Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przegląd okresowy 3 szt układów IT

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przegląd okresowy 3 szt układów IT

Data zamieszczenia: 2022-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE"
ul. Mączna 4
70-780 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 91 88 06 250 tel. 91 88 06 200
e.smolski@szpital-zdroje.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91 88 06 250 te
Termin składania ofert: 2022-12-13 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przegląd okresowy 3 szt układów IT na oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej w pawilonie 2F i 8szt na
pawilonie nr 20 . Typ układu : Grimma UEI- 710-V-5"

ROZDZIAŁ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przegląd okresowy 3 szt układów IT na oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej w pawilonie 2F i
8szt na pawilonie nr 20 . Typ układu : Grimma UEI- 710-V-5
- sprawdzenie monitorowania napięcia
- sprawdzenie przełączenia linii z uwzględnieniem parametrów czasowych
- kontrola działania nadzoru na liniach
- sprawdzenie przełączeń testowych
- sprawdzenie nadzorowania izolacji ,obciążenia i temperatur
- sprawdzenie nadzorowania izolacji ,, rzeczywistym błędem izolacji ,, R = ok 47
- sprawdzenie komunikacji poprzez system magistrali
- sprawdzenie wartości nastawczych
- sporządzenie protokołu kontrolnego dla każdej części systemu oddzielnie.

CPV: 35100000-5

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12. 2022 r. o godz. 11:00

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert:
Wykonawca składa ofertę w terminie do dnia 13.12.2022r. do godz. 10:00
2. Miejsce i forma złożenia oferty
3. Ofertę prosimy przesłać pocztą elektroniczną w formacie PDF na adres: e.smolski@szpital-zdroje.pl lub w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, na adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje", Ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin, Kancelaria, w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta - ,,Przegląd okresowy 3 szt układów IT na oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej w pawilonie 2F i 8szt na pawilonie nr 20 "
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia najpóźniej na dwa dni przed upływem dnia składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści Zaproszenia najpóźniej na dwa dni przed upływem składania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni roboczych od daty podpisania umowy

Wymagania:
Wymagany termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej do kancelarii szpitala
5. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIA ROZDZIAŁ II WARUNKI STAWIANE WYKONAWCOM
1. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca będzie realizował umowę w oparciu o własny sprzęt i materiały.
Prace będą wykonywane w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób wykonujących z zachowaniem
przepisów BHP.
Czynności będą prowadzone w godzinach pracy w sposób uzgodniony z zamawiającym nie powodujący
utrudnień i przerw, Zamawiający, w celu realizacji umowy, zapewni Wykonawcy dostęp do wszystkich
objętych przedmiotem zamówienia pomieszczeń, po wcześniejszym uzgodnieniu terminów. Wykaz osób
wykonujących prace Wykonawca przedłoży Zamawiającemu.
Zamawiający wymaga, aby przegląd techniczny wykonany był przez podmiot posiadający autoryzację
udzieloną przez producenta urządzeń ESA Grimma GmbH

2. Rodzaj dokumentów jakie należy dołączyć do oferty:
Na ofertę składają się niżej wymienione dokumenty:
a. wypełniony załącznik nr 1 - wstępna oferta cenowa
b. wypełniony załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
c. zaświadczenie z CEIDG/informacja z KRS;
d. kopię autoryzacji udzielonej przez producenta urządzeń ESA Grimma GmbH

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do wyjaśnienia treści złożonych dokumentów i
uzupełnienia wymaganych dokumentów
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
8. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z wykonawcami w celu ulepszenia treści ofert, w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert oraz warunków realizacji zamówienia.

ROZDZIAŁ III WYBÓR OFERTY
1. Kryteria oceny ofert:
Cena brutto - 100 %

2. Opis sposobu przyznawania punktacji:

Sposób przyznania punktów w kryterium ,,cena":
cena najniższa
--------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %
cena oferty ocenianej

Maksymalna liczba punktów, jaką w tym kryterium otrzyma oferta wynosi 100.

Komisja wybierze ofertę z najniższą ceną.

3. Cena w ofercie powinna obejmować koszt całego zamówienia, podatek VAT oraz wszelkiego rodzaju opusty, rabaty i inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i niezbędne do jego wykonania.
4. Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem monetarnym tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Wykonawca dokonuje zaokrągleń cen do 2 miejsc po przecinku w następujący sposób:
1) w górę, gdy > lub = 0,5 grosza do 1 grosza;
2) w dół, gdy < 0,5 grosza do 0 grosza;
6. Zaoferowana cena z więcej niż dwoma miejscami po przecinku zostanie poprawiona zgodnie z zasadami punktu 5.
7. O wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana.
8. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
9. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym umowy zgodnej ze wzorem stanowiącym Rozdział IV niniejszego Zapytania.
10. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
11. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej (informacja
o czynności niezgodnej z przepisami ustawy, odwołanie, skarga) określone w przepisach Prawo zamówień
publicznych.
12. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych zawartych w ,,Regulaminie w sprawie udzielania zamówień i wydatkowania środków
publicznych w SPSZOZ ,,Zdroje" w Szczecinie o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto".
13 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania
przyczyny.

ROZDZIAŁ IV WZÓR UMOWY
Wzór umowy - w załączeniu .

ROZDZIAŁ V KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Zdroje" w Szczecinie, z siedzibą: ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin.
2. Dane kontaktowe Administratora:
a) kontakt listowny na adres: ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin,
b) kontakt telefoniczny: 91 88 06 250
c) kontakt e-mail: szpital@szpital-zdroje.szczecin.pl
3. Posiada Pani/Pan prawo kontaktowania się z Panią Beatą Remecką - Inspektorem ochrony danych SPSZOZ ,,Zdroje" we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych:
a) kontakt listowny na adres: ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin,
b) tel. 91 88 06 305;
c) e-mail: iod@zoz-zdroje.pl
4. Każde przetwarzanie Pani/Pana danych oparte jest na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i wykonanie zamówienia publicznego na ,, Przegląd okresowy 3 szt układów IT na oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej w pawilonie 2F i 8szt na pawilonie nr 20 . Typ układu : Grimma UEI- 710-V-5"
prowadzonym na podstawie ,,Regulaminu w sprawie udzielania zamówień i wydatkowania środków publicznych w SPSZOZ ,,Zdroje" w Szczecinie o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto", o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).
5. Administrator przekazuje dane osobowe zgodnie z obowiązującym przepisami prawa odbiorcom tj. osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 t.j.). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas wynikający ze stosownych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. W granicach określonych przepisami prawa posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.