Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup i dostawa wyposażenia pracowni

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
Krasickiego 9
37-200 Przeworsk
powiat: przeworski
166487574, faks 166487406
zszprzeworsk@gmail.com
https://zszprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,109864,03e084d4758ca702a0767cf7b1574c6f.html
Województwo: podkarpackie
Miasto: Przeworsk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 166487574, faks 1664
Termin składania ofert: 2022-12-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i dostawa wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku-VII
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nieużywanego wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku w ramach projektu ,,Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku gwarancją sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
W skład wyposażenia pracowni samochodowej wchodzą:
DOSTAWA urządzeń warsztatowych:
1) Podnośnik punktowy przejezdny hydrauliczny - 2 szt.
2) Podnośnik punktowy przejezdny pneumatyczny - 2 szt.
3) Wózek narzędziowy z wyposażeniem - 3 szt.
4) Komplet kluczy dynamometrycznych - 2 szt.
5a) Tester samochodowy wraz z tabletem (profesjonalny tester diagnostyczny wraz z tabletem i oprogramowaniem) - 1 szt.
5b) Tester samochodowy wraz z tabletem (tester diagnostyczny wraz z tabletem i oprogramowaniem) - 1 szt.
6) Specjalistyczny komputer przenośny do obsługi oprogramowania serwisowego - 2 szt.
7) Odciąg spalin - 1 szt.

CPV: 43800000-1, 44512940-3, 44512000-2, 33124100-6, 30213100-6, 42520000-7

Dokument nr: 2022/BZP 00467039, ZSZ-KA.26.23.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zszprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,109864,03e084d4758ca702a0767cf7b1574c6f.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Za pomocą platformy https://zszprzeworsk.logintrade.net/ oraz pocztą elektroniczną
zamowieniazsz@gmail.com
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp
Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy Przetargowej:
1) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 10 I nowsze, Edge
b) Google Chrome
c) Mozilla Firefox
d) Opera
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
c) włączona obsługa JavaScript
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
e) zainstalowany Acrobat Reader
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
3) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach
danych określonych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) o Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku jest: Dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku Ul. Krasickiego 9, 37-200 Przeworsk.
o we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych Wykonawca może się kontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Ul. Krasickiego 9, 37 - 200 Przeworsk lub
pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@powiatprzeworsk.pl
o firmą podprzetwarzającą dane jest Platforma Zakupowa Logintrade, którego operatorem jest LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, 00-644 Warszawa, Ul. Polna 48/11.
o dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
o odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
o dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
o obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie będą odejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO i nie będą profilowane,
o wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych;
o wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
o wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679 RODO:
o na podstawie art. 16 RODO wykonawca posiada prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
o na podstawie art. 18 RODO wykonawca posiada prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zszprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,109864,03e084d4758ca702a0767cf7b1574c6f.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-09 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem https://zszprzeworsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZSZ-KA.26.23.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nieużywanego wyposażenia pracowni samochodowej do Zespołu Szkół
Zawodowych w Przeworsku w ramach projektu ,,Innowacyjne kształcenie w Zespole Szkół Zawodowych w Przeworsku
gwarancją sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 9.4
Poprawa jakości kształcenia zawodowego.
W skład wyposażenia pracowni samochodowej wchodzą:
Dostawa urządzeń warsztatowych:
1) Podnośnik punktowy przejezdny hydrauliczny - 2 szt.
2) Podnośnik punktowy przejezdny pneumatyczny - 2 szt.
3) Wózek narzędziowy z wyposażeniem - 3 szt.
4) Komplet kluczy dynamometrycznych - 2 szt.
5a) Tester samochodowy wraz z tabletem (profesjonalny tester diagnostyczny wraz z tabletem i oprogramowaniem) - 1 szt.
5b) Tester samochodowy wraz z tabletem (tester diagnostyczny wraz z tabletem i oprogramowaniem) - 1 szt.
6) Specjalistyczny komputer przenośny do obsługi oprogramowania serwisowego - 2 szt.
7) Odciąg spalin - 1 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 43800000-1 - Urządzenia warsztatowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44512940-3 - Zestawy narzędziowe

