Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie usług w zakresie konserwacji okresowej i utrzymania w sprawności segmentowych...

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonywanie usług w zakresie konserwacji okresowej i utrzymania w sprawności segmentowych bram garażowych

Data zamieszczenia: 2022-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,PROJEKTANT"
ul. Słoneczna 2
35-061 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel.: 533 654 767, 533 778 286
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: 500,00 zł
Nr telefonu: tel.: 533 654 767, 5
Termin składania ofert: 2022-12-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest:.
,,Wykonywanie usług w zakresie konserwacji okresowej i utrzymania w sprawności segmentowych bram garażowych w budynkach oraz szlabanów zewnętrznych."
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje konserwację okresową i utrzymanie sprawności technicznej bram garażowych oraz szlabanów w zasobach spółdzielni wskazanych w załączniku nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia.
Konserwacja okresowa.
W ramach konserwacji okresowej Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądu i konserwacji bram garażowych oraz szlabanów co 6 miesięcy tj.: do 30.06 i do31.12 każdego roku, obejmujących:
Konserwacja okresowa bram.
a) przegląd mechanizmów napędowych,
b) kontrolę układu wyważania (regulacja naciągu sprężyn skrętnych)
c) kontrolę stanu technicznego linek i ich naciągu
d) sprawdzenie prawidłowości działania układów sterujących,
e) smarowanie podzespołów ( zawiasów, rolek, odbojników itp.)
f) kontrolę zamocowania elementów : silnika, zawiasów, prowadnic, hamulców, rolek, itp.
g) wykonanie testu przeciążeniowego oraz kontrola innych zabezpieczeń,
h) kontrolę i regulację wysprzęglania automatu,
i) kontrole i regulacje punktów krańcowych,
j) smarowanie podzespołów, które tego wymagają środkami konserwującymi
k) czyszczenie osprzętu,
l) kontrola ogólnego stanu technicznego.
Konserwacja okresowa szlabanów.
a) przegląd mechanizmów napędowych,
b) wykonanie testu przeciążeniowego oraz kontrola innych zabezpieczeń,
c) kontrolę układu wyważania ramienia (regulacja naciągu sprężyny)
d) kontrolę i regulację wysprzęglania automatu,
e) kontrole i regulacje punktów krańcowych
f) sprawdzenie prawidłowości działania układów sterujących,
g) kontrolę zamocowania elementów ruchomych i ich podzespołów
h) smarowanie podzespołów, które tego wymagają środkami konserwującymi
i) czyszczenie podzespołów i osprzętu,
j) kontrolę ogólnego stanu technicznego
Po stwierdzeniu nieprawidłowości w pracy bramy lub szlabanu, Wykonawca wykona czynności niewymagające wymiany elementów.
Utrzymanie w sprawności i naprawy:
a) Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia o awarii od zamawiającego lub użytkowników garażu oraz parkingów zobowiązany jest do przyjazdu w ciągu 4 godzin w dni robocze i świąteczne. W ramach przyjazdu zobowiązany jest do otwarcia bramy lub szlabanu i podjęcia działań zabezpieczających przed ewentualnymi dalszymi szkodami oraz ustali przyczynę awarii.
b) Wykonawca określi w protokole stwierdzone uszkodzenia i sposób postępowania,
c) W przypadku możliwości wykonania naprawy doraźnej bramy garażowej lub szlabanu dokona jej w ciągu 24 godzin.
Naprawa doraźna bram garażowych
Obejmuje wykonanie robót polegających w szczególności na:
nawinięciu linek, korygowaniu położenia skrzydła bramy, ustawieniu fotokomórek i listwy fotooptycznej, wymianę zawiasów, rolek, wkrętów, śrub, klinów, poprawę mocowania szyn, mocowania silnika, poprawę ustawień punktów krańcowych zamykania/otwierania bramy, wymianę lampy sygnalizacyjnej itp. do kwoty nieprzekraczającej 250,00 zł brutto.
Naprawa doraźna szlabanów
Obejmuje wykonanie robót polegających w szczególności na:
ustawienia punktów krańcowych zamykania/otwierania szlabanu, naciągu sprężyny wyważania, ustawieniu fotokomórek, wkrętów, śrub, poprawę mocowania ramienia szlabanu, poprawę mocowania podpory szlabanu, wymianę lampy sygnalizacyjnej itp. do kwoty nieprzekraczającej 250,00 zł brutto.
Po przeprowadzonej naprawie doraźnej Wykonawca przedstawi kosztorys za części wykorzystane do jej wykonania.
Naprawy bram garażowych
W przypadku konieczności naprąwy/wymiany urządzeń i elementów niezbędnych do prawidłowej pracy bramy takich jak: sprężyn wyważania, centrali sterowania, silnika, przekładni silnika, linek naciągowych, paneli skrzydła bramy, uszczelki komorowej, odbojników sprężynowych, napinaczy linek, szyn, hamulców bezpieczeństwa, listwy fotooptycznej, fotokomórek, wałów, systemu SKS wraz z okablowaniem, czujników zerwanej linki, radia do pilotów, Wykonawca przedstawi kosztorys wymiany z uwzględnieniem kosztów zakupu części i robocizny.
Naprawy szlabanów:
W przypadku konieczności wymiany urządzeń i elementów niezbędnych do prawidłowej pracy szlabanu takich jak: ramie szlabanu, sprężyny wyważania, centrali sterowania, silnika, przekładni silnika, fotokomórek, radia do pilotów, sterownika SOS, Wykonawca przedstawi kosztorys wymiany z uwzględnieniem kosztów zakupu części i robocizny.
Po zatwierdzeniu kosztorysu przez Zamawiającego i pisemnym zleceniu naprawy Wykonawca przystąpi do usuwania awarii.
Oświadczenie:
Wykonawca złoży oświadczenie, o posiadaniu niezbędnych podstawowych części zamiennych, które pozwolą na wykonanie doraźnej naprawy bramy lub szlabanu.

