Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont klatki schodowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont klatki schodowej

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Zielonka
ul. Lipowa 5
05-220 Zielonka
powiat: wołomiński
tel. 22 761 39 29,
Województwo: mazowieckie
Miasto: Zielonka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 761 39 29,
Termin składania ofert: 2022-12-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta Zielonka.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zestawieniu budowlanym stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia.
Zakres rzeczowy robót będących przedmiotem zamówienia obejmuje m.in.: Remont klatki schodowej obejmuje:
- skucie płytek na schodach,
- ułożenie płytek na schodach wg załączonego projektu - załącznik nr 5, Gres na podłogę zapewnia Zamawiający.
- zabudowa karton-gips,
- skucie spuchniętych zalanych glifów,
- skucie starego marmolitu,
- wykonanie tynku ozdobnego,
- demontaż i wymiana kasetonów sufitowych,
- malowanie sufitów,
- demontaż i montaż oświetlenia,
- demontaż i montaż kaloryferów,
- szlifowanie i malowanie barierek na schodach i przy oknach.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie prace remontowo-budowlane były wykonywane poza godz.mi pracy Urzędu lub w weekendy.

Dokument nr: W0.271.2.47.2022

Otwarcie ofert: 10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 4A.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 07.12.2022 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Zielonka, 05-220 Zielonka, Ul. Lipowa 5, pokój nr 1 - Biuro Obsługi Interesanta.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2022 r.

Wymagania:
4. Opis sposobu wyboru oferty (kryteria oceny ofert): 100% cena
1) Cena za wykonanie zamówienia jest cena ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, w tym wszelkie koszty przejazdu i zakupu materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.
2) Cena za roboty budowlane jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia robót budowlanych.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert nabył doświadczenie w realizacji zamówień o podobnym charakterze. Zamawiający uzna
spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca zrealizował min. 2 remonty lub roboty budowlane w budynkach użyteczności publicznej o wartości min. 50 000,00 zł brutto każda robota.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca załączy do oferty wykaz robót wraz z referencjami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie - załącznik nr 3 do ogłoszenia.
2) Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się potencjałem podmiotów trzecich na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
7. Warunki płatności: według projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5.
Płatność wynikająca z niniejszego zamówienia będzie dokonana po podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.
8. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert.
Ofertę sporządza się w języku polskim, w formie papierowej.
Oferta złożona po terminie, nie będzie rozpatrywana.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu jej składania. Zmiana lub wycofanie oferty wymaga zachowania formy pisemnej.
11. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
13. W załączeniu projekt umowy stanowiący załącznik do ogłoszenia.
14. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert.

Kontakt:
15. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Agnieszka Mońka-Matak, tel. 22 761 39 29, e-mail: a.monka@zielonka.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.