44512000-2 - Różne narzędzia ręczne

33124100-6 - Urządzenia diagnostyczne

30213100-6 - Komputery przenośne

42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ,,Cena" rozpatrywane będzie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto podanej przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z zapisami pzp, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Punktacja za kryterium cena będzie obliczona na podstawie wzoru:
najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert (niepodlegających odrzuceniu)
Cena = ----------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
2. Kryterium ,,Okres gwarancji" obejmuje udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia i zostanie ocenione na
podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie okresu gwarancji podanego w pełnych miesiącach.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
Maksymalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Oznacza to, że w sytuacji, gdy Wykonawca poda okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące Zamawiający odrzuci ofertę W przypadku
niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego okres gwarancji będzie to równoznaczne z
udzielaniem gwarancji na okres 24 m-cy i do oceny zostanie przyjęta wartość 0 pkt.
W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej 36 miesięcy zamawiający do oceny ofert przyjmie 36 miesięcy,
natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez wykonawcę.
Ocena w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą punktacją:
1) za zaoferowanie okresu gwarancji 24 miesiące - 0 pkt.
2) za zaoferowanie okresu gwarancji 30 miesięcy - 15 pkt.
3) za zaoferowanie okresu gwarancji 36 miesięcy - 30 pkt.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 30 punktów.
3. Kryterium "Termin realizacji zamówienia" rozpatrywane będzie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od daty podpisania umowy.
Punkty zostaną przyznane za skrócenie wyżej określonego terminu maksymalnego według następującej zasady:
1) skrócenie terminu realizacji zamówienia o 7 dni i mniej - 5 punktów
2) skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni i więcej - 10 punktów
W przypadku kiedy Wykonawca nie złoży deklaracji dotyczącej skrócenia terminu realizacji zamówienia otrzyma 0 punktów w ramach
niniejszego kryterium i zobowiązany jest wykonać przedmiotową dostawę w terminie wynoszącym 30 dni od daty podpisania umowy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Z uwagi, iż Zamawiający nie
określa warunków udziału w postępowaniu oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, należy złożyć jedynie w
zakresie dotyczący, oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia.
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy wg załącznika nr 4 do
SWZ.
3) informacji z wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014, lub informacja z listy rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy, w zakresie podstawy wykluczenia przewidzianej w art. 7 ust. 1
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych - na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z
wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia - takich jak:
a) Uzupełniony Formularz Specyfikacji Technicznej - wg załącznika nr 2a
b) Opisy rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
WYMAGANE PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone
przez Zamawiającego wymagania:
1) Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych - na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z
wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia - takich jak:
a) Uzupełniony Formularz Specyfikacji Technicznej - wg załącznika nr 2a
b) Opisy rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne
2) Wykonawca składa je wraz z ofertą.
3) Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają
określone przez zamawiającego wymagania.
4) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5) Zamawiający może zadać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:
1) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
2) Uzupełniony Formularz Specyfikacji Technicznej - wg załącznika nr 2a
3) Opisy rozwiązań równoważnych - jeżeli wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne.
4) dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu wykonawcy.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający
żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu
pierwszym jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a wykonawca
wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów przy czym poprzez w/w dane należy rozumieć wskazanie przez
Wykonawcę np. nr KRS, nr NIP, nr REGON lub inny numer dokumentu, wskazanie wydającego urzędu lub organu, lub
określony adres internetowy.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów.
5) wypełniony załącznik nr 3 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 o niepodleganiu
wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego, aktualne na dzień składania ofert. Oświadczenie składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie, o
którym mowa składa odpowiednio;
o wykonawca,
o każdy ze wspólników konsorcjum Wykonawców (w przypadku składania oferty wspólnej), oraz każdy ze wspólników spółki
cywilnej,
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
6) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy,
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że
jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do
reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli każdego ze wspólników.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź uchwały.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.
