Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wynajem pojazdu WUKO wraz z obsługą

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wynajem pojazdu WUKO wraz z obsługą

Data zamieszczenia: 2022-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a
33-100 Tarnów
powiat: Tarnów
tel. 14 637 74 02 w. 23, tel. 601 587 721
e.zajac@zdw.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tarnów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 14 637 74 02 w.
Termin składania ofert: 2022-12-07 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pod nazwą: ,,Wynajem pojazdu WUKO wraz z obsługą" zgodnie z warunkami określonymi poniżej.
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wynajem pojazdu WUKO wraz z obsługą.
Samochód specjalistyczny WUKO będzie wynajęty wraz z obsługą operatorską do mechanicznego oczyszczenia rur przepustowych z namułu zamulonych do 50 % o średnicy 0 1000 mm o długości:
1. Przepust 0 1000 mm długość 11 mb
2. Przepust 0 1000 mm długość 8 mb
3. Przepust 0 1000 mm długość 10 mb
4. Przepust 0 1000 mm długość 18 mb
Wykonawca musi dysponować pojazdem wyposażonym we wszystkie niezbędne urządzenia umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia.
Miejsce wykonania usługi: Obwód Drogowy w Sieradzy, Sieradza 229, 33-240 Żabno. Ilość czasu pracy sprzętu do wykonania usługi wynosi 20 godzin.
Cena jednostkowa za wynajem pojazdu zawiera wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym:
- dojazd sprzętu do miejsca realizacji usługi
- praca sprzętu wraz z obsługa przy odmulaniu rur przepustowych
- wywóz nieczystości, szlamu

Dokument nr: RDWT/PW/2022/1181/EZ, RDWT-271-2-50/22

Składanie ofert:
o Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej (przekazaną drogą elektroniczna, tzn. za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: e.zajac@zdw.krakow.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 07.12.2022 r. godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
2. PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
o Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 16.12.2022r.

