Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych laboratorium wizualno-fonicznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych laboratorium wizualno-fonicznego

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Gdańska
Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
powiat: Gdańsk
logistyka@eti.pg.edu.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych laboratorium wizualno-fonicznego w pomieszczeniu nr 728 w budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych laboratorium wizualno-fonicznego w pomieszczeniu nr 728 w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy Ul. Narutowicza 11/12 (numer działki: 226101 1.0055.403, obręb 055, sekcja 6.221.26.11.3.3).
Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Zaprojektowanie - tj. opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji projektowej, koncepcyjnej oraz wykonawczej, dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych laboratorium wizualno-fonicznego w pomieszczeniu nr 728 budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej" w
zakresie wykonania projektu i na jego podstawie prac budowlanych w zakresie branży wykończeniowej i elektrycznej.
W ramach zadania mieści się także zapewnienie nadzoru autorskiego dla realizacji w/w projektu - tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych (na terenie budowy), weryfikację dokumentacji
powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów - autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej.
1.2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym przez inwestora projektem jak w pkt.1.1.
Zamawiający oczekuje, iż dla potrzeb inwestycji Wykonawca opracuje w szczególności:
a) Dokumentację projektową z podziałem na branże: budowlaną, elektryczną i teletechniczną, instalacyjną.
b) Kosztorysy inwestorskie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym w tym: planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
c) Opracowania, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 i Dz.U. 2022 poz. 88) harmonogramu prac projektowych. W/w dokument zostanie sporządzony w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. Harmonogram winien określać terminy i zakres poszczególnych etapów projektu.
d) Wszystkie prace projektowe i budowlane składające się na przedmiot zamówienia powinny zostać wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, przepisami sanitarnymi oraz BHP, ochrony p.po., obowiązującymi polskimi / europejskimi normami oraz innymi przepisami obowiązującymi dla tego typu obiektów, a także w zgodzie ze współczesną wiedzą budowlaną. Spis przepisów i norm, w oparciu o które powinno być realizowane zadanie został zawarty w części informacyjnej Programu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego Załącznik nr I do SWZ,
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o zapisy Programu Funkcjonalno-użytkowego, wizję lokalną oraz bieżące uzgodnienia z Zamawiającym.
Zamawiający oczekuje autorskiego rozwinięcia sugerowanych zagadnień zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
Proponowany zakres wymagań opisuje oczekiwany kierunek rozwiązań i nie powinien ograniczać uczestników prac w tworzeniu autorskich koncepcji.
4. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia dla użytkowników budynku.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pomieszczeń celem ograniczenia zapylenia i zanieczyszczenia budynku.
5. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń magazynowych ani socjalnych dla potrzeb Wykonawcy.
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
7. Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr I do SWZ, określa i obejmuje w całości przedmiot zamówienia, dając Wykonawcom pełną wiedzę o zamówieniu i umożliwiając złożenie kompletnej oferty.
8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na okres minimum 36 miesięcy, liczonej od daty podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót, bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego.

CPV: 45000000-7, 71000000-8, 71200000-0, 71220000-6, 71320000-7, 45310000-3, 45400000-1, 45300000-0

Dokument nr: 2022/BZP 00466869, CRZP/317/009/R/22

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-44bda4cd-707f-11ed-aea3-5a7c432eaced
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie oznaczone jest nr sprawy (nr ref. ) CRZP/317/009/R/22. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się na ten znak. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformazakupowa.pl, zwanej dalej Platformą, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings
oraz poczty elektronicznej. Zaleca się, aby komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza ,,Wyślij wiadomość". W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku braku działania Platformy, Strony mogą komunikować się ze sobą także za pomocą poczty elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji: logistyka@eti.pg.gda.pl. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej znajdują się w rozdziale XVI SWZ. Adres strony internetowej:https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca, który zamierza złożyć
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej. Zarejestrowanie i
utrzymanie konta na platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.Niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, za wyjątkiem Internet Explorer, ze względu na zakończenie z dniem 17 sierpnia
2021 r. wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft.
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) musi zaakceptować warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznać go za wiążący,
b) musi się zapoznać i stosować do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje . Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej znajdują się w rozdziale XVI SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233 Gdańsk przy Ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr CRZP/317/009/R/22 pn. ,,Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych laboratorium wizualno-fonicznego w pomieszczeniu 728 budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy Ul. Narutowicza 11/12" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres trwałości projektu, na rzecz którego dokonywany jest zakup będzie dłuższy, to co najmniej do końca okresu trwałości tego projektu;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy Ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3
oraz 75 ustawy Pzp:
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe,
to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia);
2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie
uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-15 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

