Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku

Data zamieszczenia: 2022-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: JERZY MALCZAK ZAKŁAD KAMIENIARSKI , MARMUR, GRANIT
Bystrzyca 8
20-258 Bystrzyca
powiat: lubelski
509704500
malczak1957@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/135820
Województwo: lubelskie
Miasto: Bystrzyca
Wadium: ---
Nr telefonu: 509704500
Termin składania ofert: 2022-12-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prace budowlane związane z termomodernizacją obiektu budynku Zakładu Kamieniarskiego
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.15.01.00-06-0384/22 - ,,Termomodernizacja w Jerzy Malczak Zakład Kamieniarski, marmur, granit"

Część 1
Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja obiektu zlokalizowanego pod adresem Bystrzyca 8, 20-258 Lublin, polegająca na - wymianie źródła ogrzewania na kocioł opalany biomasą, wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej, dociepleniu dachu, dociepleniu ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji CWU oraz wymianie bram. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w ramach projektu pt. ,,Termomodernizacja w Jerzy Malczak Zakład Kamieniarski, marmur, granit" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, Oś priorytetowa 15 Odporne Lubelskie - zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działanie 15.1. Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki.
Przedmiot zamówienia:
a. Prace budowlane- poprawa efektywności energetycznej budynku; Prace modernizacyjne- ELEWACJA- wykonane zostaną następujące prace modernizacyjne -zgodnie z załącznikiem: ,,Inwentaryzacja techniczno-budowlana w stanie istniejącym" oraz przedmiarem robót budowlanych i pozycją "ELEWACJA":
o Prace przygotowawcze (Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie);
o Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 15cm,
o Wykonanie tynku elewacyjnego cienkowarstwowego.
b. Prace budowlane- poprawa efektywności energetycznej budynku ;Prace modernizacyjne - DACH-OCIEPLENIE - zgodnie z załącznikiem: ,,Inwentaryzacja techniczno-budowlana w stanie istniejącym" oraz przedmiarem robót budowlanych i pozycją "DACH -
ocieplenie" obejmujące:
o Rozbiórkę izolacji cieplnej z wełny mineralnej;
o Izolacja stropów i stropodachów pianką poliuretanową 18cm.
c. Prace budowlane- poprawa efektywności energetycznej budynku ;Prace modernizacyjne- OBRÓBKI - ODTWORZENIE - zgodnie z załącznikiem: ,,Inwentaryzacja techniczno-budowlana w stanie istniejącym" oraz przedmiarem robót budowlanych i pozycją "OBRÓBKI - ODTWORZENIE" obejmujące:
o Demontaż obróbek blacharskich,
o Rozebranie parapetów okiennych w budynku;
o Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku;
o Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbki i parapety zewnętrzne;
o Rury spustowe okrągłe;
d. Prace budowlane- poprawa efektywności energetycznej budynku ;Prace modernizacyjne- STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA I BRAMY- wykonane zostaną następujące prace modernizacyjne- zgodnie z przedmiarem robót budowlanych i pozycją: "STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA I BRAMY" obejmująca:
o Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych;
o Drzwi wg zestawienia;
o Bramy - demontaż;
o Bramy rolowane- montaż;
o Bramy - montaż;
o Wykucie z muru ościeżnic okiennych;
o Wymiana stolarki okiennej.
e. Prace budowlane - zmiana źródła ciepła na OZE; Prace modernizacyjne - WYMIANA KOTŁOWNI -W ramach wydatku wykonane zostaną następujące prace modernizacyjne- zgodnie z przedmiarem robót budowlanych i pozycją: -,,WYMIANA KOTŁOWNI" obejmująca:
o Demontaż kotła wraz z utylizacją;
o Montaż kotła na biomasę z osprzętem i armaturą;
o Montaż zasobnika;
o Montaż automatyki wraz z badaniem i przeszkoleniem;
o Kominy spalinowe;
o Demontaż i montaż zasobnika do cwu.
Opis
I etap obejmuje prace, ujęte w przedmiarze robót budowlanych pod nazwą:
1. Elewacja
2. Obróbka odtworzeniowa - w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego należy podać cenę oddzielnie dla rur spustowych- zgodnie z treścią załącznika)
Szczegóły przedmiotu zamówienia w załączniku PRZEDMIAR oraz załączniku Inwentaryzacja techniczno-budowlana w stanie istniejącym
Realizacja przedmiotu zamówienia w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.
Szczegółowy harmonogram płatności zostanie ustalony po wyborze najkorzystniejszej oferty
Opis
II etap obejmuje prace, ujęte w przedmiarze robót budowlanych pod nazwą
1. Stolarka okienna drzwiowa i bramy
Realizacja przedmiotu zamówienia w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.
Szczegółowy harmonogram płatności zostanie ustalony po wyborze najkorzystniejszej oferty
Szczegóły przedmiotu zamówienia w załączniku PRZEDMIAR oraz załączniku Inwentaryzacja techniczno-budowlana w stanie istniejącym
Opis
III etap obejmuje prace, ujęte w przedmiarze robót budowlanych pod nazwą
1. Wymiana kotłowni
2. Dach-ocieplenie
Realizacja przedmiotu zamówienia w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego.
Szczegóły przedmiotu zamówienia w załączniku PRZEDMIAR oraz załączniku Inwentaryzacja techniczno-budowlana w stanie istniejącym. Szczegółowy harmonogram płatności zostanie ustalony po wyborze najkorzystniejszej oferty.

