Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Roboty budowlane w zakresie wod-kan, CO, gaz

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Roboty budowlane w zakresie wod-kan, CO, gaz

Data zamieszczenia: 2022-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH W OPOLU
ul. Ozimska 19
45-057 Opole
powiat: Opole
mzlk@mzlk.opole.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/13d03901-20be-41be-b344-c2b62073b127
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-12-22 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane realizowane w 2023 r. w zakresie wod-kan, CO, gaz (konserwacja, wymiana lub naprawa) w budynkach, lokalach oraz na terenach zewnętrznych stanowiących zasób Gminy Opole.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane w zakresie instalacji wod.-kan., gaz, c.o. w Rejonie I,

Roboty budowlane w zakresie instalacji wod.-kan., gaz, c.o. w Rejonie II

Roboty budowlane w zakresie instalacji wod.-kan., gaz, c.o. w Rejonie III

CPV: 45330000-9

Dokument nr: 2022/BZP 00477838, MZLK.2420.73.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-12-22 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/FormsRedirect.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: ,,Formularz do komunikacji" dostępnego na ePUAP
https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz udostępnionego przez miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/FormsRedirect.
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: mzlk@mzlk.opole.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP): https://www.gov.pl/web/gov/warunki- korzystania.
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania na miniportalu).
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi max.150MB. W celu załączenia większej liczby dokumentów w jednym załączniku należy je odpowiednio odpisać, skompresować te pliki w formacie ZIP, a następnie załączyć do formularza.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-22 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/FormsRedirec

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.