Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania części...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bogatynia
Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
powiat: zgorzelecki
Telefon: 75 772 51 00
michal.andrzejewski@bogatynia.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 75 772 51 0
Termin składania ofert: 2022-12-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zamawiający - Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,
zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu
użytkowania części pomieszczeń budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską wraz z rozbudową
o dwa pomieszczenia gospodarcze w Działoszynie na dz.nr 280/17 - V RAZ.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty określonej w
art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U z 2022r.
poz.1710 ze zmianami)
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu
użytkowania części pomieszczeń budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską wraz z rozbudową
o dwa pomieszczenia gospodarcze w Działoszynie na dz.nr 280/17.
1.1Stan istniejący :
Budynek remizy OSP w Działoszynie jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, o dachu
dwuspadowym, krytym blachodachówką. Budynek jest podzielony na część niższą, w której
zlokalizowana jest sala szkoleniowa wraz z zapleczem sanitarnym oraz wyższą, w której znajdują się
stanowiska garażowe wraz z zapleczem biurowym i sanitarnym.
Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej o układzie podłużnym ścian konstrukcyjnych.
Posadowienie na ławach betonowych. Ściany budynku wykonane warstwowo z cegły kratówki gr.25
cm, ocieplone styropianem o gr. 10 cm, pokryte tynkiem akrylowym.
Charakterystyczne parametry budynku:
- powierzchnia zabudowy ok. 364 m2
- powierzchnia całkowita ok. 323 m2
- kubatura ok. 993 m3
- wysokość budynku 6,4 m
1.2.Założenia do projektowania:
Zakres prac projektowych:
a) zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń remizy o powierzchni ok.121,5 m 2 na potrzeby
świetlicy wiejskiej,
b) rozbudowa o pomieszczenia gospodarcze o powierzchni ok.36,0 m 2 na potrzeby świetlicy wiejskiej
w technologii murowanej w szerokości łącznej około 12m, długości około 3m , wysokości dostosowanej
do niższej połaci dachu od strony boisk przyszkolnych. Każde z pomieszczeń powinno mieć osobne
wejście oraz okno.
1c) przebudowa istniejącego przyłącza wodociągowego wA40 dł. ok 18,0 m poza projektowaną
rozbudowę wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej w niezbędnym zakresie oraz
z przebudową wentylacji z istniejących pomieszczeń sanitarnych.
1.3.Zakres prac projektowych obejmuje opracowanie:
a) oceny stanu technicznego w zakresie niezbędnym do planowanej inwestycji - 3 egz.;
b) projektu budowlanego wraz z inwentaryzacją budynku w zakresie niezbędnym do planowanej
inwestycji (5 egz.), w tym 2 egz. dla starostwa;
c) projektu wykonawczego z podziałem na poszczególne branże (3 kpl.);
d) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 3 egz.;
e) przedmiaru robót - 1 egz.;
f) kosztorysu inwestorskiego - 1 egz.;
g) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót niewymagających decyzji o pozwoleniu na
budowę- uzyskanie tych decyzji administracyjnych w imieniu Zamawiającego;
h) przekazanie Zamawiającemu całości dokumentacji na nośniku elektronicznym typu CD- 2 szt. W
tym zarówno część opisowa, jak i rysunkowa zapisane w dwóch rodzajach plików: do odczytu (z
rozszerzeniem pdf) oraz w wersjach edytowalnych
1.4. Obowiązki Projektanta:
Projektant jest zobowiązany opracować dokumentację projektową z należytą starannością, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, m.in. z:
- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a w szczególności przepisami techniczno-budowlanymi,
o których mowa w art. 7. ust. 1. tej ustawy,
- ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (w szczególności w zakresie
wytycznych co do opisu przedmiotu zamówienia w sposób nieograniczający uczciwej konkurencji),
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego,
- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego,
- rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
Projektant odpowiada za wady opracowanej dokumentacji. Ujawnione wady Projektant zobowiązany jest
usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego. Poprawki winny być naniesione w każdym
egzemplarzu dokumentacji oraz w wersji elektronicznej. Usunięcie wad nastąpi na własny koszt
Projektanta. Za wadę dokumentacji rozumie się również jej niezgodność z założeniami do projektowania
zawartymi w niniejszym Zaproszeniu, jak również niezgodność z ustaleniami poczynionymi w trakcie
opracowania dokumentacji.
Dodatkowo do obowiązków Projektanta należy :
- zobowiązuje się projektanta do przedstawienia Zamawiającemu wykonanej dokumentacji przed
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót
niewymagających pozwolenia na budowę, celem jej zatwierdzenia.
2uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych materiałów i danych
wyjściowych do projektowania, w tym wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, mapy sytuacyjno-
wysokościowej do celów projektowych, badań geotechnicznych i innych niezbędnych uzgodnień i opinii,
- uzgodnienie projektu z właścicielami istniejących w drodze sieci,
- uzgodnienie projektu z właścicielami terenu,
- opracowanie projektu likwidacji kolizji (w przypadku ich wystąpienia) projektowanej rozbudowy
z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz uzgodnienie tej dokumentacji z właścicielami infrastruktury
technicznej,
- pozyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do uzyskania odpowiedniej zgody
administracyjnej zezwalającej na realizację inwestycji,
- opracowanie badań geotechnicznych terenu objętego opracowaniem,
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu
zgłoszenia robót niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę,,
- sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją,
- jednokrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na pisemny wniosek Zamawiającego,
- przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego,
- opracowanie zestawienia głównych materiałów budowlanych i urządzeń przewidzianych w
dokumentacji do wbudowania,
1.5. Wymagana treść dokumentacji projektowej:
- Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego winna spełniać wymagania określone
w obowiązujących przepisach. Wykonanie projektu budowlanego powinno zostać poprzedzone
wykonaniem niezbędnych pomiarów, badań i opinii,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczych zestawień kosztów i przedmiarów robót
budowlanych niezbędnych do wykonania,
- projekt techniczny należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym
określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia,
- dokumentacja ma być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności
i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
- dokumentacja ma być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach,
-zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane
uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego.
-dokumentacja musi być zaopatrzona w oświadczenie, że została sporządzona zgodnie z obowiązującymi
i aktualnymi przepisami;
Dokumentacja winna zawierać:
-optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne
zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem
wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału,
-informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności
opracowania informacji ,,bioz" (art. 20, ust.1, pkt 1b ustawy prawo budowlane)
1.6. Nadzór autorski
Projektant będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego nad inwestycją. Do zadań
Inspektora Nadzoru Autorskiego w ramach pełnienia funkcji należeć będzie:
a) stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem
budowlanym będącym podstawą uzyskanych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację
inwestycji;
b) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego;
c) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności
z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami;
3d) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;
Inspektor Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji budowy ma prawo:
1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczące jej realizacji,
2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w razie:
a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.
Jednorazowy pobyt projektanta na budowie uwzględnia:
- przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru,
- czas przejazdu z miejscowości będącej siedzibą jednostki projektowania na budowę i z powrotem,
- czas pobytu na budowie w jednym dniu,
- załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie.
Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt projektanta na terenie budowy w jednym dniu, niezależnie od
czasu jego trwania.

