Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wraz dostawą materiałów do badań - blachy stalowej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Zakup wraz dostawą materiałów do badań - blachy stalowej

Data zamieszczenia: 2022-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: KONSTRUKTION SP. Z O.O
ul. Gen. Fieldorfa "Nila" 6
32-050 Skawina
powiat: krakowski
606249486, 515773448
a.smyk@konstruktion.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/137021
Województwo: małopolskie
Miasto: Skawina
Wadium: ---
Nr telefonu: 606249486, 515773448
Termin składania ofert: 2022-12-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0031/21 - ,,Inteligentny, adaptacyjny system kontroli jakości i wspomagania optymalizacji produkcji systemów montażu precyzyjnego oparty o sztuczną inteligencję i rzeczywistość rozszerzoną"

Część 1
Zamówienie blachy stalowej I gatunku do badań

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
W związku z realizacją projektu ,,Inteligentny, adaptacyjny system kontroli jakości i wspomagania optymalizacji produkcji systemów montażu precyzyjnego oparty o sztuczną inteligencję i rzeczywistość rozszerzoną", POIR.01.01.01-00-0031/21, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Konstruktion sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących:
Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu wraz dostawą materiałów do badań - blachy stalowej I gatunku do prowadzenia prac B+R w ramach projektu.

CPV: 14622000-7, 1, 2, 3, 4, -, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14622000-7

Dokument nr: 2022-28190-137021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-12-09

12. Ofertę można dostarczyć zgodnie z jedną z dopuszczalnych form:
a) w formie pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożyć osobiście na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do Zamawiającego):
Nazwa: KONSTRUKTION SP. Z O.O.
Adres Siedziby: woj. MAŁOPOLSKIE, pow. KRAKOWSKI, gm. SKAWINA, miejsc. SKAWINA, Ul. Ul. gen. Fieldorfa "Nila" 6, 32-050, poczta SKAWINA
w godz.ch pracy Zamawiającego tj. od 7.00 do 15.00 do dnia 9.12.2022 r.
b) w formie elektronicznej - skan dokumentów wysłany na adres e-mail:
a.smyk@konstruktion.pl do godz. 15.00 dnia 9.12.2022 r.
c) w formie elektronicznej poprzez złożenie oferty w odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe przez stronę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. z załączeniem skanu wszystkich wymaganych dokumentów do godz. 15.00 do dnia 9.12.2022 r.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat
krakowski
Gmina
Skawina
Miejscowość
Skawina

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej dwustronnej umowy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą.
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez Dostawcę i Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Okres realizacji zamówienia rozpoczyna bieg w dniu podpisania umowy z Dostawcą. Maksymalny termin dostawy całości przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji bądź odstąpienia od umowy z uzasadnionych przyczyn, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w momencie ogłaszania zapytania.
5. Planowany termin podpisania umowy z Dostawcą - w terminie związania ofertą.
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, w zakresie zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest dopuszczalna w sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie była możliwa do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, a ponadto jej dokonanie wskazane jest w szczególności, gdy:
? nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
? wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,
? zmiany wartości umowy tj. zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed dostarczeniem przez Dostawcę przedmiotu zamówienia,
? z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy Posiadają wymagane przepisami uprawnienia do wykonania zamówienia.
2. Oferent ubiegający się o realizację zamówienia zobligowany jest dopełnić obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Oferent ubiegający się o realizację zamówienia musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Oferent ubiegający się o realizację zamówienia nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku powiązania o którym mowa w pkt. 3 oferent zostanie wykluczony z postępowania.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z zaleceniami opisanymi w Zapytaniu Ofertowym oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami) oraz zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Poprawki w ofercie (przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, dopisanie, użycie korektora itp.) muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta.
2. Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń:
2.1 Formularz oferty (Załącznik nr 1)
2.2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 2)
3. Dodatkowo Oferent może dołączyć specyfikację proponowanego rozwiązania, jedynie do celów poglądowych, która nie będzie podlegać ocenie.
4. Oferty powinny być przygotowane w j. polskim i w walucie PLN.
5. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku, gdy Oferent pominie jedno lub więcej kryteriów w ocenie tego kryterium zostanie mu przyznanych 0 punktów i oferta zostanie odrzucona.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Oferenta. W przypadku gdy uprawnienie do reprezentacji oferenta nie wynika z ogólnodostępnych informacji (np. KRS, CEIDG), oferent zobowiązany jest do przedłożenia kopii dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentowania lub kopię dokumentu potwierdzającego fakt udzielania stosownego upoważnienia, którego oryginał zostanie zweryfikowany w momencie podpisania umowy z Oferentem.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert o którym mowa w części VII. pkt. 12.
8. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w kwotach netto.
9. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
10. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać pod warunkiem, że uczyni to przed upływem składania ofert.
13. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-11-30
Data ostatniej zmiany
2022-11-30 15:49:49

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - Waga kryt. 100%. Maks. do uzyskania w ramach kryt. jest 100 pkt. Najwyższą liczbę punktów (100) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto.
Sposób wyliczenia punktów:
(C/Cx) x 100 = wynik oferty
Gdzie:
C - Najniższa oferowana cena netto
Cx - Cena netto w rozpatrywanej ofercie

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Anna Smyk
tel.: 606249486
e-mail: a.smyk@konstruktion.pl
Maciej Gazda
tel.: 515773448
e-mail: m.gazda@konstruktion.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.