Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Modernizacja automatyki węzła cieplnego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Modernizacja automatyki węzła cieplnego

Data zamieszczenia: 2022-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel. kom.: 797 602 625 / 512 785 648
emil.sienkiewicz@wum.edu.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. kom.: 797 602 6
Termin składania ofert: 2022-12-12 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
a. Modernizacja automatyki węzła cieplnego w budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjne, przy Ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa, zgodnie ze Schemat modernizacji automatyki węzła stanowiący Załącznik nr 2
b. Modernizacja automatyki węzła obejmuje dostawę oraz montaż urządzeń:
o 1 sztuka: Sterownik Trovis 5578e,
o 3 sztuki: moduły Modbus l/O,
o 8 sztuk: czujniki temperatury zanurzeniowych PT1000 (5207-30) na instalacji
cieplnej. (6 sztuk istniejących czujników wraz z okablowaniem należy wymienić na nowe, 2 dodatkowe czujniki zamontować),
o 1 sztuka: czujnik temperatury zewnętrznej PT1000 bez wymiany okablowania,
o 3 sztuki: przetworniki ciśnienia 0-16 bar na stronie sieciowej (przetwornik może
być dołożony do istniejących manometrów, w przypadku braku możliwości należy zamontować czujnik),
o 7 sztuk: przetworników ciśnienia 0-10 bar na stronie instalacyjnej (przetwornik
może być dołożony do istniejących manometrów, w przypadku braku możliwości należy zamontować czujnik),
o 3 sztuki: ciepłomierze Kamstrup z komunikacją M-bus, na powrocie sieci (Vc =
7,29 m3/h Nc = 500 kW), na powrocie C.T. (Vc = 4,66 m3/h Nc = 320 kW) i na powrocie C.O. (Vc = 1,75 m3/h Nc = 120 kW) W przypadku montażu ciepłomierza na stronie sieciowej należy zmienić lokalizacje innych elementów
strony sieciowej w celu uzyskania wolnej przestrzeni do montażu nowego ciepłomierza,
o 1 sztuka: wodomierz (DN25) z licznikiem impulsowym na z.w. do podgrzania,
podłączony z licznikiem ciepła,
o 2 sztuki: wodomierze (DN15) z licznikami impulsowymi do uzupełniania instalacji
C.T. oraz C.O. podłączone do ciepłomierzy (Uwaga, te wodomierze nie są uwzględnione w schemacie),
o przewody należy układać w istniejących korytach kablowych lub prowadzić w
rurach osłonowych,
o nowy sterownik wraz z modułami l/O należy zamontować w nowej rozdzielnicy
elektrycznej,
o instalację należy uruchomić oraz dostarczyć kompletną dokumentację
powykonawczą oraz listę zmiennych modbus TCP/IP celem integracja z istniejącym systemem BMS.
c. W ramach modernizacji należy odpiąć istniejącą stację uzdatnia wody zimnej służącą do napełniania instalacji C.O. i C.T. i podłączyć instalację do uzupełniania z sieci miejskiej.
d. Wszelkie ewentualne ustalenia z dostawcą ciepła są po stronie wykonawcy.
e. Prace wymagające wyłączenie ciepła na dłużej niż godzinę należy prowadzić w weekend.

CPV: 51900000-1

Dokument nr: 153/P/AGE/2022 - DCBI

Składanie ofert:
TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
a. Oferty należy złożyć, nie później niż do dnia 12-12-2022 do godz. 12:00.
b. Oferty można składać:
o W wersji elektronicznej przesłanej pocztą e-mailową w pliku zabezpieczonym
przed edycją np. pdf. na adres: emil.sienkiewicz@wum.edu.pl. W tytule
prosimy podać: ,,Oferta dot. postępowania Nr sprawy: ,,153/P/AGE/2022 -DCBI".

