elementami łącznymi systemu wysokosprawnego wytwarzania wodoru wysokiej czystości w elektrolizerze stałotlenkowym.

CPV: 44163000-0, 44163140-3, 44167400-2

Dokument nr: 2022-39425-136670

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-12-20
MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
W przypadku zainteresowania niniejszym Zapytaniem Ofertowym oraz w związku z regulacjami korporacyjnymi Zamawiającego Oferent składa Ofertę na Platformie Zakupowej Zamawiającego, tj. www.lotos.logintrade.net, pod rygorem odrzucenia.
o Wyłącznie Oferty złożone za pomocą Platformy Zakupowej LOGINTRADE będą uważane za poprawnie złożone i będą podlegały ocenie,
o Wiążące Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2022 r., do godz. 23:00.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
Warszawa
Gmina
Mokotów
Miejscowość
Warszawa

Wymagania:
KRYTERIA OCENY OFERTY
a) Kryteria wyboru najkorzystniejszej Oferty:
o Cena ofertowa (C) - waga kryterium 100%
b) Zasada oceny kryterium - opis sposobu obliczania punktacji:
o C obliczana będzie według następującego wzoru:
(C) = Cn/Cb × 100pkt, gdzie:
Cn - to cena najniższa spośród oferowanych
Cb - to cena Oferty badanej
C należy rozumieć jako całkowite wynagrodzenie za usługę. Do oceny przyjmuje się cenę Oferty netto, bez podatku VAT. Przyjmuje się, że 1% równa się 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych pkt. W kryterium ceny można uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana Oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w skali 100 punktowej obliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Negocjacje handlowe przeprowadzane są poprzez zapytanie o rabat.
Negocjacje będą przeprowadzane tylko i wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Zamawiającego.
Zaproszenie do negocjacji handlowych skierowane zostanie do Oferentów, których Oferta uzyskała akceptację techniczną. Przedmiotem negocjacji jest ten sam przedmiot usługi, którego wykonanie zostało zaakceptowane w trakcie oceny technicznej na podstawie złożonej Oferty. Nie dopuszcza się możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian w specyfikacji technicznej oferowanego przedmiotu usługi w trakcie negocjacji.
Ostateczny wybór najkorzystniejszej Oferty, zgodnie z opisanym powyżej kryterium, zostanie przeprowadzony po ewentualnych negocjacjach.
Złożenie w Ofercie Merytorycznej elementów, które zostały wyszczególnione jako Oferta Handlowa może skutkować odrzuceniem Oferty.
Zamawiający odrzuci Oferty zawierające rażąco niską cenę, zgodnie z informacją załączoną do Zapytania Ofertowego w Załączniku nr E.

