Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Termomodernizacja budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Strzeliński
Kamienna 10
57-100 Strzelin
powiat: strzeliński
przetargi@powiatstrzelinski.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Strzelin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynku B w CKZiU w Strzelinie z wykorzystaniem OZE oraz dostosowaniem budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku B w CKZiU w Strzelinie z wykorzystaniem OZE oraz dostosowaniem budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej nr 12 ,,REACT-EU/(EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność", działanie nr: 12.2 ,,Inwestycje przyczyniające się do ograniczania niskiej emisji"
3. Zakres robót obejmuje między innymi:
zabudowę zewnętrznej, dwuprzystankowej, samonośnej windy dla niepełnosprawnych, która zapewni komunikację z I i II piętrem przedmiotowego budynku,
zabudowę pompy ciepła powietrze - woda w wykonaniu zewnętrznym, wyciszony,
docieplenie stropodachów:
- docieplenie stropodachów niewentylowanych z zastosowaniem styropapy obustronnie laminowanej NRO, gr. 25 cm, ? = 0,036 W/(m*K), z uprzednim zerwaniem pokrycia istniejącego, oczyszczeniem i uszczelnieniem powierzchni stropodachów,
roboty dociepleniowe w zakresie przegród zewnętrznych:
- docieplenie ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu EPS, gr. 16 cm, ? = 0,031 W/(m*K) NRO (dla elewacji południowej, na której zabudowana będzie winda zewnętrzna zastosować wełnę mineralną o gr. 16 cm, ? = 0,031 W/(m*K) NRO), wraz z wymianą obróbek blacharskich, w tym rynien i rur spustowych, z odtworzeniem detali i elementów występujących na elewacjach w zakresie uzgodnionym z Konserwatorem Zabytków,
- docieplenie ścian zewnętrznych do głębokości 0,8 m poniżej terenu z zastosowaniem styropianu XPS, gr. 16 cm, ? = 0,031 W/(m*K) wraz z wykonaniem hydroizolacji,
naprawa tynków na kominach, wraz z wykonaniem obróbek blacharskich,
roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej:
- wymiana stolarki okiennej zewnętrznej na stolarkę PCV o wsp. U=0,7 W/mK wyposażoną w nawiewniki higrosterowane o wydajności Q=30,0 m3 /h, w tym demontaż luksferów w klatce schodowe i montaż stolarki okiennej nierozwieralnej o wsp. U=0,7 W/mK,
-częściowy montaż rolet zewnętrznych w oknach budynku głównego (od strony południowej i wschodniej budynku dydaktycznego),
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na stolarkę aluminiową o wsp. U=1,15 W/mK,
roboty instalacyjne sanitarne:
*roboty w zakresie instalacji c.o.:
- demontaż istniejącej instalacji c.o., w tym orurowania, grzejników i armatury,
- montaż orurowania z rur stalowych ocynkowanych, zaciskanych,
- montaż grzejników płytowych niskopojemnościowych,
- montaż zaworów odcinających i regulacyjnych,
- poprawa systemu odpowietrzenia instalacji c.o., o próby szczelności i regulacja hydrauliczna instalacji c.o.
roboty w zakresie wentylacji mechanicznej:
- montaż nawiewników higrosterowanych w ramach okiennych, o wydajności Qnom=30,0 m3 /h każdy,
roboty w zakresie źródła ciepła:
- zabudowa pompy ciepła powietrze-woda w wykonaniu wyciszonym, zewnętrznym, która pracować będzie na potrzeby grzewcze budynku (źródło szczytowe stanowić będzie istniejąca kotłownia gazowa zlokalizowanie poza budynkiem) - lokalizacja pompy ciepła od strony północnej, o zabudowa bufora ciepła,
montaż orurowania i armatury oraz pomp obiegowych elektronicznych,
roboty instalacyjne elektryczne:
- montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 15,0 kWp na dachu budynku w części wysokiej - orientacja paneli południowa, kąt nachylenia paneli 15 st.,
- wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, w tym oprawy oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego.

CPV: 45000000-7, 45210000-2, 45443000-4, 45421000-4, 45450000-6, 45453000-7, 45261000-4, 45317000-2, 45232460-4, 45331100-7

