Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dobudowa windy osobowej wraz z przebudową części pomieszczeń na szyb windy

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dobudowa windy osobowej wraz z przebudową części pomieszczeń na szyb windy

Data zamieszczenia: 2022-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie
ul. Szkolna 12
88-200 Radziejów
powiat: radziejowski
54 285 32 28
dyrektor@radziejow.edu.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Radziejów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 54 285 32 28
Termin składania ofert: 2022-12-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dobudowa windy osobowej wraz z przebudową części pomieszczeń na szyb windy w budynku SOSW w Radziejowie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dobudowę windy osobowej wraz z przebudową części pomieszczeń na szyb windy w budynku SOSW zlokalizowanego przy Ul. Szkolnej 10
w Radziejowie, a w szczególności:
a) Montaż kompletnego dźwigu (windy) osobowego o napędzie elektrycznym wraz z kompletem urządzeń wyciągowych o następujących parametrach techniczno- użytkowych:
- typ dźwigu - osobowy z napędem elektrycznym (bez maszynowni)
- udźwig - 630 kg,
- liczba przystanków - 5 poziomów,
- prędkość podnoszenia - około 1 m/s,
- wysokość podnoszenia - około 12,00 m,
- drzwi kabinowe - automatyczne teleskopowe, trójpanelowe 3AT, o wymiarach 900 mm x 2000 mm, wykonane ze stali nierdzewnej satyna, standardowy próg aluminiowy, wyposażony w kurtynę świetlną,
- drzwi szybowe (5 szt.) - automatyczne teleskopowe, trójpanelowe 3AT, o wymiarach 900 mm x 2000 mm, wykonane ze stali nierdzewnej satyna, standardowy próg aluminiowy, wyposażony w kurtynę świetlną,
- wszystkie drzwi szybowe (5 szt.) o odporności ogniowej min. EI60,
- wymiary kabiny: 1100 mm, głębokość: 1400 mm, wysokość: 2150mm, kabina nieprzelotowa,
- kabina dźwigu stal nierdzewna satyna lub stal malowana proszkowo - panele pionowe.

CPV: 45000000-7, 45313100-5, 42416100-6, 45310000-3, 45300000-0

Dokument nr: 2022/BZP 00479365, ZSiP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-12-29 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.radziejow.edu.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Grzegorz Sobczak tel. 54 285 32 28
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAP dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (dotyczy składania ofert):
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Zamawiający zastrzega, że chwilą złożenia oferty jest czas na serwerze obsługującym miniPortal, który zapisuje wysyłane na niego dane z dokładnością co do setnej części sekundy. Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w innej formie elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art.226 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej w formacie danych *.doc, *docx, *pdf i podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-29 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-15

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZSiP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dobudowę windy osobowej wraz z przebudową części pomieszczeń na szyb windy w budynku SOSW zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 10
w Radziejowie, a w szczególności:
a) Montaż kompletnego dźwigu (windy) osobowego o napędzie elektrycznym wraz z kompletem urządzeń wyciągowych o następujących parametrach techniczno- użytkowych:
- typ dźwigu - osobowy z napędem elektrycznym (bez maszynowni)
- udźwig - 630 kg,
- liczba przystanków - 5 poziomów,
- prędkość podnoszenia - około 1 m/s,
- wysokość podnoszenia - około 12,00 m,
- drzwi kabinowe - automatyczne teleskopowe, trójpanelowe 3AT, o wymiarach 900 mm x 2000 mm, wykonane ze stali nierdzewnej satyna, standardowy próg aluminiowy, wyposażony w kurtynę świetlną,
- drzwi szybowe (5 szt.) - automatyczne teleskopowe, trójpanelowe 3AT, o wymiarach 900 mm x 2000 mm, wykonane ze stali nierdzewnej satyna, standardowy próg aluminiowy, wyposażony w kurtynę świetlną,
- wszystkie drzwi szybowe (5 szt.) o odporności ogniowej min. EI60,
- wymiary kabiny: 1100 mm, głębokość: 1400 mm, wysokość: 2150mm, kabina nieprzelotowa,
- kabina dźwigu stal nierdzewna satyna lub stal malowana proszkowo - panele pionowe.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45313100-5 - Instalowanie wind

42416100-6 - Windy

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji rękojmi na wykonanie roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp pkt. 4-10,
b) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz
Strona 7 z 27
c) art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w złożonym oświadczeniu. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
3. Wykonawca, nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust.1 pkt 1,2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz 7-10 jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki o których mowa w art. 110 ust.2 pkt 1-3.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty:
1.1. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie dokumenty wymienione w Rozdziale 9 w pkt 1.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Wykonawcy, o których mowa w pkt.1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie dla wszystkich podmiotów występujących wspólnie.
6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z postanowieniami SWZ. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 6 do SWZ.
2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3-4 ustawy PZP oraz ust. 2, Zamawiający, działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
2.1. przedłużenie terminu realizacji zamówienia, może nastąpić w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności:
- klęski żywiołowe,
- konfliktu zbrojnego,
- wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych, związanych z koniecznością dokonania zmian projektowych bądź zmiany technologii (do wykonania których wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia
Strona 15 z 27
Wykonawcy zawartego w ofercie, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;
b) skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych,
c) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, potwierdzone pisemnie przez inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania lub przerwania robót budowlanych.
2.2. konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w treści umowy, po stronie którejkolwiek ze stron umowy;
2.3. nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.
2.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca, w terminie do 3 dni na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 273 ust.1 pkt 1. ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
2.6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.
5. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji rękojmi na wykonanie roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.