Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Budowa budynku

Data zamieszczenia: 2022-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zaklików
Zachodnia 15
37-470 Zaklików
powiat: stalowowolski
zamowienia@zaklikow.pl
https://zaklikow.ezamawiajacy.pl/pn/zaklikow/demand/notice/public/79967/details
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaklików
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-12-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa budynku Domu Kultury w Dąbrowie i budynku OSP w Starych Barakach
Krótki opis przedmiotu zamówienia

,,Budowa budynku remizy OSP w Starych Barakach - etap 1".
Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejących budynków: budynku OSP i budynku garażowego oraz wykonanie fundamentów nowego budynku OSP wraz z izolacją cieplna i przeciwwilgociową, w szczególności:
1) roboty rozbiórkowe,
2) przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne,
3) wykonanie ław i stóp fundamentowych,
4) wykonanie ścian fundamentowych,
5) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
6) wykonanie izolacji cieplnych,
7) wykonanie elementów instalacji odgromowej (otok),
8) zasypanie i wyrównanie terenu
Uwaga:
Pokrycie dachu istniejących budynków przeznaczonych do rozbiórki wykonane jest z płyt eternitowych falistych. W ramach zamówienia nie należy wyceniać rozbiórki pokrycia dachowego - Zamawiający na dzień ogłoszenia postępowania dokonał już rozbiórki pokrycia dachowego na budynku OSP, natomiast rozbiórkę pokrycia dachowego na budynku garażowym wykona we własnym zakresie na początku w roku 2023, co podyktowane jest koniecznością zapewnienia miejsca magazynowania sprzętu OSP. W ramach przedmiotu zamówienia należy uwzględnić rozbiórkę wszystkich pozostałych elementów budynku wraz z konstrukcją dachową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1) Dokumentacja projektowa,
2) Przedmiary robót,
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na za-kresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4.1). Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej.

,,Budowa budynku Domu Kultury w msc. Dąbrowa - etap 1".
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie fundamentów budynku Domu Kultury w msc. Dąbrowa wraz z izolacją cieplna i przeciwwilgociową, w szczególności:
1) przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne,
2) wykonanie ław i stóp fundamentowych,
3) wykonanie ścian fundamentowych,
4) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych,
5) wykonanie izolacji cieplnych,
6) wykonanie elementów instalacji odgromowej (otok),
7) zasypanie i wyrównanie terenu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:
1) Dokumentacja projektowa,
2) Przedmiary robót,
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na za-kresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 4.4.1). Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej.

CPV: 45216100-5, 45111300-1, 45111200-0, 45262300-4, 45262500-6, 45320000-6, 45321000-3, 45312310-3, 45212300-9

Dokument nr: 2022/BZP 00477566, IN.271.39.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-12-21 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zaklikow.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
zakupowej: https://zaklikow.ezamawiajacy.pl lub poczty elektronicznej: zamowienia@zaklikow.pl
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę zapisu wiadomości na serwerze odbiorczym. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich rejestracji na Platformie. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za
pośrednictwem Platformy Zakupowej Przez opcję ,,zadaj pytanie lub przy użyciu zakładki ,,Korespondencja".
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy
do Systemu na subdomenie https://zaklikow.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
Rejestracja Wykonawcy następuje automatycznie poprzez:
- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym), lub
- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu, lub
- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku, ani nie skontaktuje się telefonicznie, konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
wybrana przeglądarka wpierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
zainstalowaną bezpłatną wersję oprogramowania Oracle JAVA w wersji co najmniej 1.8.0_202 lub użycie JAVA w wersji oprogramowania OpenJDK wy-danej na licencji GPL. Rekomendowaną wersją jest AdoptOpenJDK, dostępną na stronie https://adoptopenjdk.net;
podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wy-danej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę;
certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie ,,Osobisty").
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn.: ,,Budowa budynku Domu Kultury w Dąbrowie i budynku OSP w Starych Barakach" prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zaklikow.ezamawiajacy.pl/pn/zaklikow/demand/notice/public/79967/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-21 11:00
Miejsce składania ofert: https://zaklikow.ezamawiajacy.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.