Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Cyfrowa Gmina

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Cyfrowa Gmina

Data zamieszczenia: 2022-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA LIMANOWA
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B
34-600 Limanowa
powiat: limanowski
sekretariat@gminalimanowa.pl
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/7a2709aa-6847-4023-aa3e-e5e12a815c6f
Województwo: małopolskie
Miasto: Limanowa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-12-14 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Cyfrowa Gmina (2)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zad. Nr 1. DOSTAWA 2 serwerów wraz z oprogramowaniem, macierzy dyskowej, szafy rackowej i zasilacza awaryjnego:
Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenie było nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 10 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by było nieużywane, (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji poprawności działania. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów.

Zad Nr 2. DOSTAWA serwera backupu wraz z oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych
Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenie było nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 10 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by było nieużywane, (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji poprawności działania. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów.

Zad. Nr 3. DOSTAWA komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem
Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 10 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by były nieużywane, (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji poprawności działania. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem nowym to znaczy nigdy nie używanym, nie aktywowanym przez innego użytkownika w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert.

Zad. Nr 4.DOSTAWA stacji roboczych wraz z oprogramowaniem.
Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 10 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by były nieużywane, (przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji poprawności działania. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem nowym to znaczy nigdy nie używanym, nie aktywowanym przez innego użytkownika w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert.

Zad. Nr 5. DOSTAWA System obiegu dokumentów dla jednostek organizacyjnych Urzędu.
Dostarczane Oprogramowanie musi w całości posiadać polskojęzyczny interfejs i instrukcję obsługi w języku polskim. Dostarczane Oprogramowanie musi przechowywać wszystkie dane w postaci bazy danych. Dostarczane Oprogramowanie musi umożliwiać pracę na bazie typu Open Source bądź na komercyjnym systemie bazodanowym. Dostarczone oprogramowanie musi uniemożliwiać próbę jednoczesnej modyfikacji tych samych danych przez różnych użytkowników. System musi blokować operacje użytkownika, który chce wykonać działanie na danych będących już w trakcie modyfikacji. Dostarczane Oprogramowanie musi cechować się przyjaznym interfejsem użytkownika wykorzystującym: menu, moduły, listy, formularze, przyciski, referencje (linki)

Zad. Nr 6. DOSTAWA oprogramowanie do optycznego rozpoznawania tekstu i edycji formularzy w formacie PDF
Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem nowym to znaczy nigdy nie używanym, nie aktywowanym przez innego użytkownika w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert. Licencje muszą być udzielone na czas nieokreślony.

Zad. Nr 7. DOSTAWA oprogramowania integrującego posiadany system PZP z posiadanym systemem EZD.
Dostarczane Oprogramowanie musi w całości posiadać polskojęzyczny interfejs i instrukcję obsługi w języku polskim. Dostarczane Oprogramowanie musi przechowywać wszystkie dane w postaci bazy danych. Dostarczane Oprogramowanie musi umożliwiać pracę na bazie typu Open Source bądź na komercyjnym systemie bazodanowym. Dostarczone oprogramowanie musi uniemożliwiać próbę jednoczesnej modyfikacji tych samych danych przez różnych użytkowników. System musi blokować operacje użytkownika, który chce wykonać działanie na danych będących już w trakcie modyfikacji. Dostarczane Oprogramowanie musi cechować się przyjaznym interfejsem użytkownika wykorzystującym: menu, moduły, listy, formularze, przyciski, referencje (linki).

Zad. Nr 8 DOSTAWA oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT urzędu
Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem nowym to znaczy nigdy nie używanym, nie aktywowanym przez innego użytkownika w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert. Dla zaoferowanego oprogramowania należy dostarczyć: licencje, nośniki instalacyjne oraz instrukcje obsługi.

Zad. Nr 9 DOSTAWA oprogramowania do szyfrowania powierzchni dysków
Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem nowym to znaczy nigdy nie
używanym, nie aktywowanym przez innego użytkownika w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień
składania ofert. Dla zaoferowanego oprogramowania należy dostarczyć: licencje, nośniki instalacyjne oraz
instrukcje obsługi.

CPV: 48820000-2, 48822000-6, 31682530-4, 48620000-0, 48730000-4, 48732000-8, 30213100-6, 48700000-5, 30200000-1, 30213000-5

Dokument nr: 2022/BZP 00479340, ZP.271.26.2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/7a2709aa-6847-4023-aa3e-e5e12a815c6f
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/7a2709aa-6847-4023-aa3e-e5e12a815c6f
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych (Platforma ZP) który dostępny jest po zalogowaniu na stronie https://app.sidaspzp.pl. szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji znajdują się w rozdziale VIII SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Limanowa z siedzibą w Urzędzie Gminy Limanowa o następujących danych kontaktowych: 34-600 Limanowa, sekretariat@gminalimanowa.pl, tel. 18 263-00-45 administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: : iod@gminalimanowa.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-14 11:00
Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/7a2709aa-6847-4023-aa3e-e5e12a815c6f

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.