Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont przebieralni

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Remont przebieralni

Data zamieszczenia: 2022-12-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół w Rudkach
ul. Szkolna 2
26-006 Nowa Słupia
powiat: kielecki
tel. 41 31 77 179
sekretariat.rudki@wp.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Nowa Słupia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41 31 77 179
Termin składania ofert: 2022-12-08 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont przebieralni na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Rudkach"
Remont przebieralni na parterze w budynku Szkoły Podstawowej w Rudkach.
1. Zakres prac:
1) ETAP I (w terminie do 28.12.2022 r.)
a) Wyburzenie ścianki działowej- 12m2
b) Skucie tynków - 60m2
c) Zabudowa rur w łazience - 3 m2
d) Wykonanie instalacji elektrycznej do podgrzewacza umywalkowego - 1szt.
e) Wykonanie instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej do umywalki 1 szt.
f) Tynkowanie - 60m2
2) ETAP II (w terminie od 01.01.2023 do 31.03.2023 r.)
a) Szpachlowanie -28m2
b) Położenie gładzi na sufitach - 40m2
c) Gruntowanie, malowanie - 86 m2
d) Położenie glazury na ścianach - 75m2
e) Położenie terakoty - 40m2
f) Wymiana drzwi - 2 szt.
g) Montaż sedesu i umywalki
2. Materiały do wykonania przedmiotu zamówienia:
Wszystkie niezbędne materiały do wykonania przedmiotu zamówienia zakupuje wykonawca.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: ZSR.D.271.2 .2022

Składanie ofert:
XII. 11. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w wybranej formie:
1) przesłać na adres: Zespół Szkół w Rudkach, Ul. Szkolna 2,26 - 006 Nowa Słupia,
2) przesłać na adres mailowy: sekretariat.rudki@wp.pl
3) przesłać faksem na numer: (41) 31 77 179
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 08.12.2022 r. do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
V. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia
Budynek Szkoły Podstawowej w Rudkach, Ul. Szkolna 2, 26-006 Nowa Słupia
VI. Terminy realizacji zamówienia
1. ETAP I-w terminie do 28.12.2022 r.
2. ETAP II - w terminie od 01.01.2023 do 31.03.2023 r.

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia
Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ze względu na wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych netto. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert pod względem ich formalnej zgodności z Zapytaniem Ofertowym.
2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada istotnej treści Zapytania Ofertowego z zastrzeżeniem poniższych zapisów o poprawieniu oferty lub jest niezgodna z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie przez Zamawiającego w treści oferty oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
4) zawiera rażąco niska cenę.
3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
4. Zamawiający może, kontaktując się drogą maiłową na adres wskazany w ofercie, w toku badania i oceny oferty żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty (w tym badać rażąco niską cenę), bądź uzupełnienia braków formalnych oferty, wyznaczając Wykonawcy termin na ich uzupełnienie. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia wyczerpujących wyjaśnień Zamawiający będzie uprawniony do odrzucenia oferty.
5. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w treści oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę. W terminie jednego dnia roboczego od zawiadomienia Wykonawca może nie zgodzić się na dokonanie poprawek.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy w razie, gdy realizacja przedmiotu zamówienia, w świetle złożonych ofert, uznana zostanie przez Zamawiającego za niemającą racjonalnego uzasadnienia.
IX. 8. Kryteria oceny ofert
cena- najniższa cena 100%
Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
X. 9. Wynik postępowania
Informacja o wyniku postępowania zostanie przekazane e-mailowo do wszystkich uczestników postępowania.
XI. 10. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. Pytania należy kierować na adres e-mail: sekretariat.rudki@wp.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach jednej części.
3. Zamawiający może unieważnić zapytanie w szczególności, jeżeli:
1) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki finansowe, które Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia;
2) nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie oferty zostaną odrzucone.
3. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów: Główny kod: 45453000-7
IV. Wymagania Zamawiającego:
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w budynku Szkoły Podstawowej w Rudkach zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do przedmiotu zamówienia.
2. Odbioru przedmiotu zamówienia strony dokonują na podstawie:
1) Protokół odbioru częściowego przedmiotu zamówienia podpisany przez obie strony -ETAP I
2) Protokół ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez obie strony -ETAP II
4. Zamawiający dokonuje odbioru robót w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia ich gotowości przez Wykonawcę, celem ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.
5. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowi:
1) Protokół odbioru częściowego przedmiotu zamówienia podpisany przez obie strony -ETAP I - faktura wystawiona do dnia 31.12.2022 r.
2) Protokół ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez obie strony -ETAP II - faktura wystawiona do dnia 15.04.2023 r.
VII. 6. Sposób przygotowania i składania ofert
1. Wykonawca składa Ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego (Formularza Ofertowego).
2. Oferty można składać za pomocą operatora pocztowego, fizycznie dostarczyć do siedziby poprzez Zamawiającego, osobiście, droga elektroniczną na adres: sekretariat.rudki@,wp.pl
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.
4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
VIII. 7. Ocena ofert
3. Uwaga:
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2) Oferta przesyłana drogą e-mail - po podpisaniu powinna być zeskanowana i dopiero w takiej formie przesłana.

Kontakt:
3) Telefon do kontaktu: Pani Alina Cieśla tel. 41 31 77 179

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.