Wymagania:
o zamówienie realizowane siłami własnymi bez udziału Podwykonawców;
o tryb dokonywania płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury;
o w związku z centralizacją podatku Vat faktura wystawiona na realizację przedmiotu zamówienia winna zawierać następujące dane:
NABYWCA:
Województwo Małopolskie ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
NIP: 676-217-83-37
ODBIORCA:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY
o ofertę należy złożyć w formie elektronicznej sporządzoną w języku polskim, wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia;
o wraz z ofertą należy wypełnić kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1.1 do oferty. Cena podana w ofercie jest taka sama jak wartość kosztorysu ofertowego brutto ogółem, w ofercie należy podać cenę brutto (wraz z podatkiem VAT); wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; cenę brutto należy określić w złotych polskich; w cenie brutto oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
o rozliczenie usługi będzie kosztorysowe na podstawie ceny jednostkowej podanej w kosztorysie ofertowym
o Zamawiający gwarantuje wykonanie 50% wartości zamówienia
o ofertę oraz wszystkie załączniki podpisuje osoba reprezentująca Wykonawcę zgodnie z umocowaniem lub stosownym pełnomocnictwem.
o złożenie oferty wraz z zał. w postaci elektronicznej polega na wysłaniu do Zamawiającego wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail zawierającej skan podpisanej oferty i zał.; Konieczne jest wpisanie w temacie / tytule maila: Oferta na ,,Wynajem pojazdu WUKO wraz z obsługą" w przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. nieotwarcie oferty w trakcie sesji otwarcia.
o zamawiający stwierdza wpływ ofert, które wpłynęły elektronicznie na podstawie informacji generowanych przez system elektroniczny (pocztą elektroniczną e-mail).
o wszystkie koszty związanie ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
o O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.
4. PROCEDURA BADANIA OFERT I WYBORU WYKONAWCY
4.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium -100% cena
4.2. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną;
4.3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych, spełniających wszystkie wskazane przez Zamawiającego wymagania oraz określających wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i podanymi przez Zamawiającego warunkami jego realizacji;
4.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą do uzupełnienia dokumentów bądź złożenia wyjaśnień w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku zasinienia takiej potrzeby zamawiający zastrzega sobie prawo następczego negocjowania warunków realizacji zamówienia z Wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona w ramach rankingu ofert sporządzonego zgodnie z kryteriami oceny ofert, o których mowa w pkt. 4.1 Zaproszenia, w szczególności w zakresie dotyczącym ceny ofertowej zawartej w ofercie - m. in. w sytuacji, gdy cena ta (cena najkorzystniejszej oferty) przekracza budżet Zamawiającego przeznaczony na realizację zamówienia. Negocjacje z Wykonawcą prowadzi Zamawiający zgodnie z zasadami komunikacji elektronicznej.
4.5. W przypadku braku możliwości dokonania w niniejszym postępowaniu wyboru oferty najkorzystniejszej z powodu złożenia dwóch lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli
do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższa ceną.
4.6. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.
5. KOMUNIKACJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI
Na gruncie prowadzonego postępowania komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail: e.zajac@zdw.krakow.pl) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
6. INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA PROCEDURALNE
o Niezłożenie oferty w wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu terminie będzie oznaczać dla Zamawiającego brak zainteresowania realizacja zamówienia ze strony Wykonawcy;
o Złożenie oferty po upływie wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu terminu będzie uważane przez Zamawiającego za niezłożenie oferty; oferta taka zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy;
o Oferta złożona w formie innej niż pisemna będzie uważana przez Zamawiającego za nieważną i nie będzie uwzględniana przy dalszych czynnościach postępowania;
o Oferta nie spełniająca wskazanych przez Zamawiającego wymagań oraz oferta określająca wykonanie zamówienia niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i podanymi przez Zamawiającego warunkami jego realizacji będzie uważana przez Zamawiającego za nieważną i nie będzie uwzględniana w procesie wyboru oferty najkorzystniejszej;
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oraz odwołania / unieważnienia prowadzonego postępowania, którego dotyczy niniejsze zaproszenie, w każdym momencie bez podania przyczyny.
o Informuje się, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest jednostką budżetową publiczną. Zamawiający wnosi o wyrażenie zgody na podanie: nazwy Wykonawcy, danych adresowych oraz ceny i innych warunków realizacji zamówienia zawartych w ofercie do publicznej wiadomości w szczególności poprzez poinformowanie innych warunków realizacji zamówienia zawartych w ofercie do publicznej wiadomości w szczególności poprzez informowanie innych uczestników postępowania o jego wynikach oraz zamieszczenie informacji o zawarciu umowy na stronie internetowej Zamawiającego www.zdw.krakow.pl.
Treść oświadczenia (zgoda) zawarta jest w pkt. 3.5 formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1, do niniejszego Zaproszenia.
o Wyrażenie przedmiotowej zgody jest dobrowolne, niemniej jednak zaznacza się, iż niewyrażenie takiej zgody uniemożliwi udział Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, tzn. złożona przez niego oferta nie będzie mogła być brana pod uwagę w procesie wyboru Wykonawcy zamówienia jako niespełniająca wymagań określonych w Zaproszeniu.
o Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od realizacji zamówienia Zamawiający może w trybie ponownego badania ofert, np. negocjowania warunków zamówienia w tym ceny) dokonać wyboru Wykonawcy (oferty najkorzystniejszej) na bazie pozostałych ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu, jeżeli posiada odpowiednie środki na sfinansowanie zamówienia, a Wykonawca, którego oferta miałaby zostać wybrana w dalszej kolejności, wyraża zgodę na realizacje zamówienia.

Uwagi:
7. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, dalej ,,RODO"), informuje się, że:
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie (dalej ,,ZDW")
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, tel. (12) 44-65-700, kontakt elektroniczny:
httos://www.zdw.krakow.pl/kontakt.html.
Inspektorem ochrony danych osobowych w ZDW jest p. Pani Agnieszka Szlęk kontakt e-mail: iod@zdw.krakow.pl. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie zamówienia pn. ,,Wynajem pojazdu WUKO wraz z obsługą" (zn. RDWT-271-2-50/22) prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie pozaustawowym.
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o właściwe regulacje prawne, w tym przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji. W szczególności Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W wyjątkowych przypadkach związanych z ochroną prawnie istotnych i uzasadnionych interesów Zamawiającego (np. w przypadku prowadzenia spraw sądowych) Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres dłuższy - do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W odniesieniu do Pani /Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Posiada Pani / Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani / Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani / Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani / Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. r\\\\ a

Kontakt:
o Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszego zamówienia, także po zakończeniu jego realizacji.
Informacji w sprawie prowadzonego postępowania udzielają: zagadnienia proceduralne: Ewa Zając tel. 14 637 74 02 w. 23 zagadnienia merytoryczne: Jerzy Bączek tel. 601 587 721

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.