Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa artykułów dekoracyjnych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa artykułów dekoracyjnych

Data zamieszczenia: 2022-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M. Reja 2A
47-224 Kędzierzyn-Koźle
powiat: kędzierzyńsko-kozielski
tel. 77/483-20-63 wew. 220
zp@mops-kkozle.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 77/483-20-63 we
Termin składania ofert: 2022-12-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA artykułów dekoracyjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowo-ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszych IWUZ.
2. Warunki udzjelenia zamówienia zawiera Projekt umowy (załącznik nr 2 do IWUZ). Zamawiający wymaga, aby umowa z wybranym Wykonawcą była zawarta na warunkach ustalonych w projekcie umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) ilości asortymentu w poszczególnych pozycjach formularza cenowo-ofertowego w ramach posiadanych środków finansowych. Zamawiający poinformuje w formie pisemnej wybranego Wykonawcę o dokładnej ilości przedmiotu zamówienia jaka ma być dostarczona w ramach posiadanych środków finansowych.
4. Podane ilości asortymentu są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, który podpisze umowę, nie będzie przysługiwać roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych w załączniku nr 1 do IWUZ. Jednocześnie Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia wartości umowy do wysokości posiadanych środków finansowych wskazanych w pkt. 11.2.
5. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy realizacji przedmiotu zamówienia w ilościach podanych w formularzu cenowo-ofertowym oraz zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zamówienia w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania umowy.
6. Termin ważności przedmiotu zamówienia: minimum 12 m-cy od daty dostawy lub inny wskazany w formularzu cenowo-ofertowym (w opisie przedmiotu zamówienia).
7. Dostarczane artykuły powinny być w oryginalnych opakowaniach producentów, określających parametry dostarczonych materiałów.
8. Proponowane artykuły dekoracyjne powinny być trwałe, niezawodne i estetyczne, o bardzo wysokiej jakości, fabrycznie nowe, opakowane w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem i zamoczeniem.
9. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone towary będą wysokiej jakości (np.: barwniki, kleje, farby - nie wyschnięte, elementy styropianowe - nie połamane, itd.).

CPV: 39298900-6, 44812000-5, 19521000-4, 44316000-8, 19522100-2, 42713000-7, 03419100-1, 19520000-7, 39298500-2, 18937000-6

Dokument nr: ZP/KZ.241.34.2022.ZO

Składanie ofert:
1. Ofertę cenową z adnotacją:
,,Oferta na dostawę artykułów dekoracyjnych dla MOPS w K-Koźlu"
należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej - skan podpisanych dokumentów na adres:
zp@mops-kkozle.pl
w terminie do dnia 13.12.2022 r. do godz. 12.00
(decyduje data i godz. wpływu na wskazany adres poczty elektronicznej)
2. Oferty składane drogą elektroniczna (skan) muszą być czytelne dla zamawiającego. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę ofert nieczytelnych. Potwierdzenie otrzymania oferty przez Zamawiającego oraz faktu, że jest ona czytelna należy do Wykonawcy.
3. Zamawiający dokona rozpatrzenia ofert niezwłocznie po upływie terminu w pkt. 6.1.
4. Oferty złożone po wskazanym w pkt 6.1 terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Miejsce i termin realizacji:
10. Termin wykonania zamówienia - od dnia zawarcia umowy do 28.12.2022 r. (Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty podpisze stosowną umowę z wybranym Wykonawcą).