CPV: 71220000-6

Dokument nr: I.271.98.2022.MA

Specyfikacja:
Dokumentacja projektowa remizy strażackiej dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego, po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr. 75-77-25-361

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego w Bogatyni przy
ul. Daszyńskiego 1, do Biura Obsługi Interesanta, z dopiskiem : ,,Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku remizy
strażackiej na świetlicę wiejską wraz z dobudową dwóch pomieszczeń gospodarczych w Działoszynie
na dz.nr 280/17 - V RAZ".
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu: 07.12.2022 r.
Ofertę można również przesłać drogą elektroniczną na adres: michal.andrzejewski@bogatynia.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania dokumentacji - 120 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
Za termin wykonania zadania uznaje się datę przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę lub zaświadczeniem o przyjęciu zgłoszenia
robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Wymagania:
W celu właściwej wyceny przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca wizję lokalną
przedmiotowego budynku. Uzgodnienie terminu wizji w terenie pod numerem telefonu 075 77 25
360-361.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO PODJĘCIA NEGOCJACJI W ZAKRESIE
ZAOFEROWANYCH CEN Z PROJEKTANTAMI,KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU POSTAWIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, W PRZYPADKU GDY CENY
PODANE
PRZEZ
PROJEKTANTÓW
PRZEKRACZAJĄ
WARTOŚĆ
ŚRODKÓW
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA.
3. Okres gwarancji
Projektant udzieli gwarancji na wykonane opracowanie na okres co najmniej 36 miesięcy od dnia
podpisania protokołu odbioru.
W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji, iż wykonane opracowanie jest niezgodne
z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert,
opracowaniami i aktami prawa wymienionymi w Zaproszeniu, Wykonawca dokona stosownych
korekt, poprawek i uzupełnień nieodpłatnie w ramach przysługujących Zamawiającemu uprawnień
z tytułu gwarancji.
4. Warunki płatności
4.1 Wynagrodzenie ryczałtowe. Płatność jednorazowa, po podpisaniu protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia.
4.2. Projektant podaje w formularzu ofertowym całkowite wynagrodzenie brutto
za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w rozbiciu na wynagrodzenie brutto (łącznie
z podatkiem VAT), wysokość podatku VAT i wynagrodzenie netto.
Projektant podaje również stawki wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego,
tj. stawkę za jednorazowy pobyt na budowie/w siedzibie Zamawiającego i stawkę
za jednorazową czynność świadczenia nadzoru autorskiego w siedzibie Wykonawcy.
Całkowite wynagrodzenie, które należy podać w Formularzu ofertowym, stanowi suma
ww. wynagrodzeń (tj, wraz z jednostkowymi stawkami za pełnienie nadzoru autorskiego).W
cenie ofertowej Projektant ujmuje po 3 nadzory autorskie w siedzibie Zamawiającego i siedzibie
Projektanta. Liczba nadzorów na charakter orientacyjny.
4.3. Wartości wynagrodzeń podanych w Formularzu ofertowym oraz wysokość podatku VAT należy
podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
4.4. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Projektanta zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna
za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
44.5. Cenę za prace projektowe oraz jednorazowe stawki za pełnienie nadzoru autorskiego należy
ustalić jako ceny ryczałtowe.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w art.632 określa ten rodzaj wynagrodzenia
następująco:
,,Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiarów lub kosztów tych prac".
4.6. Projektant w całkowitym wynagrodzeniu zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty mogące
powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia.
4.7. Zamawiający dopuszcza zmianę całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy
w sytuacji, gdy nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku cena
przedmiotu umowy zostanie odpowiednio zmieniona (bez zmiany wartości netto).
5. Warunki udziału w postępowaniu :
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Projektanci, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Projektant wykaże, że w okresie
ostatnich trzech (3) lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie - należycie wykonał co najmniej jedną (1) usługę
polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, rozbudowy lub
przebudowy budynku użyteczności publicznej. Na dowód, że opracowanie to zostało wykonane