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
a. Zamówienie należy wykonać w terminie do 28 lutego.
MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
a. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa

Wymagania:
4. GWARANCJA
a. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji jakości na przedmiot dostawy.
b. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
a. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zaproszenia.
c. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
d. Oferta powinna być napisana na komputerze lub/i ręcznie w sposób czytelny wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia.
e. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, a upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy) winno być dołączone do oferty.
f. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
g. Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy 153/P/AGE/2022 - DCBI.
h. Oferta zawierać będzie:
o Formularz Ofertowy stanowiącego Załącznik nr 1 - podpisany przez Wykonawcę.
o Kopie dokumentów rejestracyjnych firmy.
o Zamawiający może żądać dostarczenia oryginału oferty w terminie nie późniejszym niż do dnia podpisania umowy.
c. Oferty złożone po terminie do składania ofert będą zwrócone Wykonawcy.
d. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo do:
o Wycofania oferty na podstawie złożonego pisemnego powiadomienia drogą
opisaną jak w przypadku składania ofert,
o Zmienić ofertę, przy czym powiadomienie o wprowadzeniu zmiany musi być
złożone wg. takich samych zasad jak składana oferta, w szczególności oznakowane numerem sprawy z dopiskiem ,,ZMIANA OFERTY".
7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
a. Wykonawca winien wypełnić druk Formularza Ofertowego stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia, podając cenę netto zawierającą wszystkie składniki kosztów bez podatku VAT, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto.
b. W cenie ofertowej Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wszystkie inne koszty wynikające z zapisów zaproszenia i wzoru umowy.
c. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego - zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów i usług , Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny netto podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
e. Kwota wynagrodzenia netto zostanie powiększona o należny podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury w sytuacji gdy Wykonawca ma miejsce i siedzibę poza terytorium RP, i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54 poz. 535 ze zm.), obowiązek podatkowy powstanie u Zamawiającego, podatek ten poniesie i rozliczy zamawiający.
o W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ustępie VII pkt 4 Zamawiający
dokona stosownych zmian we wzorze umowy na podstawie otrzymanego od Wykonawcy oświadczenia.
d. Ceny oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
f. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
e. W cenie oferty należy podać cenę netto i cenę brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). Do porównania ofert będzie brana cena brutto (tj. z podatkiem VAT).
f. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w umowie.
g. Zamawiający w toku badania i oceny ofert może żądać w określonym terminie od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
h. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień.
i. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub nie jest niezgodna z treścią Zaproszenia do składania ofert.
j. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Zaproszenia do składania ofert, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
8. KRYTERIA OCENY OFERT
a. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 100%
b. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą łączną ceną brutto.
c. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru:
Cena minimalna wśród złożonych ofert / Cena badanej oferty X 100 pkt.
d. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez niego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
a. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
b. Oferta złożona w postępowaniu, przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy.
10. WYBÓR WYKONAWCY
a. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej zaproszeniu.
b. Zamawiający zamieści ogłoszenie o wyniku postępowania na stronie https://energetyk.wum.edu.pl/

Uwagi:
INFORMACJA SKIEROWANA DO OSÓB FIZYCZNYCH, UJAWNIONYCH W SPOSÓB BEZPOŚREDNI W ZWIĄZKU PROWADZONYM POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
a. Zamawiający informuje, że w przypadku:
o osób fizycznych,
o osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
o pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
o członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną,
o osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia niniejszego
postępowania,
będzie przetwarzał dane osobowe, które uzyska bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania. W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO".
b. Zamawiający informuje Panią/Pana, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ul. Żwirki i Wigury 61, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa reprezentowany przez Rektora WUM.
c. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować: adres e-maił: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 320
d. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu otrzymania informacji handlowych niezbędnych dla oszacowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych lub zawarcia umowy w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.
e. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z wypełnieniem obowiązków prawnych, w tym niezbędnych dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także wynikających z obowiązku archiwizacji w oparciu o obowiązujące przepisy.
f. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności poprzez prowadzenie działań analitycznych, statystycznych, promujących działalność Administratora.
g. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja prowadzonego postępowania w oparciu o wewnętrzne regulacje, postanowienia ustawy prawo zamówień publicznych, wytyczne programów operacyjnych, krajowych, regionalnych, jak również w oparciu o postanowienia zawieranych umów o dofinansowanie.
h. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania lub określonego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zasady oraz wytyczne dot. przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej przekraczają 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub okres wskazany w dokumentach programów operacyjnych krajowych, regionalnych, jak i w zawieranych umowach o dofinansowanie.
i. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem formalnym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
j. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
k. Posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących,
o na podstawie art. 15 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych,
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
l. nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

Kontakt:
Osoba do kontaktu z Wykonawcami
Emil Sienkiewicz / Robert Wrzosek Tel. kom.: 797 602 625 / 512 785 648 e-mail: emil.sienkiewicz@wum.edu.pl
robert.wrzosek@wum.edu.pl Dział Energetyczny ul. Pawińskiego 3, 02-091 Warszawa

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.