Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont drogi gminnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2022-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin
powiat: świdwiński
Tel. +48 (94) 36 520 15 Tel. +48 (94) 36 520 16 Fax +48 (94) 36 535 68
rolny@swidwin.gmina.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świdwin
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. +48 (94) 36 520
Termin składania ofert: 2022-12-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Gmina Świdwin -
zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zmówienia pn.
,,Remont drogi gminnej na działce 60,45,48 obręb Oparzno gmina Świdwin"
I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi obejmujący demontaż, wymianę i ponowne ułożenie nawierzchni drogi wykonanej z płyt YOMB
2. Zakres robót do wykonania zawarty jest w przedmiarze robót załączonych do zapytania ofertowego.
3. Przed przystąpieniem do złożenia oferty wskazana jest wizja w terenie.
4. Wykonawcę obowiązuje:
a) Oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.
b) Po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

Dokument nr: ROŚiGN.1.2022

Składanie ofert:
3. Miejsce, termin złożenia oferty:
o Ofertę w formie skanu należy przesłać do dnia 05.12.2022 r. do godz. 10:00 na adres: rolny@swidwin.gmina.pl
o W tytule wiadomości należy wpisać: ,,Odpowiedź na zapytanie ofertowe pn.: ,,Remont drogi gminnej na działce 60,45,48 obręb Oparzno gmina Świdwin"

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji zamówienia:
Termin zakończenia robót 31.12.2022 r.

Wymagania:
Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej 130 000 zł netto
W związku z zamiarem zlecenia na podstawie § 5 Regulaminu zamówień publicznych, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr IZP/19/2021 Wójta Gminy Świdwin z dnia 17 marca 2021 roku.

III. Termin oraz sposób złożenia oferty:
1. Wymaga się, aby oferta została złożona na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1, stanowiącym integralną część zapytania ofertowego wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Wymagania podstawowe:
o W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia, natomiast w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być potwierdzone ,,za zgodnością z oryginałem" przez notariusza.
o Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, a wszystkie strony oferty parafowane przez te osoby.
o Zaleca się aby strony oferty były ponumerowane.
o Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę
o Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
o Wymaga się, by oferta była przygotowana w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
o Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
IV. Termin związania ofertą
14 dni od upływu terminu składania ofert.
V. Kryteria oceny ofert
Cena - 100 %,

VI. Pozostałe Informacje

Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
O wynikach postępowania Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani droga elektroniczną (numer tel. fax i adres email należy podać w Formularzu ofertowym sporządzonym na wzorze zawartym w załączniku nr 1)

Uwagi:
VII. Klauzula dotycząca RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, tel. + 48 94 36 520 15;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Świdwin jest Pan Dariusz Florek, iod.poczta@swidwin.gmina.pl, Urząd Gminy Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ROŚiGN.1.2022 ,,Remont drogi gminnej na działce 60,45,48 obręb Oparzno gmina Świdwin" prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp";
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
4. Osoba uprawniona do kontaktu:

Artur Poliński
Tel. 94 36 520 15
e-mail: rolny@swidwin.gmina.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.