o Zamawiający nie akceptuje innej drogi komunikacji merytorycznej,
o Oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
o Wymagana waluta Oferty: PLN,
o Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych,
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia Zapytania Ofertowego bez wyboru kontrahenta,
o Niedozwolone są klauzule typu "Oferta nie rezerwuje materiału" i będą stanowiły podstawę do odrzucenia Oferty,
o Oferta powinna być podpisana przez osobę/y uprawnione do występowania w imieniu Oferenta, zgodnie z umocowaniem,
o Wraz z Ofertą bezwzględnie wymagane jest podpisanie zgodnie z umocowaniem wszystkich oświadczeń, formularzy i potwierdzenie wymagań postawionych w treści Zapytania Ofertowego,
o Na Platformie Zakupowej LOGINTRADE www.lotos.logintrade.net istnieje możliwość zadawania pytań, w terminach tam wskazanych.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
a) Oferent związany będzie Ofertą na okres 60 dni. Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.
b) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania Ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania Ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
c) W przypadku złożenia w toku Procedury modyfikacji Oferty, termin związania Ofertą ulega przedłużeniu o wskazany w zmodyfikowanej Ofercie okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni od dnia złożenia modyfikacji.
WYKLUCZENIA
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Wykonawcy w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia Oferenta - Załącznik A.
WARUNKI REALIZACJI USŁUGI
a) Termin realizacji dostawy: 60 dni od daty przyjęcia Zamówienia do realizacji
b) Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Instytut Energetyki - Zakład Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych; 02-981 Warszawa, ul. Augustówka 36
c) Sposób realizacji usługi, będącej przedmiotem zamówienia powinien spełniać zasady zrównoważonego rozwoju, w szczególności:
i. W przypadku dostaw/usług obejmujących materiały zużywalne, sypkie lub ciekłe, Dostawca powinien zapewnić pojemniki oraz opakowania możliwe do poddania recyclingowi lub odebrać pojemniki oraz opakowania po odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, na jego żądanie.
ii. W przypadku dostaw/usług obejmujących elementy instalacji takie jak kontenery, czy inne wielkogabarytowe elementy instalacji dostarczane na paletach lub innych równoważnych rozwiązaniach, Dostawca powinien odebrać ww. palety wraz z pozostałymi elementami opakowania, po odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, na jego żądanie.
iii. Jeżeli w ramach opakowania przedmiotu zamówienia stosowane są elementy chroniące przedmiot dostawy/usługi lub wypełniacze zabezpieczające przedmiot zamówienia w trakcie realizacji dostawy/usługi, Dostawca powinien stosować wytłoczki z papieru/kartonu pochodzącego z recyclingu, lub elementy i wypełniacze możliwe do poddania recyklingowi.
iv. Instrukcje, certyfikaty lub inną dokumentację należy dostarczyć w wersji elektronicznej, minimalizując wersje papierowe, chyba że przepisy prawa wymagają dokumentacji w wersji papierowej.
v. W przypadku szkoleń z obsługi, zamawiający preferuje formę wideokonferencji, chyba, że szkolenie takie jest niemożliwe do zrealizowania.
POZOSTAŁE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PN. ZAPYTANIE OFERTOWE.
Okres gwarancji
nie dotyczy
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferent musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) nie znajduje się w stanie upadłości ani w stanie likwidacji,
b) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu Zapytania Ofertowego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Oferenta
w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych zaświadczeń Oferenta, jak Załącznik B, oraz pozostałych dokumentów z Listy dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy, określonych w pkt KOMPLETNA OFERTA POWINNA ZOSTAĆ ZŁOŻONA W 2 CZĘŚCIACH.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci spełniający następujące warunki:
c) Brak podstaw do wykluczenia w zakresie, o którym mowa w pkt WYKLUCZENIA.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Oferenta
w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia Oferenta, którego wzór stanowi Załącznik A.
d) Zgodność parametrów przedmiotu usługi ze specyfikacją przedmiotu zamówienia określoną w pkt OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA niniejszego Zapytania Ofertowego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej opisanego warunku udziału Oferenta
w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego oświadczenia Oferenta, którego wzór stanowi Załącznik B.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferenta, określona została poniżej w pkt KOMPLETNA OFERTA POWINNA ZOSTAĆ ZŁOŻONA W 2 CZĘŚCIACH.
KOMPLETNA OFERTA POWINNA ZOSTAĆ ZŁOŻONA W 2 CZĘŚCIACH
I część - kompletna Oferta Merytoryczna powinna zawierać:
o Oświadczenie o braku występowania powiązań i braku podstaw do wykluczenia, stanowiące Załącznik A,
o Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej Oferenta oraz o zgodności parametrów przedmiotu usługi ze specyfikacją przedmiotu zamówienia określoną w Opisie przedmiotu, stanowiące Załącznik B,
o Oświadczenia Oferenta, którego wzór stanowi Załącznik C,
o Akceptację wzoru Zamówienia stanowiącego Załącznik D,
o Załączone stosowne pełnomocnictwo do reprezentacji Dostawcy w ramach prowadzonego postępowania.
II część - kompletna Oferta Handlowa powinna zawierać:
o Uzupełniony formularz na platformie zakupowej Logintrade.
Oferta powinna być złożona z podziałem na: Ofertę Merytoryczną i Ofertę Handlową.
Prosimy o prawidłowe złożenie Oferty i umieszczenie Formularza Ofertowego. Instrukcja dla Oferenta znajduje się w Załączniku nr G.
Złożenie w Ofercie Merytorycznej elementów, które zostały wyszczególnione jako Oferta Handlowa może skutkować odrzuceniem Oferty.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-11-29
Data ostatniej zmiany
2022-11-29 14:43:05

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena ofertowa (C) - waga 100%
Zasada oceny:
C obliczana będzie wg wzoru: C = Cn/Cb × 100pkt, gdzie:
Cn - cena najniższa
Cb - cena Oferty badanej
C należy rozumieć jako całkowite wynagrodzenie za dostawę. Do oceny przyjmuje się cenę Oferty netto, bez VAT.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Emilia Berska
tel.: 573 380 231
e-mail: Emilia.Berska@grupalotos.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.