Dokument nr: 2022/BZP 00468649, ZP.7.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje
warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i
załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym Postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
przetargi@powiatstrzelinski.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz. U poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Strzelinie jest Starosta Strzeliński z siedzibą przy Ul. Kamiennej 10, 57-100 Strzelin, adres e-mail: sekretariat@powiatstrzelinski.pl tel. +48 713 923 016.
2. Istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) poprzez adres e-mail: iod@powiatstrzelinski.pl telefonicznie pod numerem: +48 713 923 016 lub listownie na dane adresowe wskazane w pkt.1.
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
1.wypełniania zadań realizowanych przez urząd, na podstawie przepisów prawa
2.realizacja zawartych umów, w zakresie niezbędnym do realizacji umów
3.zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą w zakresie i celu przez nią określonym.
5. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy nie wymaga uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, przy czym dane te mogą być przetwarzane tylko w celu i zakresie, w jakim zostały pozyskane.
6. W zawiązku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, na podstawie obowiązujących przepisów i w zakresie określonym tymi przepisami (np. ustawy o dostępie do informacji publicznej).
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy określające zasady archiwizacji i przechowywania dokumentów urzędowych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. RODO
8. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania ( poprawienia) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy:
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych żądając w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
osoba, której den dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych- w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane - dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę;
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
zaistnieją przyczyny związane ze szczególna sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą wymagające ochrony danych osobowych w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Urząd nie profiluje danych w rozumieniu Rozporządzenia.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-15 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.7.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku B w CKZiU w Strzelinie z wykorzystaniem OZE oraz dostosowaniem budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej nr 12 ,,REACT-EU/(EFRR) Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność", działanie nr: 12.2 ,,Inwestycje przyczyniające się do ograniczania niskiej emisji"
3. Zakres robót obejmuje między innymi:
zabudowę zewnętrznej, dwuprzystankowej, samonośnej windy dla niepełnosprawnych, która zapewni komunikację z I i II piętrem przedmiotowego budynku,
zabudowę pompy ciepła powietrze - woda w wykonaniu zewnętrznym, wyciszony,
docieplenie stropodachów:
- docieplenie stropodachów niewentylowanych z zastosowaniem styropapy obustronnie laminowanej NRO, gr. 25 cm, ? = 0,036 W/(m*K), z uprzednim zerwaniem pokrycia istniejącego, oczyszczeniem i uszczelnieniem powierzchni stropodachów,
roboty dociepleniowe w zakresie przegród zewnętrznych:
- docieplenie ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu EPS, gr. 16 cm, ? = 0,031 W/(m*K) NRO (dla elewacji południowej, na której zabudowana będzie winda zewnętrzna zastosować wełnę mineralną o gr. 16 cm, ? = 0,031 W/(m*K) NRO), wraz z wymianą obróbek blacharskich, w tym rynien i rur spustowych, z odtworzeniem detali i elementów występujących na elewacjach w zakresie uzgodnionym z Konserwatorem Zabytków,
- docieplenie ścian zewnętrznych do głębokości 0,8 m poniżej terenu z zastosowaniem styropianu XPS, gr. 16 cm, ? = 0,031 W/(m*K) wraz z wykonaniem hydroizolacji,
naprawa tynków na kominach, wraz z wykonaniem obróbek blacharskich,
roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej:
- wymiana stolarki okiennej zewnętrznej na stolarkę PCV o wsp. U=0,7 W/mK wyposażoną w nawiewniki higrosterowane o wydajności Q=30,0 m3 /h, w tym demontaż luksferów w klatce schodowe i montaż stolarki okiennej nierozwieralnej o wsp. U=0,7 W/mK,
-częściowy montaż rolet zewnętrznych w oknach budynku głównego (od strony południowej i wschodniej budynku dydaktycznego),
- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na stolarkę aluminiową o wsp. U=1,15 W/mK,
roboty instalacyjne sanitarne:
*roboty w zakresie instalacji c.o.:
- demontaż istniejącej instalacji c.o., w tym orurowania, grzejników i armatury,
- montaż orurowania z rur stalowych ocynkowanych, zaciskanych,
- montaż grzejników płytowych niskopojemnościowych,
- montaż zaworów odcinających i regulacyjnych,
- poprawa systemu odpowietrzenia instalacji c.o., o próby szczelności i regulacja hydrauliczna instalacji c.o.
roboty w zakresie wentylacji mechanicznej:
- montaż nawiewników higrosterowanych w ramach okiennych, o wydajności Qnom=30,0 m3 /h każdy,
roboty w zakresie źródła ciepła:
- zabudowa pompy ciepła powietrze-woda w wykonaniu wyciszonym, zewnętrznym, która pracować będzie na potrzeby grzewcze budynku (źródło szczytowe stanowić będzie istniejąca kotłownia gazowa zlokalizowanie poza budynkiem) - lokalizacja pompy ciepła od strony północnej, o zabudowa bufora ciepła,
montaż orurowania i armatury oraz pomp obiegowych elektronicznych,
roboty instalacyjne elektryczne:
- montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 15,0 kWp na dachu budynku w części wysokiej - orientacja paneli południowa, kąt nachylenia paneli 15 st.,
- wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED, w tym oprawy oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45232460-4 - Roboty sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45321000-3 - Izolacja cieplna

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

42416100-6 - Windy

45313100-5 - Instalowanie wind

45331110-0 - Instalowanie kotłów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena oferty - 60%
Okres gwarancji i rękojmi - 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia publicznego, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale XV SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagać w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale XXII SWZ.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale XXII SWZ.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale XXII SWZ.
4. zdolności technicznej lub zawodowej
1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. że:
a) W postępowaniu może brać udział Wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na robotach ogólnobudowlanych (budowa lub przebudowa) budynków użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych minimum 2 mln zł brutto (słownie: dwa miliony złotych) które obejmowały swym zakresem co najmniej termomodernizację i budowę windy, dopuszczony zostanie również wykonawca który oddzielnie wykonał roboty w zakresie termomodernizacji i budowy (przebudowy, całkowitej wymiany urządzeń) windy a suma tych robót będzie wynosiła min 2 mln zł brutto.
W niniejszej SWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Przez budynek użyteczności publicznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tj. z dnia 17 lipca 2015r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
2) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Kierownik robót budowlanych
minimalne wymagania: - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b) - kierownik robót osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm..) tj. do kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych.
b) osoba wpisana na dzień składania ofert na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; Powyższe wymagania muszą być spełnione łącznie.
Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1646 ze zm.) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1117).
3) Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia - w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w rozdziale XXII SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania -
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ. 2.Oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w
postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępują wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 3.
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy
obejmują oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.
275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na ich dzień złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jedno wspólne w/w oświadczenie.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
9. Do oferty należy dołączyć
1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy - wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy);
4. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ,
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
? dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
? dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj, zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących
załącznik nr 9 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena oferty - 60%
Okres gwarancji i rękojmi - 40%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-01-13

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.