Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż krzeseł i foteli

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa i montaż krzeseł i foteli

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
powiat: Gliwice
przetargi@io.gliwice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-01-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA i montaż krzeseł i foteli dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

Numer referencyjny: DO/DZ-381-1-52/22
II.1.2)Główny kod CPV
39113000 Różne siedziska i krzesła
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż krzeseł i foteli dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

3. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:

1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.1 a - 2.2 a do SWZ,

2) Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załącznik 2.1 b - 2.2 b do SWZ,

3) Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy - załącznik nr 4.1 -4.2 do SWZ.

2.Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w SWZ.

3. Klauzulę informacyjna wynikającą z treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiający zamieścił w SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Fotele obrotowe

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39113000 Różne siedziska i krzesła
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

Oddział Gliwice, Ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż krzeseł i foteli dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:

1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.1 a do SWZ,

2) Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załącznik 2.1 b do SWZ,

3) Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy - załącznik nr 4.1 do SWZ.

3. Wykonawca wraz z oferta musi złożyć przedmiotowe środki dowodowe, potwierdzające iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

a) foldery lub karty katalogowe lub opisy techniczne oferowanych wyrobów w celu zapoznania się z ich charakterystyką techniczną i sposobem wykonania - wymóg dotyczy wszystkich wyrobów.

W przypadku foteli/krzeseł obrotowych folder / karta katalogowa / opis produktu musi zawierać nazwę produktu lub nazwę użytego systemu, nazwę producenta, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły), wymiary oraz elementy techniczne foteli/krzeseł obrotowych pozwalające zapoznać się z wyglądem i podstawowymi cechami proponowanego produktu;

b) Atest wytrzymałościowy wg normy PN-EN 1335 oraz PN-EN 1022, PN-EN 16139, PN-EN 1728

lub równoważnej.

c) Atest higieniczny PZH, (dotyczy Zadania 1 - poz. 1 i 2, Zadania 2 - poz. 2, 3, 4, 6 i 7)

d) Atest trudnozapalności dla tkanin wg normy PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2 lub równoważnej,

e) Protokół oceny ergonomicznej oferowanych foteli (dot. typu obrotowych) wydany przez Instytut Medycyny Pracy lub niezależną jednostkę, która prowadzi działalność w zakresie wykonywania badań ergonomii foteli,

f) Dokument potwierdzający, iż fotele biurowe ( dot. obrotowych) spełniają wymogi zgodnie

z Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Mając na uwadze art. 107 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe,

o których mowa w ppkt a)-f) podlegają uzupełnieniu.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 139 ust.1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

3. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Krzesła dostawne

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39113000 Różne siedziska i krzesła
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

Oddział Gliwice, Ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż krzeseł i foteli dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w załącznikach:

1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2.2 a do SWZ,

2) Specyfikacja asortymentowo-cenowa - załącznik 2.2 b do SWZ,

3) Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy - załącznik nr 4.2 do SWZ.

3. Wykonawca wraz z oferta musi złożyć przedmiotowe środki dowodowe, potwierdzające iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

a) foldery lub karty katalogowe lub opisy techniczne oferowanych wyrobów w celu zapoznania się z ich charakterystyką techniczną i sposobem wykonania - wymóg dotyczy wszystkich wyrobów.

W przypadku foteli/krzeseł obrotowych folder / karta katalogowa / opis produktu musi zawierać nazwę produktu lub nazwę użytego systemu, nazwę producenta, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły), wymiary oraz elementy techniczne foteli/krzeseł obrotowych pozwalające zapoznać się z wyglądem i podstawowymi cechami proponowanego produktu;

b) Atest wytrzymałościowy wg normy PN-EN 1335 oraz PN-EN 1022, PN-EN 16139, PN-EN 1728

lub równoważnej.

c) Atest higieniczny PZH, (dotyczy Zadania 1 - poz. 1 i 2, Zadania 2 - poz. 2, 3, 4, 6 i 7)

d) Atest trudnozapalności dla tkanin wg normy PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2 lub równoważnej,

e) Protokół oceny ergonomicznej oferowanych foteli (dot. typu obrotowych) wydany przez Instytut Medycyny Pracy lub niezależną jednostkę, która prowadzi działalność w zakresie wykonywania badań ergonomii foteli,

f) Dokument potwierdzający, iż fotele biurowe ( dot. obrotowych) spełniają wymogi zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Mając na uwadze art. 107 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ppkt a)-f) podlegają uzupełnieniu.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej oraz zamówień uzupełniających.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 139 ust.1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

CPV: 39113000

Dokument nr: 666889-2022, DO/DZ-381-1-52/22

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 02/01/2023
Czas lokalny: 10:15

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.io.gliwice.pl/instytut/zamowienia

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/01/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

Oddział Gliwice, Ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/04/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/11/2022

Kontakt:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
44-102
Polska
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.