Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie i dostawa trzeciej partii elementów stalowo-aluminiowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie i dostawa trzeciej partii elementów stalowo-aluminiowych

Data zamieszczenia: 2022-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: MV CENTER SYSTEMY WIZYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krakowska 50
32-083 Balice
powiat: krakowski
669-909-509
jwojcik@mv-center.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/136884
Województwo: małopolskie
Miasto: Balice
Wadium: ---
Nr telefonu: 669-909-509
Termin składania ofert: 2022-12-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nabór ofert na wykonanie i dostawę trzeciej partii elementów stalowo-aluminiowych zgodnie z projektem mechanicznym, w ramach projektu pt.,,Opracowanie stanowiska inspekcyjnego przeznaczonego do precyzyjnej i wizyjnej kontroli jakościowej wkładów ceramicznych z wykorzystaniem nowych algorytmów opartych o sieci głębokie, realizowanego w ramach Działania 1.1.1 - ,,Projekty B+R przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0366/20 - Opracowanie stanowiska inspekcyjnego przeznaczonego do precyzyjnej i zautomatyzowanej wizyjnej kontroli jakościowej wkładów ceramicznych z wykorzystaniem nowych algorytmów opartych o sieci głębokie

Część 1
Trzecia partia elementów stalowo-aluminiowych

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
>Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa trzeciej partii elementów stalowo-aluminiowych zgodnie z projektem mechanicznym. Zamówione elementy będą wykorzystane do budowy stanowiska badawczego, układu optycznego oraz układu skanerów w ramach projektu pt. ,,Opracowanie stanowiska inspekcyjnego przeznaczonego do precyzyjnej i wizyjnej kontroli jakościowej wkładów ceramicznych z wykorzystaniem nowych algorytmów opartych o sieci głębokie".
Wykonawca powinien dostarczyć elementy o parametrach nie gorszych lub równoważnych - zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku nr 2 oraz zgodnie ze Szczegółowym opisem wymogów technicznych (Załącznik nr 2a).
W celu otrzymania Szczegółowego opisu wymogów technicznych (Załącznik nr 2a), Oferent zobowiązany jest przesłać (mailowo na adres: przetargidpf@mv-center.com) lub dostarczyć osobiście, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta oświadczenie stanowiące Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego - ,,Oświadczenie dopuszczające do informacji poufnych". Zamawiający udostępni Szczegółowy opis wymogów technicznych zamówienia (Załącznik nr 2a) maksymalnie w ciągu 1 dnia roboczego od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wypełnionego Załącznika nr 6.
W celu wykonania elementów niezbędne będzie wykonanie cięć laserem / waterjet'em, frezowanie, toczenie oraz inne niezbędne prace.
2. Szczegółowy opis wymogów technicznych stanowią Załączniki nr 2 oraz nr 2a.

CPV: 44100000-1, 45262670-8, 71333000-1

Dokument nr: 2022-7883-136884

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-12-08
> Miejsce i sposób składania ofert:
Osobiście, mailowo lub za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
- dostawa przedmiotu zamówienia powinna być zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia podpisania umowy z wybranym dostawcą.
Planowany termin podpisania umowy
2022-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
krakowski
Gmina
Zabierzów
Miejscowość
Balice