należycie Wykonawca przedłoży referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane;
b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Projektant wykaże, że dysponuje
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń, uprawniające do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania
robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.
5.2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: ,,spełnia/nie
spełnia" na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.
Zamawiający będzie wymagał, aby Projektant zawarł umowę na opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na warunkach w niej określonych. W tym celu przekazuje projekt umowy
stanowiący integralną część Zaproszenia do składania ofert.
6. Kryteria oceny ofert;
6.1 Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, zostanie dokonana ocena ofert-
wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium wyboru:
W ofercie należy dokonać zapisu dotyczącego rozbicia ceny ofertowej na: cenę za prace projektowe
i pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta zgodnie z następującą treścią:
Cena ofertowa(brutto)- waga 100%
6.2 Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane w odniesieniu do wymienionego kryterium.
Najtańsza cena ofertowa brutto otrzyma maksymalną ilość punktów określonych poniżej przez
Zamawiającego,
natomiast
pozostałym
Projektantom
zostanie
przyznana
odpowiednio(proporcjonalnie)mniejsza ilość punktów.
56.3. Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:
Ocena punktowa kryterium oceny (Kc) dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Najniższa cena ofertowa brutto
Cena =
X 100 pkt.
Cena oferty badanej brutto
W zakresie kryterium( cena ofertowa brutto)oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6.4 Zamawiający udzieli zamówienia Projektantowi, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą ilość punktów)-oferta
z najniższą ceną ofertową.
6.5 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostaną
złożone oferty o tej samej cenie(tej samej ilości punktów), Zamawiający wezwie Projektantów, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Projektanci w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
wcześniej w złożonych ofertach.
Imię i nazwisko osoby sporządzającej opis przedmiotu zamówienia - Anna Sienkiewicz
7. Wymagane dokumenty do oferty
1) formularz ofertowy (wg wzoru zamawiającego - ,,Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania
ofert - Wzór formularza oferty")
2) wykaz osób skierowanych przez Projektanta do realizacji zadania - (wg wzoru zamawiającego
- ,,Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert")
3) wykaz wykonanych usług (wg wzoru zamawiającego - ,,Załącznik nr 3 do Zaproszenia
do składania ofert") oraz referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane potwierdzające wiedzę i doświadczenie Projektanta
4) uprawnienia budowlane osób wykazanych w Załączniku Nr 2;
5) wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osób wykazanych
w Załączniku Nr 2, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie ich składania,
jak również oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane (w przypadku ofert składanych drogą
elektroniczną liczyć się będzie data dostarczenia oferty na serwer pocztowy Zamawiającego).
Forma dokumentów - oryginał lub kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w postaci papierowej,
w formie cyfrowej kopii oferty pisemnej (skan oferty) lub też w formie elektronicznej. Dla ważności
oferty wymagane jest jej podpisanie (własnoręczne w przypadku formy papierowej i cyfrowej kopii
oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku oferty składanej w formie
elektronicznej).
Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do
reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru. Wykonawca może upoważnić
inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. W takim
przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być udokumentowane stosownym
pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej
notarialnie.

Uwagi:
8. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. E L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej ,,RODO", informuję,
że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,
ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogatynia jest Pan Marcin Kuliś, email:
iod@bogatynia.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń
budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską wraz z dobudową dwóch pomieszczeń
gospodarczych w Działoszynie na dz.nr 280/17;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ;
6?
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.