Składanie ofert:
Oferty należy składać najpóźniej do dnia. 09.12.2022 r. do godz. 12;00 w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,PROJEKTANT', Ul. Słoneczna 2, pokój nr 8, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z opisem czego dotyczy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
Czas nieokreślony

Wymagania:
Warunkiem udziału jest:
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 500,00 zł na konto Spółdzielni nr 30 1020 4405 0000 2102 0007 1653 w PKO BP II Oddział w Rzeszowie. Wadium należy wnieść w formie pieniężnej w terminie do 09.12.2022 do godziny 12:00
Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium:
1. oferentom, których oferty nie zostały wybrane,
2. wszystkim oferentom w przypadku unieważnienia przetargu,
3. oferentom, którzy wycofali swoją ofertę przed terminem składania ofert.
Wniesione wadium oferenta w formie pieniężnej, którego oferta została wybrana, zostanie zwrócone po podpisaniu umowy na realizację przedmiotu przetargu, chyba, że podpisana umowa będzie stanowić inaczej w tej sprawie.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie w terminie do 21 dni od daty poinformowania o wyborze oferty.
Sposób przygotowania oferty:
Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, każdy Oferent może złożyć jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia, która obejmować będzie:
-- kwotę za konserwacje okresową i utrzymanie w sprawności bram,
-- kwotę za konserwacje okresową i utrzymanie w sprawności szlabanów,
-- stawkę roboczogodziny,
-- warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Stawka podatku VAT 23%
Po oferty winny być dołączone:
-- nazwa i dokładny adres oferenta,
-- data sporządzenia oferty,
-- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
-- aktualna polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodem opłacenia,
-- oświadczenie, że oferent nie jest w stanie upadłości i że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,
-- potwierdzoną klauzulę informacyjną RODO dla osób biorących udział w przetargu-załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji,
-- wzór umowy o świadczenie usługi,
-- potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł.
Kryteria i sposoby oceny ofert:
o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy złożą ofertę ważną. Zamawiający dokona wyboru z ofert ważnych. Złożoną ofertę uznaje się za nieważną i dalej się nie rozpatruje w przypadku gdy oferent:
-- złożył ofertę po terminie,
-- sporządził ofertę niezgodnie ze Specyfikacją warunków zamówienia,
-- w ciągu ostatnich trzech lat wyrządził szkodę na rzecz Zamawiającego bądź nie dotrzymał zawartych umów,
-- jest w stanie upadłości bądź wszczęto wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
-- zalega z uiszczaniem podatków i opłat.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
1 im przypisze znaczenie określone procentami:
-- cena oferty - 100%
Cena oferty:
Formą wynagrodzenia za przedmiot zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w drodze przetargu.
W wynagrodzeniu należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ( materiały, części zamienne, zabezpieczenie terenu na czas wykonywania robót zgodnie z przepisami BFIP, uporządkowanie terenu po ich zakończeniu).
Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę Firmy składającej ofertę.
Dotrzymanie w/w terminu dotyczy także ofert składanych drogą pocztową.
Uwagi
Przed złożeniem oferty Zamawiający proponuje dokonanie wizji lokalnej z pracownikiem
S.M. Projektant,
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Oferentów' złożenia:
1. Niezbędnych wyjaśnień o sytuacji finansowej firmy.
2. Uściślenia szczegółów zawartych w ofercie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji ceny z Oferentami z zastrzeżeniem, że cena z negocjacji nie może być wyższa od ceny złożonej w ofercie.

Kontakt:
Kontakty z Oferentami:
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami jest Pan Grzegorz Wysocki
nr tel.: 533 654 767 oraz Pan Jarosław Ludem nr tel.: 533 778 286

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.