Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
15516z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Termomodernizacja szkół podstawowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Termomodernizacja szkół podstawowych

Data zamieszczenia: 2022-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA IŁŻA
ul. Rynek 11
27-100 Iłża
powiat: radomski
ilza@ilza.pl
https://ilza.ezamawiajacy.pl/pn/ilza/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Iłża
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja szkół podstawowych w Pakosławiu i Jasieńcu Iłżeckim Górnym w gminie Iłża
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Termomodernizacja szkół podstawowych w Pakosławiu i Jasieńcu Iłżeckim Górnym w gminie Iłża"
Szczegółowy zakres obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowych, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie projektów:

1) Termomodernizacja szkoły podstawowej w Pakosławiu.
Zakres termomodernizacji szkoły podstawowej w Pakosławiu obejmuje:

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
- Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
- Wymiana źródła ciepła,
- Montaż powietrznej pompy ciepła,
- Ocieplenie stropodachu kotłowni,
- Ocieplenie stropodachu szkoły,
- Wymiana stolarki okiennej kotłowni,
- Wymiana stolarki okiennej szkoły,
- Wymiana drzwi zewnętrznych kotłowni,
- Wymiana drzwi zewnętrznych szkoły,
- Ocieplenie ścian zewnętrznych kotłowni,
- Ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły,
- Wymiana oświetlenia,
- Budowa instalacji PV do 50 kW.

Zamawiający nie wymaga ponownego montażu masztów antenowych. Materiały z demontażu należy przekazać Zamawiającemu.

2) Termomodernizacja szkoły podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym.
Zakres termomodernizacji szkoły podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym obejmuje:
- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
- Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
- Doposażenie źródła ciepła w powietrzną pompę ciepła,
- Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
- Wymiana stolarki okiennej,
- Wymiana drzwi zewnętrznych,
- Ocieplenie ścian zewnętrznych cokołowych i fundamentowych,
- Wymiana oświetlenia,
- Budowa instalacji PV do 50 kW.

Zamówienie realizowane w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj" ze środków Programu Rządowego Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45111290-7, 45111291-4, 45112000-5, 45113000-2, 45210000-2, 45261000-4, 45262100-2

Dokument nr: 2022/BZP 00465315, IGP.271.22.2.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ilza.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: adres strony internetowej:
https://ilza.ezamawiajacy.pl
poczta elektroniczna: ilza@ilza.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły znajdują się w Rozdziale XIII SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły znajdują się w Rozdziale II SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły znajdują się w Rozdziale II SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://ilza.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-15 12:00
Miejsce składania ofert: https://ilza.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

Wymagania:
1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 15.12.2022r. do godz. 12:00 w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020r. poz. 299, z późn zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Urząd Miejski w Iłży numer konta: 92 9129 0001 0000 0000 0824 0029 z dopiskiem: Wadium na zadanie pn.: ,,Termomodernizacja szkół podstawowych w Pakosławiu i Jasieńcu Iłżeckim Górnym w Gminie Iłża"
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, wystawionego na Gminę Iłża w postaci elektronicznej, opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Pzp, a w szczególności:
5.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w Pzp;
5.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określone w SWZ;
5.3 powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IGP.271.22.2.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Termomodernizacja szkół podstawowych w Pakosławiu i Jasieńcu Iłżeckim Górnym w gminie Iłża"
Szczegółowy zakres obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowych, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie projektów:

1) Termomodernizacja szkoły podstawowej w Pakosławiu.
Zakres termomodernizacji szkoły podstawowej w Pakosławiu obejmuje:

- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
- Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
- Wymiana źródła ciepła,
- Montaż powietrznej pompy ciepła,
- Ocieplenie stropodachu kotłowni,
- Ocieplenie stropodachu szkoły,
- Wymiana stolarki okiennej kotłowni,
- Wymiana stolarki okiennej szkoły,
- Wymiana drzwi zewnętrznych kotłowni,
- Wymiana drzwi zewnętrznych szkoły,
- Ocieplenie ścian zewnętrznych kotłowni,
- Ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły,
- Wymiana oświetlenia,
- Budowa instalacji PV do 50 kW.

Zamawiający nie wymaga ponownego montażu masztów antenowych. Materiały z demontażu należy przekazać Zamawiającemu.

2) Termomodernizacja szkoły podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym.
Zakres termomodernizacji szkoły podstawowej w Jasieńcu Iłżeckim Górnym obejmuje:
- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
- Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
- Doposażenie źródła ciepła w powietrzną pompę ciepła,
- Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
- Wymiana stolarki okiennej,
- Wymiana drzwi zewnętrznych,
- Ocieplenie ścian zewnętrznych cokołowych i fundamentowych,
- Wymiana oświetlenia,
- Budowa instalacji PV do 50 kW.

Zamówienie realizowane w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj" ze środków Programu Rządowego Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych

45317400-6 - Instalowanie urządzeń filtrujących

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

51112000-0 - Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

09330000-1 - Energia słoneczna
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna minimum 1 000 000,00 zł.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawce do oferty, określonych w Rozdziale X SWZ.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej wraz z montażem pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych.
b) dysponowanie Personelem Kierowniczym posiadającym doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje jak dla osób mogących pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia, które w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniły funkcję:
- osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
- osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kostrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;
- osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
UWAGA:
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadania przez nich uprawnień budowlanych w danej specjalności, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia (kwalifikacje) wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej /Dz. U. z 2021r., poz. 1646 z późn. zm./.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dysponowania kadrą techniczną (ust. 2 pkt. 4 lit. b
niniejszego rozdziału) - dopuszcza łączne spełnienie warunków przez Wykonawców,
a w przypadku warunku dotyczącego doświadczenia w wykonaniu robót (ust. 2 pkt 4 lit. a
niniejszego rozdziału) - przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ.
2) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
3) ) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w niniejszym punkcie, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten będzie bezpośrednio uczestniczył;
4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SWZ;
2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie o którym mowa w rozdziale XII ust. 3 (jeżeli dotyczy),
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty;
6) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Składający ofertę winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 15.12.2022r. do godz. 12:00 w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020r. poz. 299, z późn zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Urząd Miejski w Iłży numer konta: 92 9129 0001 0000 0000 0824 0029 z dopiskiem: Wadium na zadanie pn.: ,,Termomodernizacja szkół podstawowych w Pakosławiu i Jasieńcu Iłżeckim Górnym w Gminie Iłża"
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, wystawionego na Gminę Iłża w postaci elektronicznej, opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Pzp, a w szczególności:
5.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę określone w Pzp;
5.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określone w SWZ;
5.3 powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
5.4 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-01-13

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.