Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Awaryjne roboty remontowe

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Awaryjne roboty remontowe

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
32 295 67 00
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 295 67 00
Termin składania ofert: 2022-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
realizacja w roku 2023 w okresie od 02.01.2023r do 30.06.2023r zadania pn.:
,,Awaryjne roboty remontowe w placówkach oświatowych i innych obiektach gminnych".

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 15.12.2022 roku do godz. 1530 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej - Biuro Obsługi Interesanta - stanowisko nr 14. Kopertę należy opisać w sposób jak niżej:
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Inwestycji i Remontów
OFERTA
,,Awaryjne roboty remontowe w placówkach oświatowych i innych obiektach gminnych".
NIE OTWIERAĆ przed dniem: 15.12.2022 roku przed godz. 15.30.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia zostanie określony każdorazowo w umowie.

Wymagania:
Wykonawców zainteresowanych realizacją robót, prosimy o złożenie oferty zgodnie z poniższym opisem.
Kompletna oferta winna zawierać:
- wypełniony i podpisany druk OFERTA,
wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub
kserokopię odpisu z KRS,
Zamówienie jest realizowane na podstawie art.2 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022r, poz. 1710 z późn. zm.)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
Zamawiający informuje, iż zestawienie złożonych ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej BIP Dąbrowy Górniczej w zakładce ,,zamówienia publiczne".
W druku ,,OFERTY" Wykonawcy powinni określić branże robót w których się specjalizują i w których podejmą się wykonywania robót - wpisując słowo ,,TAK" lub ,,NIE".
Awarie sklasyfikowano w następujących branżach:
A. instalacyjnej w tym przyłącza i instalacje wewnętrzne wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, z wyłączeniem instalacji gazu,
B. instalacyjnejw tym wewnętrzne węzły cieplne i wymienniki ciepła do celów centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji wraz z automatyką sterującą, sieci cieplne niskoparametrowe, wentylacja i klimatyzacja,
C. instalacyjnej w tym kotły centralnego ogrzewania lub przygotowania cwu opalane paliwem stałym i gazowym, automatyka sterująca pracą urządzeń grzewczych, pompy obiegowe i dozujące, pompy specjalne technologii basenowej np. chlorujące, AKPiA, naczynia przeponowe, rurociągi przesyłowe, centrale wentylacyjne,
D. instalacji elektrycznych w tym: zasilania, oświetlenia, sygnalizacji, instalacja odgromowa, przeciwoblodzeniowa; instalacje sygnalizacyjne i monitorujące, sterowniki, instalacje p.poż,
E. budowlanej w tym roboty tynkarskie, murarskie, malarskie, płytkarskie, montaż stolarki otworowej, roboty dekarskie, blacharskie, ślusarskie.
Zamawiający informuje, iż brak wymaganych dokumentów oraz określenia branży skutkuje odrzuceniem oferty. Wszystkie koszty wykonania i złożenia oferty ponosi Wykonawca i nie podlegają one roszczeniom względem Zamawiającego.
Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania. Podstawowe zasady realizacji zamówienia.
Każdorazowo, do usunięcia zgłoszonej przez Zarządcę obiektu awarii, będzie wybierany Wykonawca spośród złożonych i nie podlegających odrzuceniu ofert.
Przy wyborze Wykonawcy, Zamawiający kierował się będzie w pierwszej kolejności najniższą oferowaną wartością jednej Rbg brutto /wartość roboczogodziny z narzutami/, określoną w ofercie a następnie możliwością bezzwłocznego przystąpienia do prac. Powyższe odnosi się do każdej z wymienionych branży. Z wybranym Wykonawcą będzie zawierana każdorazowo umowa na usunięcie zgłoszonej awarii. Zakres rzeczowy robót awaryjnych określany będzie odrębnie dla każdej awarii w protokole przekazania terenu budowy robót awaryjnych.
Rozliczenie zrealizowanych robót awaryjnych nastąpi kosztorysem powykonawczym szczegółowym, wykonanym z zastosowaniem składników cenotwórczych określonych w ofercie. W kosztorysie powykonawczym, ceny:
- materiałów zostaną przyjęte jako średnie /bez kosztów zakupu/ z wydawnictwa Sekocenbud z okresu zabudowy + % Kz jak w ofercie, a w przypadku braku przedmiotowych cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze widnieje). + % Kz.
- sprzętu będą przyjmowane wg średnich cen pracy z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonania robót +% Kp i % Zysku jw., a w przypadku braku przedmiotowych cen w Sekocenbudzie cena zostanie przyjęta z faktury najmu.
Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będzie naliczany narzut kosztów pośrednich ani narzut zysku.
Wysokość oferowanych przez Wykonawców składników do kosztorysowania jest stała i nie ulega zmianie w przedziale czasowym: od dnia 02.01.2023 roku do dnia 30.06.2023 roku.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.