Wymagania:
1. Każdy wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium w rozdziale XXIV SWZ
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: CRZP/317/009/R/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 121849,25 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych laboratorium wizualno-fonicznego w pomieszczeniu nr 728 w budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12 (numer działki: 226101 1.0055.403, obręb 055, sekcja 6.221.26.11.3.3).
Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Zaprojektowanie - tj. opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji projektowej, koncepcyjnej oraz wykonawczej, dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych laboratorium wizualno-fonicznego w pomieszczeniu nr 728 budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej" w
zakresie wykonania projektu i na jego podstawie prac budowlanych w zakresie branży wykończeniowej i elektrycznej.
W ramach zadania mieści się także zapewnienie nadzoru autorskiego dla realizacji w/w projektu - tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów (autorów projektów) przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział projektantów w naradach roboczych w trakcie realizacji robót budowlanych (na terenie budowy), weryfikację dokumentacji
powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów - autorów projektu, załączone do dokumentacji powykonawczej.
1.2. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przyjętym przez inwestora projektem jak w pkt.1.1.
Zamawiający oczekuje, iż dla potrzeb inwestycji Wykonawca opracuje w szczególności:
a) Dokumentację projektową z podziałem na branże: budowlaną, elektryczną i teletechniczną, instalacyjną.
b) Kosztorysy inwestorskie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym w tym: planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).
c) Opracowania, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 i Dz.U. 2022 poz. 88) harmonogramu prac projektowych. W/w dokument zostanie sporządzony w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. Harmonogram winien określać terminy i zakres poszczególnych etapów projektu.
d) Wszystkie prace projektowe i budowlane składające się na przedmiot zamówienia powinny zostać wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, przepisami sanitarnymi oraz BHP, ochrony p.po., obowiązującymi polskimi / europejskimi normami oraz innymi przepisami obowiązującymi dla tego typu obiektów, a także w zgodzie ze współczesną wiedzą budowlaną. Spis przepisów i norm, w oparciu o które powinno być realizowane zadanie został zawarty w części informacyjnej Programu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego Załącznik nr I do SWZ,
Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o zapisy Programu Funkcjonalno-użytkowego, wizję lokalną oraz bieżące uzgodnienia z Zamawiającym.
Zamawiający oczekuje autorskiego rozwinięcia sugerowanych zagadnień zawartych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
Proponowany zakres wymagań opisuje oczekiwany kierunek rozwiązań i nie powinien ograniczać uczestników prac w tworzeniu autorskich koncepcji.
4. Roboty budowlane należy prowadzić w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia dla użytkowników budynku.
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia pomieszczeń celem ograniczenia zapylenia i zanieczyszczenia budynku.
5. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń magazynowych ani socjalnych dla potrzeb Wykonawcy.
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
7. Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr I do SWZ, określa i obejmuje w całości przedmiot zamówienia, dając Wykonawcom pełną wiedzę o zamówieniu i umożliwiając złożenie kompletnej oferty.
8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na okres minimum 36 miesięcy, liczonej od daty podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Robót, bez zastrzeżeń i uwag ze strony Zamawiającego albo po odebraniu przez Zamawiającego wad i usterek zgłoszonych podczas odbioru końcowego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena oferty (C)
2) Okres gwarancji i rękojmi (G)
Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta w danej części zostanie obliczona wg wzoru: CLP = C + G, gdzie:
CLP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych w kryterium cena oferty
G - liczba punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji i rękojmi
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert znajduje się w rozdziale XXII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą
skierowaną do realizacji zamówienia i posiadającą określone poniżej kwalifikacje zawodowe:
-osoba pełniąca funkcję kierownika budowy/kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadająca aktualny wpis na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego.
-osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie oraz posiadająca aktualny
wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
-osoba w specjalności architektonicznej oraz posiadająca aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, aktualnych na dzień ich złożenia:
-odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w ust. 1 Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis ust. 2 stosuje się.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, aktualnych na dzień ich złożenia:
-wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi Załącznik
nr 5 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych w postępowaniu.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ
2. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
3. Zobowiązanie, podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli dotyczy
4. Dokument stanowiący potwierdzenie wniesienia wadium - w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument w postaci elektronicznej, a w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu - zamawiający zaleca, aby kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego załączyć do oferty.
5. Pełnomocnictwa dla osób umocowanych do reprezentowania wykonawcy (opcjonalnie)
6.Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Każdy wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100).
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Szczegółowe wymagania dotyczące wadium w rozdziale XXIV SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:
1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty wspólnej wykonawców. W treści pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich pełnomocnika. W przypadku podpisania oferty przez wszystkich wspólników spółki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy Pzp nie będzie miał zastosowania.
2) Wypełniając Formularz oferty, oraz inne dokumenty powołujące się na wykonawcę w miejscu np. ,,nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać dane wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy.
4) W ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
5) Przed podpisaniem umowy, wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić kopię umowy regulującej ich współpracę.
6) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8) W przypadku, o którym mowa w pkt. 7, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa może ulec zmianie na zasadach, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy PZP, a nadto w okolicznościach określonych poniżej.
3. Strony mogą zmienić Umowę w zakresie terminu wykonania Umowy w razie:
a. wstrzymania lub opóźnienia realizacji robót wskutek siły wyższej - o czas, w którym siła wyższa wstrzymała lub opóźniła realizację robót
b. konieczności wykonania robót/prac dodatkowych lub zamiennych - o czas konieczny na wykonanie tych robót/prac
c. przestojów spowodowanych wyłącznie przez Zamawiającego lub inne niż Wykonawca osoby lub podmioty, za których działania lub zaniechanie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności - o czas oczekiwania na czynność Zamawiającego, wskazanych osób lub podmiotów umożliwiającą zakończenie przestoju,
d. wydania odnoszących się do Przedmiotu Umowy decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów lub toczących się ponad terminy ustawowe lub pierwotnie zakładane postępowań administracyjnych lub innego rodzaju procedur odnoszących się do Przedmiotu Umowy, w tym procedur Zamawiającego - o
czas wstrzymania lub przedłużenia realizacji Umowy wynikającej z tych okoliczności,
e. przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub kolizji istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych w dokumentacji projektowej - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności,
4. Niezależnie od uprawnień wynikających z ustawy PZP strony mogą zmienić Umowę w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności tego wynagrodzenia w razie konieczności wykonania robót/prac dodatkowych lub zamiennych, których konieczność wykonania ujawniła się w toku prowadzenia robót/prac i konieczność ich wykonania nie dała się przewidzieć przed złożeniem oferty z uwzględnieniem staranności wymaganej od doświadczonego wykonawcy.
Ustalenie zakresu i wartości zmiany następuje w Protokole Konieczności zgodnie z postanowieniami Umowy oraz w razie takiej konieczności w Protokole z Negocjacji.
5. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) Cena oferty (C)
2) Okres gwarancji i rękojmi (G)
Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta w danej części zostanie obliczona wg wzoru: CLP = C + G, gdzie:
CLP - całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C - liczba punktów przyznanych w kryterium cena oferty
G - liczba punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji i rękojmi
Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert znajduje się w rozdziale XXII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-01-13

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.