Wymagania:
11. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone produkty będą wysokiej jakości, zapewniają należyte bezpieczeństwo użytkowania oraz posiadają niezbędne certyfikaty, właściwe opakowanie i oznakowanie.
12. Wykonawca dostarczy zamówiony towar, na własny koszt i ryzyko, transportem odpowiednim do przewożonych artykułów, w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-
14.00 z wniesieniem do siedziby:
Domu Dziennego Pobytu Nr 1 przy ul. Powstańców 26 w Kędzierzynie-Koźlu Domu Dziennego Pobytu Nr 2 przy ul. Piramowicza 27 w Kędzierzynie-Koźlu Domu Dziennego Pobytu Nr 3 przy ul. Grabskiego 6 w Kędzierzynie-Koźlu Domu Dziennego Pobytu Nr 4 przy ul. K. Wielkiego 6 w Kędzierzynie-Koźlu Domu Dziennego Pobytu nr 5 przy ul. T. Kościuszki 43 B w Kędzierzynie-Koźlu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Reja 2a w Kędzierzynie-Koźlu
13. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalna w działalności objętej przedmiotem zamówienia.
14. Dostarczony przez Wykonawcę towar, jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy prawa, musi posiadać stosowne certyfikaty lub atesty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego, co zobowiązany będzie okazać Zamawiającemu na jego żądanie.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy w przypadku:
- dostarczenia innego asortymentu niż zamówiony,
- dostarczenia ilości artykułów niezgodnych z zamówieniem,
- dostarczenia artykułów w terminach nie uzgodnionych z Zamawiającym.
16. W przypadku ujawnienia wad jakościowych lub braków towaru, których nie można było stwierdzić w chwili dostawy, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Wykonawcę o tym fakcie w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych artykułów na wolne od wad lub uzupełnienia braków w terminie do 5 dni roboczych od ich zgłoszenia. Wszelkie koszty związane z realizacją reklamacji ponosi Wykonawca.
17. Jeżeli w trakcie umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych towarów niekorzystnie odbiega od wymagań zawartych w ,,Charakterystyce", Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany towaru na nowy, wolny od wad w terminie max. do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego o wadliwym towarze (e-mailem lub pisemnie). Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad towaru.
18. Pracownik Zamawiającego odbierający dostarczone produkty musi mieć czas na sprawdzenie poprawności
i zgodności dostawy z wymaganymi parametrami i złożonym zapotrzebowaniem. Wykonawca odpowiada na niezgodności w całym okresie trwania umowy.
19. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w wysokości i w sytuacjach określonych w podpisanej umowie.
20. Zamówienie nie może zostać udzielone Wykonawcy w stosunku do którego nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. póz. 835) .
21. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
22. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała:
- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do niniejszych IWUZ. Zamawiający przekazuje wzór formularza w formacie xls (MS Excel) oraz PDF, Wykonawca może wypełnić formularz komputerowo bądź odręcznie jednak w każdym wypadku formularz musi zostać podpisany przez Wykonawcę,
- projekt umowy - załącznik nr 2 - Wykonawca obowiązany jest wypełnić pola adresowe i dane firmy oraz wskazać osobę do kontaktu wraz z podaniem nr telefonu kontaktowego, adresu e-mail (czytelnie) i nr faksu (jeżeli posiada). Zamawiający umieści w/w dane Wykonawcy w umowie.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

publicznego oraz w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: osoby i podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. póz. 1579), dalej ,,ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,
- Posiada Pani/Pan:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- Nie przysługuje Pani/Panu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit, c ROPO.
4. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną (adres e-mail wskazany w pkt 6.1).
5. Osoby po stronie zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Istotnych Warunków Udzjelenia Zamówienia.
7. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Na formularzu cenowo-ofertowym (załącznik nr 1 do IWUZ) należy przedstawić cenę brutto przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian podanych przez Wykonawców cen jednostkowych brutto za dany asortyment w okresie obowiązywania umowy.
3. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
4. Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.
8. Kryteria oceny ofert
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: CENA - 100 %.
9. Informacja o rozliczeniach między zamawiającym i wykonawcą
1. Rozliczenie następować będzie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie faktury VAT, którą należy dostarczać przy dostawie towaru.
2. Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu dostawy przedmiotu zamówienia. Zapłata za dostarczony towar płatna będzie w terminie do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
10. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze oferty cenowej Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Zamawiający przekazuje projekt umowy (załącznik nr 2 do IWUZ), określający warunki wykonania zamówienia. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta i zrealizowana na warunkach określonych w tym projekcie.
5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej, określone odpowiednio w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach, przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych.
11. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
2. UWAGA WAŻNE: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia stanowi
8 360,00 zł.

Kontakt:
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w sprawach:
a) proceduralnych jest Marek Walczyk, tel. 77/483-20-63 wew. 220.
b) merytorycznych jest Natalia Sławska, tel. 77/482-20-63 wew. 213.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.