Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa zestawów komputerów, drukarki, zasilaczy awaryjnych oraz innych urządzeń...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa zestawów komputerów, drukarki, zasilaczy awaryjnych oraz innych urządzeń komputerowych

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn
powiat: Olsztyn
sekretariat@olsztyn.rdos.gov.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-12-02 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa zestawów komputerów, drukarki, zasilaczy awaryjnych oraz innych urządzeń komputerowych
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerów, drukarki, zasilaczy
awaryjnych oraz innych urządzeń komputerowych, zwanych dalej sprzętem, w ilości
i o parametrach wskazanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: WOA.261.2.158.2022.EP.PJ

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1) Oferty składa się:
a) w formie pisemnej na adres Zamawiającego -- Ul. Dworcowa 60, 437 Olsztyn lub
b) w postaci elektronicznej na adres e-mail - sekretariat@olsztyn.rdos.gov.pl,
2) TERMIN SKŁADANIA ofert upływa 02 grudnia 2022 r. o godz. 10:00.
3) Zamawiający nie rozpatrzy w badaniu ofert, które wpłyną po terminie składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
7 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
3. PODSTAWY W YKLUCZENIA
1) Na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.) z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków
ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji
wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej
,,rozporządzeniem 765/2006", i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca
2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających
(Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem
269/2014", albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego
2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.
3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r.
poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany
na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
2) Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 1.
3) W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 1, Zamawiający odrzuca ofertę
takiego wykonawcy.
4. DOKUMENTY ORAZ OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego, które zawarte jest w treści formularza ofertowego,
który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2,
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych.
4) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2, Zamawiający żąda od Wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy.
5) Brak dołączenia do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów spowoduje odrzucenie
oferty.

5. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1) Korespondencję dotyczącą zamówienia Wykonawcy mogą przekazywać w formie
pisemnej lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@olsztyn.rdos.gov.pl
6. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia upływu terminu składania
ofert.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w przypadku złożenia przez Wykonawcę
więcej niż jednej oferty, żadna z ofert nie zostanie rozpatrzona w dalszym badaniu;
3) Oferta musi zawierać:
a) oznaczenie Wykonawcy (nazwa i siedziba),
b) cenę wraz z podatkiem VAT, podaną cyfrowo i słownie,
4) Oferty składa się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty
elektronicznej;
5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę;
6) Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu są jawne.
9. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1) W formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, należy
podać łączną cenę ofertową brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2) Cena ofertowa jest ceną łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.
3) Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
4) Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc
po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
a) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół,
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.
5) Cena musi zawierać wszystkie przewidywane koszty niezbędne dla prawidłowego
i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające
z obowiązujących przepisów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty
oraz prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Wszelkie przyszłe rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
6) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając
ofertę, informuje Zamawiającego, jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku.
7) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawców złożenia, w wyznaczonym terminie,
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERTY
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich wagami: najniższa cena brutto oferty - 100%.
2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną oferty brutto.
3) Dopuszcza się negocjowanie cen ofert z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w terminie
wyznaczonym na ich składanie. Nie jest dopuszczalne by w efekcie negocjacji uzyskano
cenę mniej korzystną niż złożona pierwotnie.

11. ZAMKNIĘCIE LUB UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
2) Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku:
a) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający zwiększy tę kwotę.
b) braku ofert lub gdy wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu.

12. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1) Przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą, przekaże Zamawiającemu następujące informacje dotyczące:
a) osób, które będą podpisywać umowę,
b) osób do konsultowania spraw merytorycznych i koordynowania współpracy oraz
kontroli przebiegu realizacji umowy;
2) Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, Zamawiający traktować będzie jako nieprzystąpienie do zawarcia umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego
badania i oceny.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

13. PROJEKT UMOWY
Wzór umowy zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej zwanej RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska z siedzibą w Olsztynie ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn, tel.: 89 53 72 100,
fax: 89 527 04 23, e-mail: sekretariat@olsztyn.rdos.gov.pl.
2) Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Olsztynie, dalej zwanej RDOŚ, podane są na stronie BIP RDOŚ:
https://www.gov.pl/web/rdos-olsztyn/kontakt2
3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@olsztyn.rdos.gov.pl.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu
przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz ewentualnego zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek
prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych
spoczywających na RDOŚ.
5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, lub którym
udostępniona zostanie umowa.
6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującą
u Zamawiającego instrukcją kancelaryjną, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku realizacji programów i
projektów finansowanych ze środków zewnętrznych wieczyście, a w przypadku umowy
przez okres 10 lat.
7) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa,
związanym z udziałem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Niepodanie przez Wykonawcę danych osobowych uniemożliwi Zamawiającemu
wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie
umowy.
8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych (art.15 RODO),
b) sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem
przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
10) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) usunięcia danych (art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO),
b) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
c) sprzeciwu (art. 21 RODO), wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.
11) Jednocześnie RDOŚ przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający
pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

15. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE
1) Zamawiający nie przewiduje zaliczek.
2) Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
3) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
4) Od czynności dokonanych przez Zamawiającego w toku niniejszego postępowania,
w tym czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zamknięcia postępowania,
Wykonawcom nie przysługuje odwołanie.
5) W sprawach nieuregulowanych w zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny.
6) Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia Nr 1 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania zamówień
publicznych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
7) Załącznikami do niniejszego zapytania są:
a) Opis przedmiotu zamówienia
b) Formularz oferty
c) Wzór umowy
Zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie
rozpoznanie rynku.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Ewa Polita, adres poczty elektronicznej -- e-mail.: ewa.polita@olsztyn.rdos.gov.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.