Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Ochrona katodowa rurociągu technologicznego wodoru

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Ochrona katodowa rurociągu technologicznego wodoru

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: LOTOS Serwis Sp. z o.o
ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
powiat: Gdańsk
marcin.kamien@lotosserwis.pl
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1463550,3a1e571ffa5d505037fe9e35b4a168d2.html
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-12-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
LS/072/22/OS PURE H2-Stacja Dystrybucji Tankowania Wodorem (CSD)- Ochrona katodowa rurociągu technologicznego wodoru
Treść zapytania:
Gdańsk, dnia 30.11.2022r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR LS/072/22/OS
Szanowni Państwo
Firma ,,LOTOS Serwis" Sp. z o.o. (zwana dalej ,,Zamawiającym") zaprasza Państwa do udziału w procesie wyboru kontrahenta dotyczącym:
,,PURE H2-Stacja Dystrybucji Tankowania Wodorem (CSD)- Ochrona katodowa rurociągu technologicznego wodoru."
I. INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Opis przedmiotu Zapytania Ofertowego
Przedmiot Zapytania Ofertowego przyszły Wykonawca zobowiązany będzie wykonać zgodnie z głównymi założeniami przedmiotu Umowy stanowiącymi Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego oraz opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 2 (będzie udostępniona na obligatoryjnej wizji lokalnej) do niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. Zamawiający zapewni:
2.1. W miarę możliwości (na wniosek Wykonawcy), odpłatnie, miejsce na zaplecze (socjalne, biura, magazyny i przyczepy itp.); Wykonawca po podpisaniu Umowy podpisze stosowne umowy (dzierżawy/najmu);
3. Wykonawca zapewni:
3.1. Wszystkie materiały, sprzęt, urządzenia i robociznę niezbędne do realizacji przedmiotowych prac.
Przy czym Wykonawca zobowiązany jest do zakupu wszystkich materiałów i/lub urządzeń od kwalifikowanych wytwórców (Załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego). Ewentualne odstępstwa od ww. wymagań muszą zostać wyraźnie wylistowane wraz z przyczynami ich poczynienia oraz wykonawca musi uzyskać zgodę od Zamawiającego,
3.2 Rusztowania spełniające wymogi BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. (Instrukcja - Wytyczne eksploatacji rusztowań - stanowi Załącznik nr 9 do Zapytania Ofertowego).
3.3. Wykonawca zapewni zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn.: Dz.U. 2022r. poz. 699 z późń.zm.). Wykonawca będzie wytwórcą odpadów, w rozumieniu powyższej ustawy w odniesieniu do wszystkich rodzajów i ilości odpadów, które zostaną wytworzone w wyniku prowadzonych robót objętych procesem wyboru kontrahenta (wyjątek stanowić będzie złom, który pozostanie własnością Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.. Wykonawca będzie zobowiązany do zgromadzenia i przewiezienia go w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce na terenie zakładów rafineryjnych w Gdańsku) - oferta winna uwzględniać wartość transportu i zagospodarowania odpadów.
3.4 Ewentualne zasilanie w energię elektryczną (np. agregat prądotwórczy) w punkcie Placu Budowy, będzie po stronie do Wykonawcy;
3.5. Woda pitna, techniczna, oraz odprowadzenie ścieków na terenie Placu Budowy po stronie Wykonawcy.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. 10462_PW_Ochrona katodowa rurociągu technologicznego wodoru - Cena za dostarczenie i zakup materiałów [PLN] 1 komplet
2. 10462_PW_Ochrona katodowa rurociągu technologicznego wodoru - Cena za kompleksowo wykonaną robociznę [PLN] 1 komplet
3. 10462_PW_Ochrona katodowa rurociągu technologicznego wodoru - Cena za całość zrealizowanego zadania (robocizna + materiały) [PLN] 1 komplet
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "LS/072/22/OS PURE H2-Stacja Dystrybucji Tankowania Wodorem (CSD)- Ochrona katodowa rurociągu technologicznego wodoru"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:

Dokument nr: Z21/444628

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1463550,3a1e571ffa5d505037fe9e35b4a168d2.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
30- 11- 2022 10: 25
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
13- 12- 2022 10: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
08- 12- 2022 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1463550,3a1e571ffa5d505037fe9e35b4a168d2.html