3. Pełnomocnictwo sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw
wykluczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
składających wspólną ofertę
8. W przypadku, gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 i art. 458 pzp. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) zmiana danych teleadresowych,
3) zmiana danych osób wskazanych do kontaktów między Stronami, oraz wskazanym poniżej:
2. Zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku:
a) nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin lub zakres realizacji
przedmiotu Umowy,
b) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia
w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony
uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar,
powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk,
c) utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny
wniosek o zmianę Umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały wpływ na
realizację zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy,
d) Zamawiający i Wykonawca oświadczają, iż okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 nie będą mogły stanowić
samoistnej przesłanki do rozwiązania niniejszej umowy.
e) gdy zamawiany sprzęt nie jest już dostępny na rynku lub gdy zaprzestano jego produkcji Zamawiający dopuszcza
możliwość dostawy zamiennika. Zamiennik musi mieć, co najmniej takie same parametry jak sprzęt zamawiany lub lepsze.
Zmiana sprzętu nie może powodować zmiany ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji oraz innych warunków realizacji
umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję zmiany Zamawiającemu i uzyskać jego akceptację,
f) wprowadzenia do sprzedaży sprzętu zmodyfikowanego/ udoskonalonego,
g) gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy spowodowane jest okolicznościami leżącymi poza Wykonawcą m.in.
trudności wynikające z przyczyn technicznych lub organizacyjnych dotyczących sprowadzania z zagranicy sprzętu
wyposażenia pracowni samochodowej.
3. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt aneksu wraz z
uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawierać w szczególności:
a) opis wnioskowanej zmiany,
b) cel zmiany wraz z uzasadnieniem,
c) wskazanie konkretnych zapisów umowy lub ustawy Pzp. pozwalających na wprowadzenie zmiany.
4. Zmiana nin. umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Strony dopuszczają możliwość zmiany parametrów technicznych przedmiotu umowy, określonych w SWZ jeżeli zmiana
warunkowana jest zmianami wynikającymi z ograniczeń technologicznych, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
Strony dopuszczają możliwość zmian, korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w tym zmian
przyspieszających realizację przedmiotu umowy.
Zmiany wprowadzone zostaną po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze Stron, faktu zaistnienia okoliczności
warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany oraz po obustronnej akceptacji zmian przez Strony.
Wynagrodzenie umowne określone w § 3 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług
VAT.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium ,,Cena" rozpatrywane będzie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto podanej przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o
podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z zapisami pzp, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
Punktacja za kryterium cena będzie obliczona na podstawie wzoru:
najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert (niepodlegających odrzuceniu)
Cena = ----------------------------------- x 60
cena brutto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
2. Kryterium ,,Okres gwarancji" obejmuje udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia i zostanie ocenione na
podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie okresu gwarancji podanego w pełnych miesiącach.
Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
Maksymalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Oznacza to, że w sytuacji, gdy Wykonawca poda okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące Zamawiający odrzuci ofertę W przypadku
niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego okres gwarancji będzie to równoznaczne z
udzielaniem gwarancji na okres 24 m-cy i do oceny zostanie przyjęta wartość 0 pkt.
W przypadku gdy wykonawca zaoferuje okres gwarancji powyżej 36 miesięcy zamawiający do oceny ofert przyjmie 36 miesięcy,
natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany przez wykonawcę.
Ocena w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą punktacją:
1) za zaoferowanie okresu gwarancji 24 miesiące - 0 pkt.
2) za zaoferowanie okresu gwarancji 30 miesięcy - 15 pkt.
3) za zaoferowanie okresu gwarancji 36 miesięcy - 30 pkt.
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 30 punktów.
3. Kryterium "Termin realizacji zamówienia" rozpatrywane będzie na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od daty podpisania umowy.
Punkty zostaną przyznane za skrócenie wyżej określonego terminu maksymalnego według następującej zasady:
1) skrócenie terminu realizacji zamówienia o 7 dni i mniej - 5 punktów
2) skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni i więcej - 10 punktów
W przypadku kiedy Wykonawca nie złoży deklaracji dotyczącej skrócenia terminu realizacji zamówienia otrzyma 0 punktów w ramach
niniejszego kryterium i zobowiązany jest wykonać przedmiotową dostawę w terminie wynoszącym 30 dni od daty podpisania umowy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.