Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawy nagród rzeczowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawy nagród rzeczowych

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dobra
Dobra 233
34-642 Dobra
powiat: limanowski
Tel. (018) 33 30 020
sekretariat@gminadobra.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Dobra
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (018) 33 30 020
Termin składania ofert: 2022-12-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawy nagród rzeczowych w ramach projektu ,,Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra - kontynuacja"
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nagród rzeczowych: a) namiot - 2 szt., b) huśtawka ,,bocianie gniazdo", c) deskorolka, d) zestaw do badmintona, e) elektroniczna tarcza do gry w darta, -namiot - 2 szt.: 3-osobowy, turystyczny, odporność na wiatr 50 km/godz., wodoodporność: tropik od 2 000 mm, podłoga od 2 400 mm, system wentylacji, szybkie rozkładanie, system ułatwiający składanie, 3 lata gwarancji, kolory stonowane, -huśtawka ,,bocianie gniazdo": huśtawka ogrodowa bocianie gniazdo wraz z linami mocującymi, średnica huśtawki: 100 cm, długość lin mocujących: od 160 cm, liny o grubości, co najmniej: 10 mm, gwarancja 2 lata, odporność na korozję, deszcz, promieniowanie UV, produkt spełniający europejskie normy zgodne z CE, EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3, EN 71-8,
- deskorolka: przeznaczona dla dzieci w wieku od ok. 9-13 lat, łożyska ABCEC-5 lub 7, lub 9, typu cruiser lub longboard, deska wykonana z klonowego drzewa, kółka z kauczuku, uniwersalny design, gwarancja, co najmniej 2 lata,
- zestaw do badmintona składający się z siatki, 2 szt. paletek oraz od 2 do 4 lotek, 2 słupków teleskopowych, walizki, wymiary siatki po rozłożeniu: wysokość 1,5 m, szerokość 3 m, materiał: polipropylen, poliamid, poliester, - elektroniczna tarcza do gry w darta: zasilana zasilaczem, 12 rzutek w zestawie, 4 wyświetlacze LED, efekty dźwiękowe, średnica tarczy: 42 cm, waga tarczy: ~ 1,3 kg, waga zestawu: ~ 1,9 kg, W ramach konkursu ekologicznego pn. ,,Coś z niczego" - drugie życie odpadów! organizowanego przez Gminę Dobra w ramach projektu ,,Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra - kontynuacja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji- SPR.

Dokument nr: UG.ZZ.271.40.2022

Składanie ofert:
VII. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
Ofertę (w formie czytelnych skanów lub podpisane podpisem elektronicznym) należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@gminadobra.pl do dnia 08.12.2022 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nagrody do siedziby Zamawiającego 34-642 Dobra 233, w terminie do 10 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU I NIE PODLEGANIE WYKLUCZENIU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający niżej wymienione warunki udziału:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia;
3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym zdolnym do wykonania zamówienia;
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w treści załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z uwagi na:
1. brak powiązania osobowego i kapitałowego z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.,
2. brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) tj.
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich
zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w treści załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu w oparciu o:
- złożone przez Wykonawcę oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia. Niniejsze oświadczenie należy złoży na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury zapytania ofertowego.
Z procedury ,,zapytania ofertowego" zostanie odrzucona oferta:
a) której treść nie odpowiada treści przedmiotowej procedury zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
b) złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu, określonych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym;
c) Wykonawcy, który nie składa wyjaśnień w zakresie treści oferty, o które poprosił Zamawiający, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego
IV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW:
W niniejszej procedurze ,,zapytania ofertowego" stosowane jest jedno kryterium oceny:
Cena - 100 %
UWAGA ! :
- Do oceny ofert przyjmuje się ceny brutto ofert.
V. SPOSÓB OCENY OFERT:
W ocenie ofert biorą udział oferty, które nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu z prowadzonej procedury.
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, według przyjętej skali 100 pkt, wg następujących kryteriów:
Cena - 100 %
Ilość punktów w ramach tego kryterium wyliczona będzie w oparciu o poniższy wzór :
(Cn/Cb) x W = ilość punktów
w tym:
Cn - cena z VAT najniższa spośród ważnych ofert,
Cb - cena z VAT oferty badanej,
W - waga kryterium (cena - 100 %)
Oferta która otrzyma największą liczbę punktów zostanie wybrana.
Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania a także o wyborze oferty najkorzystniejszej podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę sporządzić należy na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia dot. spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Wykonawca akceptuje treść zamówienia - złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją treści zamówienia.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Cena obejmuje koszty wykonania zamówienia wraz z dowozem do siedziby Zamawiającego.
4. Rozliczenie zadania na podstawie Faktury VAT - płatnej przelewem w ciągu 14 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia prowadzonej procedury bez podawania przyczyny.
6. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych zapytaniem ofertowym dokumentów
Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Nie uzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie lub złożenie dokumentów niewłaściwych powoduje odrzucenie oferty z procedury. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o odrzuceniu oferty.
7. O wyniku przedmiotowej procedury zapytania ofertowego zamawiający powiadomi wszystkich jej uczestników.
8. Sposób komunikowania: poczta elektroniczna e-mail: sekretariat@gminadobra.pl.
9. Zamawiający może poprosić o wyjaśnienie treści oferty jeżeli będzie ona budzić wątpliwości.
10. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
IX. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE
1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
X. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dobra mający siedzibę w Dobrej 233, 34-642 Dobra, Urząd Gminy Dobra;
? z administratorem - Wójtem Gminy Dobra można się skontaktować na adres siedziby oraz poprzez adres e-mail: wojt@gminadobra.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pn: ,,Dostawy nagród rzeczowych w ramach projektu ,,Wymiana źródeł ciepła w Gminie Dobra - kontynuacja" prowadzonym w formie zapytania ofertowego.
? Administrator - Wójt Gminy Dobra wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować pod wskazanym adresem; Urząd Gminy Dobra, Dobra 233, 34-642 Dobra oraz pod adresem mailowym: iod@gminadobra.pl
? Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp"; oraz organom kontroli w tym Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego.
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
? Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz przez okres trwałości projektu w ramach dofinansowania, dla którego jest przeprowadzane postepowanie.
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? Pana/ Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.