Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Obsługa kładki dla pieszych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Obsługa kładki dla pieszych

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Administracji Budynków Komunalnych
Pl. Franciszka Kulczyckiego 1
32-065 Krzeszowice
powiat: krakowski
tel. 012/282-13-40 wew. 107
Województwo: małopolskie
Miasto: Krzeszowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 012/282-13-40 w
Termin składania ofert: 2022-12-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Obsługa kładki dla pieszych nad torami wraz z klatką schodową nr 1 i 2 oraz windą nr 1 i 2, a także usługą podjazdów kontrolnoprewencyjnych załogi interwencyjnej przy _ul. Czycza w Krzeszowicach"
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł.
Dyrektor Zakładu Administracji Budynków Komunalnych zaprasza do złożenia
oferty na:
,,Obsługę kładki dla pieszych nad torami wraz z klatką schodową nr 1 i 2 oraz windą nr 1 i 2, a także usługa podjazdów kontrolno- prewencyjnych załogi interwencyjnej przy Ul. Czycza w Krzeszowicach"
Rodzaj zamówienia: usługa
2. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie codziennego utrzymania porządku i czystości kładki dla pieszych nad torami wraz z klatkami schodowymi, windami oraz terenami przyległymi (dojścia, chodniki, place oraz trawniki), a w okresie zimowym odśnieżanie kładki, chodników oraz dojścia), polegająca na:
a) usuwaniu (zamiataniu, zbieraniu) śmieci i innych zanieczyszczeń z obiektu,
b) myciu (środkami nieagresywnymi dla konstrukcji) elementów wewnętrznych (ścian, podłóg, drzwi) kabiny urządzenia dźwigowego,
c) usuwaniu ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów i rysunków umieszczonych na terenie obiektu bez zgody Zamawiającego,
d) usuwaniu (zamiataniu, zbieraniu) śmieci i innych zanieczyszczeń z terenu wokół obiektu (place, chodniki, dojścia, trawniki) oraz zbieraniu śmieci z terenów przyległych do nich w granicy nieruchomości,
e) usłudze podjazdów kontroino-prewencyjnych załogi interwencyjnej w godz.ch: 1800 -24oo
f) W okresie zimowym usuwanie śniegu, błota pośniegowego oraz likwidacji śliskości zimowej (gołoledzi, szronu, szadzi, lodowicy śliskości pośniegowej) z obiektu oraz terenów wokół obiektu (place, chodniki, dojścia), zgodnie z poniższymi standardami zimowego utrzymania
OPIS STANDARDU CZAS PRZYWRÓCENIA STANU NAWIERZCHNI OPISANEGO STANDARDEM
drogi wewnętrzne^ place, parkingi, chodniki i schody zewnętrzne odśnieżone a śliskość zimowa luźny śnieg może pozostawać do 2 godzin, a błoto pośniegowe do 3 godzin, po ustaniu opadów
zlikwidowana, na drogach wewnętrznych, placach i parkingach dopuszcza się cienką warstwę zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu
gołoledź, szron, szadź, lodowica i śliskość pośniegowa musza być zlikwidowane w ciągu 1,5 godz. od wystąpienia zjawiska
2.2 Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do należytego wykonania zamówienia - warunek doświadczenia uznaje się za spełniony jeżeli Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia przez Oferenta działalności gospodarczej jest krótszy - w okresie prowadzenia tej działalności), należycie wykonywał lub wykonuje co najmniej
2 zamówienia polegające na świadczeniu usługi sprzątania nieruchomości użytkowych, które było świadczone w sposób ciągły przez okres min. 12 miesięcy na rzecz jednego Zamawiającego,
b) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) posiada wymagane badania wysokościowe, uprawniające do pracy na wysokościach,
d) posiada polisę ubezpieczeniową od kwoty nie niższej niż 800 000,00 zł na usługę sprzątania,
e) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie całości zamówienia,
f) zatrudniony przez niego personel posiada umowę o pracę (mile widziane udokumentowane przeszkolenie/ certyfikat z zakresu zastosowania środków chemicznych i dezynfekcji, które są wykorzystywane do utrzymania czystości i dezynfekcji pomieszczeń),
g) zapewnia dyspozycyjność i mobilność w wykonywaniu usługi w przypadkach nie przewidzianych harmonogramem.

Składanie ofert:
Oferty podpisane przez upoważnionych przedstawicieli można składać w terminie: do dnia 08.12.2022r. w siedzibie Zamawiającego - Pl. Franciszka Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice do godz. 12,00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Wymagania:
2.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów potwierdzających powyższe oświadczenia.
5. Kryteria oceny ofert:
Kryterium oceny ofert stanowi cena oraz kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania.
6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
- druk oferty wg załączonego wzoru (zał. nr 2),
- aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wypis z rejestru firm,
- oświadczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 2.2.
7. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:
- oferent określi cenę usługi w formie ceny netto zgodnie z formularzem oferty wg załącznika nr 1,
- cena za przedmiot zamówienia będzie obowiązująca przez cały okres zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
- Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
Oferta dotyczy - Obsługi kładki dla pieszych nad torami wraz z klatką schodową nr 1 i 2 oraz windą nr 1 i 2, a także usługą podjazdów kontrolno-prewencyjnych załogi interwencyjnej przy ul. Czycza w Krzeszowicach.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony e-mailem lub telefonicznie.
10. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Kontakt:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać telefonicznie - nr tel. 012/282-13-40 wew. 107.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.