Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa odcinków wodociągu

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa odcinków wodociągu

Data zamieszczenia: 2022-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "PROPOL" sp. z o.o. w Osieku
Połaniecka 25
28-221 Osiek
powiat: staszowski
158671367
sekretariat@propol-osiek.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Osiek
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 158671367
Termin składania ofert: 2022-12-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa odcinków wodociągu magistralnego usytuowanych w miejscowościach Suchowola, Pliskowola, Niekrasów i Trzcianka Gmina Osiek Powiat Staszów
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia prowadzonego pn. ,,Budowa odcinków wodociągu magistralnego usytuowanych w miejscowościach Suchowola, Pliskowola, Niekrasów i Trzcianka Gmina Osiek Powiat Staszów'' jest wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację techniczną w postaci Projektu budowlanego (zwanego dalej PB), Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane dalej STWIORB) oraz dokumentację pomocniczą.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi :
o Projekt budowlany
o STWiORB
o Dokumenty pomocnicze - przedmiary robót , Prawomocne pozwolenie na wykonanie robót budowlanych, Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia : 24 miesiące od daty podpisania umowy ale nie później niż do 31.12.2024

CPV: 45231300-8, 45100000-8, 45330000-9-, 45200000-9, 45310000-3, 45311100-1, 45110000-1

Dokument nr: 2022/BZP 00475562, 2147/P/22

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-12-21 12:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8bf740d0-5513-11ed-8832-4e4740e186ac
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8bf740d0-5513-11ed-8832-4e4740e186ac
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/ ).
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik").
3. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
5. Składanie ofert następuje za pośrednictwem modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia .
6. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej zgodnie z danymi zawartymi w punkcie powyżej. Zamawiający dopuszcza komunikację za pośrednictwem e-mail w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. z powodu awarii systemu e- zamówienia, za wyjątkiem składania i wycofania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
9. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej ,,oferty, wnioski i prace konkursowe" pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
12. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
13. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
Szczegółowe uregulowania zawiera SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.P.U. ,,Propol" Sp. z o.o. z siedzibą: 28-221 Osiek Ul. Połaniecka 25, tel. 15 867 13 67 , e-mail : sekretariat@propol-osiek.pl
? Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować listownie na adres siedziby P.P.U. ,,Propol" Sp. z o.o. oraz poprzez e-mail: pawel@e-direction.pl.
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.);
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-21 12:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać poprzez platformę e-Zamówienia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

Wymagania:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 80 000,00 PLN ( osiemdziesiąt tysięcy PLN )
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz.299 z późn. zm).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BNP PARIBAS nr 80 1600 1462 1030 8537 7000 0005
5.W tytule przelewu należy wskazać sygnaturę postępowania.
6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami pkt. 10 SWZ oferty wykonawcy. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z treścią art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11. W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż sprzeczne z ww. wymogami będzie przesłanie skanu, sporządzonego w formie pisemnej, dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.
12. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego.
13.Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
14.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
15. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 2147/P/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia prowadzonego pn. ,,Budowa odcinków wodociągu magistralnego usytuowanych w miejscowościach Suchowola, Pliskowola, Niekrasów i Trzcianka Gmina Osiek Powiat Staszów'' jest wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację techniczną w postaci Projektu budowlanego (zwanego dalej PB), Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane dalej STWIORB) oraz dokumentację pomocniczą.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi :
o Projekt budowlany
o STWiORB
o Dokumenty pomocnicze - przedmiary robót , Prawomocne pozwolenie na wykonanie robót budowlanych, Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia : 24 miesiące od daty podpisania umowy ale nie później niż do 31.12.2024
4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj.:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w kwocie co najmniej 2.000 000,00 PLN ( dwa miliony PLN)

4. Zdolności technicznej lub zawodowej :
A) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub modernizacji odcinków magistrali wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości robót nie mniejszej niż 3,0 mln PLN brutto ..

Uwaga1 : Za ukończoną robotę budowlaną Zamawiający uważa robotę, w której obiekty budowlane zostały ukończone w taki sposób, że stanowią one całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, a Inwestor uzyskał prawomocne pozwolenia na użytkowanie.
Zamawiający przez ,,zamówienie" rozumie jedną, pisemną umowę odpłatną - a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu

B) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:

1)Kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa , który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu był kierownikiem budowy lub robót na co najmniej 1 zakończonej inwestycji obejmującej budowę lub modernizację odcinków magistrali wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości robót nie mniejszej niż 2,0 mln zł brutto.

Uwaga 2: Powyżej wskazana osoba powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r. pozycja 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 20119 r. poz. 831) lub odpowiednie ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021, poz. 1646 ze zm.).

Uwaga 3: Zamawiający dopuszcza zmianę ww. osoby w trakcie realizacji zamówienia, pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień oraz doświadczenia nie gorszego niż osoba wskazane na etapie składania ofert oraz zachowania ciągłości w prowadzeniu prac na każdym etapie realizacji umowy.
Uwaga 4. Kluczowy personel, podany przez Wykonawcę w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań wynikających z przedmiotu zamówienia i winien być traktowany, jako minimalne wymogi Zamawiającego dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym. Mając na uwadze termin wykonania inwestycji oraz jej zakres, wykonawca musi samodzielnie ocenić ilość niezbędnych zasobów.

Ww. warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w rozdziale 6.2 SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ)
2. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający odstąpi od wezwania ww. oświadczenia w sytuacji gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ).
2. jeśli dotyczy: Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 9 do SWZ).
3. jeśli dotyczy: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach art.118 ust.3 PZP ( załącznik nr 10 do SWZ)
4. Jeżeli dotyczy: W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 stawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, dostawy, roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy Pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do SWZ.
5. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia, posiadanego oświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem
załącznik nr 6 do SWZ .
Uwaga: w wykazie należy wskazać kontakt do podmiotu / zleceniodawcy który może potwierdzić wymagane doświadczenie w celu
spełnienia warunków udziału oraz uzyskania dodatkowych punktów.
6. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane - zgodnie ze wzorem załącznik nr 5 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
7. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.
Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne obowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
W przypadku, gdy zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi udowodnić, że proponowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zamawiający w sytuacji, gdy wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający dopuszcza wezwanie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 2 dni robocze.
Przpis art. 107 ustawy pzp stosuje się odpowiednio.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 80 000,00 PLN ( osiemdziesiąt tysięcy PLN )
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz.299 z późn. zm).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BNP PARIBAS nr 80 1600 1462 1030 8537 7000 0005
5.W tytule przelewu należy wskazać sygnaturę postępowania.
6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązane wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami pkt. 10 SWZ oferty wykonawcy. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z treścią art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11. W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, iż sprzeczne z ww. wymogami będzie przesłanie skanu, sporządzonego w formie pisemnej, dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.
12. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego.
13.Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
14.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
15. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawierają Projektowane Postanowienia Umowy stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-01-19

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.