Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Adaptacja hali produkcyjnej

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Adaptacja hali produkcyjnej

Data zamieszczenia: 2022-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: SKLEJKA ORZECHOWO S.A
ul. Miłosławska 13
62-322 Orzechowo
powiat: wrzesiński
tel. +48 061435 11 00
przetarg@sklejkaorzechowo.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Orzechowo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 061435 11 0
Termin składania ofert: 2022-12-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert na adaptację hali produkcyjnej
1. Przedmiot oferty:
a. Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 7 994 m2 i kubaturze 68 150 m3, znajdującej się na działkach: 271/11, 271/12 i 271/13, w tym przebudowy i nadbudowy części hali o powierzchni około 692,69 m2, maksymalna wysokości części nadbudowywanej wynosi 13,89 m oraz przebudowa stropodachu o powierzchni 315,00 m2.
b. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z projektem budowlanym i technicznym na przebudowę i nadbudowę budynku produkcyjnego dostarczonym przez Zamawiającego oraz zakresem i przedmiarem robót. Dokumenty wymienione wyżej należy traktować, jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności nie będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej staranności.
c. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach, ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
d. Wykonawca wykona roboty w oparciu o własne materiały, przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz przepisami, instrukcjami i zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego.
2. Udzielanie wyjaśnień:

Składanie ofert:
5. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Oferty należy składać pisemnie w sekretariacie spółki Sklejka Orzechowo S.A. nie później niż do dnia 19 grudnia 2022 roku do godz. 1500 lub przesłać w tym terminie elektronicznie na adres: przetarg@sklejkaorzechowo.pl z zaznaczeniem w temacie ,,Adaptacja budynku produkcyjnego".

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji prac:
Prace budowlane należy wykonać w terminie do 30 czerwca 2023r., a uzyskanie wymaganych pozwoleń w terminie do 30 września 2023r.

Wymagania:
3. Wizja lokalna:
Obowiązkowa wizja lokalna, termin do uzgodnienia telefonicznie.
4. Oferta powinna zawierać:
a. cenę uwzględniającą wszystkie koszty związane z realizacją zadania ,,Rozbudowy budynku produkcyjnego", również inne koszty niezbędne do wykonania tych zobowiązań nawet, jeżeli nie zostały wyraźnie wyspecyfikowane. Cena ofertowa powinna być podana liczbowo i słownie w PLN;
b. okres gwarancji;
c. oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami i miejscem prowadzenia robót i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń;
d. oświadczenie Wykonawcy, że posiada niezbędne kwalifikacje oraz potencjał produkcyjny i ekonomiczny do wykonania powyższego zakresu prac;
e. wykaz robót budowlanych o porównywalnym zakresie, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania;
f. zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego;
g. kopię polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 % wartości oferty;
h. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy nie mniejszą niż wartość przedstawionej oferty, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców, którzy wykażą środki finansowe lub zdolność kredytową w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia wykazanej kwoty według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert;
i. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym zamówieniu tylko jedną ofertę cenową. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.
j. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
k. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przygotowanie oferty, ceny oraz terminy wykonania zadania.
l. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, a w przypadku wyboru ich oferty zobowiązani są do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę Wykonawców. Wszelką korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem
m. termin realizacji, z zastrzeżeniem wymagań wskazanych w pkt 7 ogłoszenia.
6. Termin płatności:
30 dni od dostarczenia faktury, podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru wykonanych prac. Zamawiający dopuszcza faktury częściowe do wartości dostarczonych materiałów i wykonanych prac, nie przewiduje wypłaty zaliczek.
9. Zakończenie postępowania:
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków realizacji przedsięwzięcia, swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia lub unieważnienia postępowania w całości lub części bez podania przyczyn i Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz udziałem Wykonawcy w Negocjacjach pokrywa Wykonawca.
Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach umowy jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO. Zamawiający przetwarzać będzie powierzone dane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. W sprawach ochrony swoich danych osobowych można się kontaktować przez e-mail rodo@sklejkaorzechowo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Kontakt:
Osobą do kontaktu, w dni robocze w godz. 900 - 1400, wyznaczoną ze strony Zamawiającego jest:
Pan Jacek Tokarski - tel. 506 010 900, email: j.tokarski@sklejkaorzechowo.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.