Wymagania:
4. Nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy będzie obwarowane naliczeniem kar umownych.
5. Poprzez wykonanie zamówienia (Przedmiotu Umowy) rozumie się wykonanie i dostawę elementów do siedziby Zamawiającego, spełniających wymogi opisane w Załączniku nr 2 - Opis przedmiotu Zamówienia i Załączniku nr 2a - Szczegółowy opis wymogów technicznych zamówienia.
Mogące wystąpić w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ,,ofert równoważnych". Przez ,,ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot oferty spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis wymogów dot. złożenia oferty znajduje się w Załączniku nr 1 - Sposób przygotowania, składania i oceny ofert.
> Uwagi dodatkowe:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2020 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej: ,,Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju". W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Zapytaniu ofertowym stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, jak też Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2020 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Okres gwarancji
Nie dotyczy
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza wyłącznie w razie konieczności zlecenie Wykonawcy dodatkowych zamówień, przy czym po łącznym spełnieniu poniżej wskazanych warunków:
- zamówienia dodatkowe są niezbędne dla prawidłowego wykonania podstawowego zadania;
- zamówienie dodatkowe stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez strony;
- realizacja zamówienia dodatkowego, przed jego wykonaniem, zostanie w formie pisemnej zaakceptowana przez obie strony;
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Opisane wyżej zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza wyłącznie w razie konieczności zlecenie Wykonawcy dodatkowych zamówień, przy czym po łącznym spełnieniu poniżej wskazanych warunków:
- zamówienia dodatkowe są niezbędne dla prawidłowego wykonania podstawowego zadania;
- zamówienie dodatkowe stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez strony;
- realizacja zamówienia dodatkowego, przed jego wykonaniem, zostanie w formie pisemnej zaakceptowana przez obie strony;
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego;
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Opisane wyżej zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
Termin zakończenia realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
- wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym Oferent zobowiązany jest do udowodnienia wystąpienia takiej siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki to zdarzenie miało na przebieg realizacji zamówienia;
- zaistnienia innych nadzwyczajnych okoliczności niż siła wyższa, uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, których Strony, przy dochowaniu należytej staranności, nie przewidziały przy zawarciu Umowy i nie są przez nich zawinione;
- zawieszenia realizacji zamówienia przez Zamawiającego z powodu wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu Umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu realizacji zamówienia Zamawiający powiadomi Oferenta wskazując przyczynę zawieszenia;
- konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie Umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający lub Oferent nie mogli, działając z należytą starannością przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności grożących rażącą stratą, niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru Umowy;
Ww. zmiany nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. Każda z ww. zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w przedmiocie Umowy lub rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy w przypadku:
- wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, przy czym Oferent zobowiązany jest do udowodnienia wystąpienia takiej siły wyższej oraz wskazania wpływu, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji zamówienia;
- zaistnienia innych nadzwyczajnych okoliczności niż siła wyższa, w szczególności grożących rażącą stratą, niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, których Strony, przy dochowaniu należytej staranności, nie przewidziały przy zawarciu Umowy i nie są przez nich zawinione;
- zmiany w obowiązujących przepisach prawa, mającej wpływ na przedmiot i warunki umowy oraz zmiana sytuacji prawnej lub faktycznej Oferenta i/lub Zamawiającego skutkująca niemożliwością realizacji przedmiotu umowy.
Ww. zmiany nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. Każda z ww. zmian może być powiązana ze zmniejszeniem wynagrodzenia.
Wynagrodzenie Oferenta określone w umowie może ulec zmianom w przypadku:
- zmiany obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Oferenta, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Oferenta;
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian Umowy na zasadach przewidzianych rozdziale 6.5.2. Zasada konkurencyjności Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 tj. Zamawiający dopuszcza zlecenie Wykonawcy dodatkowych zamówień, przy czym po łącznym spełnieniu poniżej wskazanych warunków:
- zamówienia dodatkowe są niezbędne dla prawidłowego wykonania podstawowego zadania;
- wykonanie zamówień dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przed zawarciem Umowy przez strony;
- realizacja zamówień dodatkowych przed ich wykonaniem, zostanie w formie pisemnej zaakceptowana przez obie strony;
- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności
dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Opisane wyżej zmiany treści umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. Zmiany te mogą skutkować zwiększeniem wynagrodzenia.
> Sposób dokonywania zmian:
- inicjowanie zmian - na wniosek Zamawiającego i/lub Oferenta.
- uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych.
Forma zmian - aneks do umowy z Oferentem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
- terminowo regulują zobowiązania z tytułu podatków oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży oświadczenie, iż nie zalega w opłacaniu podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Oświadczenie to stanowi część ,,Formularza ofertowego" - Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z
zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;
2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego);

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-11-29
Data ostatniej zmiany
2022-11-29 15:51:38

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryterium "Cena brutto przedmiotu zamówienia (KC)" - waga 100 %
Szczegółowy opis przyznawania punktacji znajduje się w Załączniku nr 1 - "Sposób przygotowania, składania i oceny ofert".

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jakub Wójcik
tel.: 669-909-509
e-mail: jwojcik@mv-center.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.