Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Rozbudowa i przebudowa budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Rozbudowa i przebudowa budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA KARPACZ
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz
powiat: karkonoski
757619150, faks 757619224
zp_karpacz@karpacz.eu
https://platformazakupowa.pl/transakcja/686224
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Karpacz
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 757619150, faks 7576
Termin składania ofert: 2022-12-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie - rewitalizacji budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem wnętrz. Dla inwestycji wykonano dwie dokumentacje projektowe:
1) pierwotna dokumentację, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę, wykonaną przez firmę: Anoval Arkadiusz Depczyński wraz z projektem wykonawczym oraz STWiOR;
2) aktualizację dokumentacji projektu budowlanego wykonaną przez firmę: Biuro Architektoniczno-Consultingowe ,,BIARCO".
2. W ramach zadania planuje się rozbudowę - dobudowę nowej części urzędu oraz przebudowę części istniejącej. Zadanie obejmuje również wykonanie zagospodarowania terenu nieruchomości, w tym między innymi: dojazd, miejsca postojowe, dojścia, zieleń urządzoną oraz przyłącza i instalacje zewnętrzne, a także likwidację kolizji z siecią elektroenergetyczną.
3. Kubatura budynku wynosić będzie (brutto) 5846,00 m3, powierzchnia całkowita 1788,21 m2 a powierzchnia zabudowy: 473,02 m2.

CPV: 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1

Dokument nr: 2022/BZP 00466539, IGN.7013.3.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 10:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/686224
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składania ofert, oświadczeń, wymiana informacji (Zamawiający dopuszcza jako wpis do wiadomości e-mail/na platformie), przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.) za pośrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/transakcja/686224
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, powinien posiadać konto na Platformie. Rejestracji i konto na Platformie jest darmowe. Sposób założenia konta został opisany w instrukcji znajdującej się pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajduje się w Regulaminie Platformy pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin .
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych
Administrator, dane kontaktowe Gmina Karpacz reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą w Karpaczu Ul. Konstytucji 3 maja 54, 58-540, Karpacz, kontakt:
1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej kancelaria@karpacz.eu
2) telefonicznie: +48.75 76 19 150
pisemnie: Ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540, Karpacz
Inspektor Ochrony Danych W Urzędzie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
za pomocą poczty elektronicznej: umk-iod@karpacz.eu.
Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych Dane będą przetwarzane przez Urząd Gminy Karpacz wyłącznie w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:
? art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych
Dane będą przechowywane przez okres 4 lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Odbiorcy danych Dane mogą zostać udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych.
Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługujące prawa:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawa niemające zastosowania:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.** Wyjaśnienie: W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/686224
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-19 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy - https://platformazakupowa.pl/transakcja/686224

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 100.000,00 ZŁ (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w SANTANDER
Nr 45 1090 1926 0000 0001 0094 8582 ? z dopiskiem ,,Wadium - IGN.7013.3.2022 - Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IGN.7013.3.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie - rewitalizacji budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem wnętrz. Dla inwestycji wykonano dwie dokumentacje projektowe:
1) pierwotna dokumentację, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę, wykonaną przez firmę: Anoval Arkadiusz Depczyński wraz z projektem wykonawczym oraz STWiOR;
2) aktualizację dokumentacji projektu budowlanego wykonaną przez firmę: Biuro Architektoniczno-Consultingowe ,,BIARCO".
2. W ramach zadania planuje się rozbudowę - dobudowę nowej części urzędu oraz przebudowę części istniejącej. Zadanie obejmuje również wykonanie zagospodarowania terenu nieruchomości, w tym między innymi: dojazd, miejsca postojowe, dojścia, zieleń urządzoną oraz przyłącza i instalacje zewnętrzne, a także likwidację kolizji z siecią elektroenergetyczną.
3. Kubatura budynku wynosić będzie (brutto) 5846,00 m3, powierzchnia całkowita 1788,21 m2 a powierzchnia zabudowy: 473,02 m2.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) Posiada wiedzę i doświadczenie, Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu przebudowy lub budowy budynku użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 2.500 m3 wraz z instalacjami (wod-kan, c.o., elektryczną) oraz przyłączami wodno-kanalizacyjnymi o wartości minimum 6.000.000,00 zł brutto,

b) Minimalne wymagania w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca winien dysponować:
? Kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 poz. 1646 z późn. zm);
? Kierownikiem robót sanitarnych - posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 poz. 1646 z późn. zm);
? Kierownikiem robót elektrycznych - posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Dz. U. 2021 poz. 1646 z późn. zm);
? Kierownikiem robót telekomunikacyjnych - posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 poz. 1646 z późn. zm);
? Kierownikiem robót drogowych - posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 poz. 1646 z późn. zm);
? Kierownikiem robót od terenów zieleni - posiadającym dyplom ukończenia studiów na kierunku architektura krajobrazu i posiadający ukończony kurs Inspektora Nadzoru terenów zieleni.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835 ze zm.) - o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik Nr 4 do SWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ;
5) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik Nr 7 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 100.000,00 ZŁ (słownie: sto tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w SANTANDER
Nr 45 1090 1926 0000 0001 0094 8582 ? z dopiskiem ,,Wadium - IGN.7013.3.2022 - Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy dotyczącą:
1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana rachunku bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych;
3) zmiany terminu wykonania umowy z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych (m.in. długie opady, niskie temperatury, silny długotrwały wiatr) oraz w związku z nieprzewidzianymi problemami, które mogą wystąpić na obszarze prowadzonych robót (np. kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami), ze względu na udokumentowane braki materiałów budowlanych oraz ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń;
4) zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami oraz zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać uprawnienia wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
5) zmiany podatku VAT, w przypadku zmiany przepisów, zmiana może dotyczyć zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia kosztów wykonania zamówienia;
6) zmiany podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takich okolicznościach Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca, lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
7) zmiany podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym Wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia;
8) jeżeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy i nieprzewidywalnych, których wykonanie uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, Strony umowy zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności. Spisanie protokołu konieczności nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia wykonania robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania. Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji prac objętych protokołem konieczności, bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy - nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie lub częściowe wykonanie robót dodatkowych. Roboty dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy będą rozliczane na podstawie kosztorysu robot sporządzonego przez Wykonawcę w oparciu o składniki kalkulacyjne oraz ceny materiałów i
sprzętu według cen publikowanych w Informatorze ,,Sekocenbud" (aktualny kwartalnik) określonych dla województwa dolnośląskiego z okresu zaistnienia konieczności wykonania tych robót. Kosztorys będzie podlegał sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiającego;
9) Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 5% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria wyboru.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.