Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa Pieca do lutowania PCB

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa Pieca do lutowania PCB

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: uAvionics Technologies sp. z o.o
Łopuszańska 38
02-232 Warszawa
powiat: Warszawa
511140892, 785694955
a.staron@uavionics.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/136505
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: 511140892, 785694955
Termin składania ofert: 2022-12-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe celem wyłonienia Oferenta, któremu powierzona zostanie realizacja dostawy Pieca do wygrzewania i lutowania PCB.
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0975/21 - Kompaktowy silnik hybrydowy, elektryczno-spalinowy, do napędu niewielkich urządzeń transportowych

Część 1
DOSTAWA Pieca do lutowania PCB

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Oferenta, któremu powierzona zostanie realizacja dostawy Pieca do wygrzewania i lutowania PCB przeznaczonego do lutowania układu sterownika napędu w ramach projektu ,,Kompaktowy silnik hybrydowy, elektryczno-spalinowy, do napędu niewielkich urządzeń transportowych" przy wsparciu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój - konkurs ,,Szybka Ścieżka".
Działając zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania dostawców, uAvionics Technologies Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego celem wyłonienia Dostawcy do celu realizacji dostawy pieca do wygrzewania i lutowania PCB. Będzie on odpowiedzialny za dostarczenie kompletnego pieca do PCB do miejsca realizacji.
Szczegółowe specyfikacja przewidziana do realizacji przez Dostawcę:
o min. powierzchnia lutownicza: 300 x 320 mm
o czas przetwarzania: 1 ~ 8 min
o zasilanie: AC220V/50 ~ 60Hz
o min. moc elementów grzewczych: 1500W
1. Przedmiot zamówienia musi posiadać: aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz inne niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie, oraz winien być wyposażony we wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany,
2. Wszystkie dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia powinny być sporządzone w języku polskim lub angielskim.

CPV: 31712100-1, 42000000-6, 42300000-9, 42942000-1

Dokument nr: 2022-20099-136505, ZAP/03/2022

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-12-07

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
świętokrzyskie
Powiat
Kielce
Gmina
Kielce
Miejscowość
Kielce

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zmiana umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z Wykonawcą jest dopuszczalna pod następującymi warunkami:
- W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku:
- działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
- gdy termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
- konieczności uzyskania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezbędnych decyzji, pozwoleń/zezwoleń.
- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres:
- niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej,
- niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
- niezbędny do uzyskania przedmiotowej dokumentacji.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
? uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
? posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
? pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku Oferent zobowiązany jest do aktualizacji złożonej oferty, jeśli zmiana taka jest wymagana.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru ofert.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów dotyczących kwestii formalnych i wyjaśnień, co do treści złożonych ofert, przy czym Oferent nie ma możliwości zmiany warunków złożonej oferty. Oferenci, którzy nie złożą wyjaśnień na wezwanie Zamawiającego zostaną wykluczeni z postępowania.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korekty oczywistych pomyłek pisarskich w złożonej ofercie, przy czym poinformuje o tym fakcie Oferenta.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert, których treść nie odpowiada na niniejsze zapytanie ofertowe.
8. Zamawiający nie przewiduje udziału Oferentów w procedurze otwarcia ofert.
9. Termin związania z ofertą wynosi minimum 30 dni.
10. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Wymagane dokumenty:
- Podpisany formularz oferty zawierający oświadczenie o braku powiązań.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-11-30
Data ostatniej zmiany
2022-11-30 10:58:14

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
- cena netto w PLN - 100%
Przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą liczbę punktów. Szczegółowe informacje zawarto w zapytaniu ofertowym.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Anna Staroń
tel.: 511140892
e-mail: a.staron@uavionics.com.pl
Paweł Woźniak
tel.: 785694955
e-mail: woz@uavionics.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.