CPV: 44621200-1, 45000000-7, 45321000-3, 45331110-0, 45400000-1, 45443000-4

Dokument nr: 2022-45801-135820

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-12-21
Oferty należy składać w formie papierowej, osobiście, pocztą lub za pośrednictwem kuriera u
Zamawiającego:
JERZY MALCZAK ZAKŁAD KAMIENIARSKI , MARMUR, GRANIT
Bystrzyca 8
20-258 Lublin
lub w wersji elektronicznej przez bazę konkurencyjności.

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2022-12

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
łukowski
Gmina
Wojcieszków
Miejscowość
Bystrzyca
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-01-20
Koniec realizacji
2023-03-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE

Etap 2
Początek realizacji
2023-04-03
Koniec realizacji
2023-06-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE

Etap 3
Początek realizacji
2023-07-01
Koniec realizacji
2023-10-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE

Wymagania:
W przypadku nadania oferty kurierem lub pocztą, decyduje data wpływu przesyłki do
Zamawiającego.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego.
b) zostanie złożona po terminie składania ofert.
c) nie będzie kompletna.
d) nie będzie spełniać wymogów stawianych w zapytaniu ofertowym.
Zamawiający unieważni postępowanie, w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą nabywca zaplanował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający zaznacza sobie prawo do odwołania i anulowania ogłoszenia bez podania przyczyny i bez wyboru wykonawcy na każdym etapie postępowania. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
Okres gwarancji
3 lata
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
1. terminu realizacji,
2. specyfikacji zakresu rzeczowego,
3. cen,
4. terminów płatności.
w stosunku do treści oferty w wyniku zmiany umowy o dofinansowanie oraz w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych ( w tym zmiany w kondycji finansowej Zamawiającego), pojawienia się nowych rozwiązań technicznych w zakresie przedmiotu zamówienia. Zaistnienia siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym występujące po zawarciu umowy, których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie. Działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. Zmiana terminu realizacji umowy może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na zaistnienie w trakcie trwania umowy warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji zamówienia m.in. wystąpienie niskich temperatur, długotrwałe opady deszczu, śniegu itp. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do zakończenia realizacji Umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonania
określonej działalności lub czynności. Warunek uzna się za spełniony poprzez złożenie zał. 2
Oświadczenie o braku powiązań.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do funkcji, jakie
zostaną im powierzone przy realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą
imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat ich kwalifikacji
niezbędnymi do wykonania zamówienia.
-W zakresie potencjału kadrowego wykonawca powinien wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , tj. co najmniej jedną osobą , przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
-Wykonawca ubiegający się o zamówienie spełni warunek dotyczący potencjału kadrowego, jeżeli wraz z ofertą dołączy wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia wraz z kopiami ich uprawnień budowlanych, z którego wynikać będzie dysponowanie co najmniej jedną osobą, przewidziana do kierowania robotami budowlanymi posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia Oferenta- zał. nr 3 oraz dołączonych dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogu.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1.Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym załączonym do zapytania ofertowego - zał
nr. 1.
2. Oświadczenie o braku powiązań - zał. nr. 2.
3. Oświadczenie Wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu - zał. nr 3.
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniom- zał. nr 4
6.Pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorstwa - jeśli dotyczy.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Cena oferty w walucie PLN.
2. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.
3. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na
nabycie przedmiotu zamówienia.
4. Gwarancja na roboty budowlane min. 3 lata.
5. Wykonawcy mają możliwość składania pytań w niniejszym postępowaniu, jeżeli prośba o
udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta
dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców na etapie składania
ofert.
7. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę. W sytuacji złożenia dwóch lub więcej ofert pod
uwagę zostanie wzięta oferta złożona przez bazę konkurencyjności.
8. Załączniki o braku powiązań i wykluczeń :
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi
powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w związku z czym Oferent zobowiązany
jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2. Oświadczenie o
braku powiązań kapitałowych do niniejszego zapytania ofertowego. Przez powiązanie kapitałowe
lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Załącznik nr 4- ,,Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania",
W związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami o okrucieństwach
popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych
i indywidualnych wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie
(UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE
nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), które ustanowiło ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w
zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W związku z powyższym, z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty wskazane w w/w
rozporządzeniu.
Aby oferta została uznana za ważną, Oferent jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie stanowiące
zał. nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-12-05
Data ostatniej zmiany
2022-12-05 08:33:50

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1.Cena netto oferty.
Cena (przez cenę rozumie się łączną cenę netto dostawy) -80%;
zgodnie z następującą zależnością:
C = (C min / C of) * 80, gdzie:
C - ilość punktów za łączną cenę netto badanej oferty;
C min - cena z oferty z najniższą ceną;
C of - cena z oferty ocenianej
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Opis
2. Gwarancja na roboty budowlane.
a. 3 lat - 0 pkt.
b. powyżej 3 lat do 5 lat - 5 pkt.
c. powyżej 5 lat do 10 lat - 10 pkt.
d. powyżej 10 lat do 15 lat - 15 pkt.
c. powyżej 15 lat - 20 pkt

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Jerzy Malczak
tel.: 509704500
e-mail: malczak1957@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.