Uwagi:
2. Kryteria oceny oferty:
o Cena
o Doświadczenie
3. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że:
a) nie będą refundowane żadne koszty związane z przygotowaniem lub dostarczeniem Oferty;
b) nadesłane Oferty nie będą zwracane Oferentom;
c) zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Dostawy/Robót/Prac danego zakresu;
d) zastrzega sobie prawo prowadzenia korespondencji z Oferentami drogą mailową lub faksem na adres wskazany przez Oferenta;
e) zastrzega sobie prawo do odwołania Zapytania Ofertowego bez podania przyczyny, w każdym czasie;
f) zastrzega sobie prawo do zamknięcia procesu wyboru kontrahenta bez wyboru którejkolwiek z Ofert;
g) zastrzega sobie prawo, że po złożeniu Ofert nastąpi ich ocena według kryteriów określonych przez Zamawiającego oraz wybranie Oferenta lub Oferentów, z którymi będą prowadzone dalsze negocjacje;
h) wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia Oferty;
i) zastrzega sobie prawo, aż do upływu terminu składania Ofert, wprowadzenia zmian w Zapytaniu Ofertowym, o którym zobowiązani jesteśmy zawiadomić wszystkich Oferentów;
j) ocena Ofert dokonywana będzie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego. Prace Komisji przebiegać będą według zasad określonych w Procedurze SRW 72.04.00.00 ,,Zasady wyboru kontrahenta..." dostępnej w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135;
k) przed złożeniem Oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami postępowania przy robotach wykonywanych na terenie zakładów rafineryjnych w Gdańsku zawartymi w ,,Informatorze o zasadach postępowania na terenie Grupy LOTOS S.A." - Informator jest dostępny w Biurze Realizacji Projektów ,,LOTOS Serwis" Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul. Elbląskiej 135;
l) Oferent ma obowiązek zapoznania się z klauzulami, które znajdują się na stronie internetowej www.lotosserwis.pl, w zakładce: ,,do pobrania";
m) Wykonawca będzie wytwórcą odpadów, w rozumieniu Art. 3.1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2013 poz, 21), w odniesieniu do wszystkich rodzajów i ilości odpadów, które zostaną wytworzone w wyniku prowadzonych robót objętych procesem wyboru kontrahenta (za wyjątkiem złomu, który pozostanie własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do zgromadzenia i przewiezienia go do Magazynu Złomu na terenie ,,LOTOS Serwis" Sp. z o.o. w Gdańsku).
4. Informacje dotyczące pytań i odpowiedzi:
a) Na pytania dotyczące Zapytania Ofertowego odpowiedzi udziela Komisja wyboru kontrahenta wyłącznie poprzez Platformę Zakupową.
b) Wszystkie pytania dodatkowe należy zgłaszać do dnia 08.12.2022 r. do godz. 12:00
c) Odpowiedzi zostaną udzielone wszystkim Oferentom po upływie terminu zadawania pytań.
d) Pytania i wnioski, które wpłyną po dniu wyznaczonym nie będą rozpatrywane.
5. Opis sposobu uczestniczenia w postępowaniu i złożenia oferty:
a) Oferent zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym i dołączonymi do niego dokumentami i na ich podstawie przygotować Ofertę.
b) Oferenta zainteresowanego tematem prosimy o:
o złożenie Oferty na Platformie Zakupowej LOGINTRADE do dnia 13.12.2022 r. do godz. 10:00
c) Oferta powinna być:
- sporządzona w języku polskim,
- podpisana przez osobę/y uprawnione do występowania w imieniu Oferenta,
- złożona tylko na Platformie Zakupowej z podziałem na ofertę handlową i merytoryczną.
Prosimy o prawidłowe złożenie oferty i umieszczenie formularza ofertowego - (Załącznik nr 6) w części handlowej, natomiast pozostałe dokumenty w części merytorycznej. Instrukcja dla Oferenta znajduje się w Załączniku nr 14.
6. Ochrona danych osobowych:
1. Na potrzeby realizacji niniejszego postępowania Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Zapytaniu Ofertowym, Ofercie oraz innych osób w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej.
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej ,,RODO"), przekazanych LOTOS Serwis sp. z o.o. na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest LOTOS Serwis sp. z o.o. z siedzibą: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.
5. Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez e-mail: odo@lotosserwis.pl lub pisemnie na adres LOTOS Serwis Sp. z o.o. ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk z dopiskiem ,,Ochrona danych".
6. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.
7. Podstawą prawną przetwarzania przez LOTOS Serwis sp. z o.o. danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych powyżej jest:
a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonywania Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO,
b) wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO związanych m.in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
c) prawnie uzasadniony interes LOTOS Serwis sp. z o.o. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO związany z realizacją postanowień Umowy, jej obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających.
8. Dane osobowe drugiej Strony mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ,,LOTOS Serwis" sp. z o.o. w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji Umowy, świadczących usługi księgowe, pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ,,LOTOS Serwis" sp. z o.o.. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.
9. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji Umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z Umową oraz przez czas określony przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.
10. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku kiedy LOTOS Serwis Sp. z o.o. przetwarzania dane w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w ust. 7 lit. c niniejszego paragrafu.
11. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Klauzule sankcyjne
W związku z zakazami określonymi w przepisach sankcyjnych wydanych w związku z agresją
na Ukrainę, w szczególności:
o Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie
(Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z późn. zm.),
o Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków
ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec
Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, z późn. zm.) oraz
o Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na
uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i
ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach
(Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z późn. zm.),
Oferent przystępując do postępowania zakupowego i składając ofertę w odpowiedzi na to zapytanie
ofertowe gwarantuje, że towary/wyroby (w tym również towary/wyroby dostarczane w ramach
realizowanych usług), które miałyby zostać nabyte przez Rafinerię Gdańską Sp. z o. o. w wyniku
realizacji złożonej oferty, nie będą pochodzić lub nie zostaną wywiezione z Rosji lub z Białorusi lub
obwodów ługańskiego lub donieckiego (terytoriów Ukrainy).
8. Zasady Społecznej Odpowiedzialności
Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentem ,,Standardy CSR dla Kontrahentów Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A" (opublikowanym na stronie internetowej: www.lotos.pl/1327/dla_biznesu/dla_dostawcow/dokumenty_do_pobrania oraz zobowiązuje się do ich stosowania oraz przestrzegania we współpracy z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do zapoznania swoich podwykonawców z ww. dokumentem.
UWAGA! Wzór Umowy zostanie dostarczony w terminie późniejszym.
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Marcin Kamień
tel:
e-mail: marcin.kamien@lotosserwis.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.