Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Analizatory jakości zasilania wraz z wyposażeniem

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Analizatory jakości zasilania wraz z wyposażeniem

Data zamieszczenia: 2022-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: JMZ SYLWESTER NIEWIAROWSKI
Różana 4B
16-001 Kleosin
powiat: białostocki
513 986 061
rozruchy.bialystok@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/137830
Województwo: podlaskie
Miasto: Kleosin
Wadium: ---
Nr telefonu: 513 986 061
Termin składania ofert: 2023-01-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 6/2022/1.2.1/6 na zakup wyposażenia badawczego w postaci dwóch analizatorów jakości zasilania wraz z wyposażeniem - 1 kpl.
Powstaje w kontekście projektu
RPPD.01.02.01-20-0207/21 - Zakup wyposażenia badawczego przez firmę JMZ w celu opracowania nowego rozwiązania i wdrożenia do bieżącej oferty

Część 1
Dwa analizatory jakości zasilania wraz z wyposażeniem

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia badawczego w postaci dwóch analizatorów jakości zasilania wraz z wyposażeniem i z dostawą - 1 kpl. Na komplet składają się:
A- analizator jakości zasilania (2 szt.),
B- cęgi pomiarowe (4 szt.),
C- cęgi elastyczne (4 szt.).
A. Analizator jakości zasilania - 2 sztuki
Gwarancja - gwarancja na ww. urządzenia min. 12 miesięcy
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz jego specyfikacji został podany w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
B. Cęgi pomiarowe - obwód 20mm - 4 sztuki
- cęgi dostosowane do analizatorów
- Obciążalność prądowa - 10 A
- Technika wtykowa - 2 mm
- Rodzaj materiału izolującego - PVC
- Przewód pomiarowy
C. Cęgi elastyczne typu cewka Rogowskiego - obwód 45cm - 4 sztuki
- Obciążalność prądowa - 3000 A
- Sonda pomiarowa
- Przyłącze z kablem pomiarowym
Dodatkowo oferta powinna uwzględniać:
- DOSTAWA do oddziału firmy pod adresem: Ul. Jana Klemensa Branickiego 17D/12, 15-085 Białystok
- Uruchomienie urządzenia oraz zapewnienie przez dostawcę bezpłatnego szkolenia właściciela firmy z zakresu jego obsługi,
- Dostarczenie kompletnej dokumentacji:
o ogólna instrukcja użytkowania i obsługi w języku polskim;
o deklaracja zgodności CE
o DTR.
Oferowane urządzenie musi posiadać rozwiązania technologiczne uwzględniające ochronę środowiska w postaci zastosowania rozwiązań w zakresie między innymi wydajności, energochłonności i oszczędności materiałowej.
UWAGA!
Termin wykonania przedmiotu zamówienia podany w zapytaniu ofertowym jest terminem nie przekraczalnym. W umowie z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zawarty zostanie zapis dotyczący kar umownych o następującej treści:
1. Sprzedający zobowiązuje się do realizacji całości przedmiotu umowy do dnia 30/04/2023 roku.
W przypadku opóźnienia w terminie dostawy i odbioru przedmiotu umowy Sprzedający zapłaci Kupującemu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 0,01% wartości umowy, poczynając od drugiego dnia opóźnienia.

Okres gwarancji
gwarancja min. 12 miesięcy

CPV: 38900000-4

Dokument nr: 2022-955-137830, 6/2022/1.2.1/6

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-09
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 09.01.2023
3. Oferta powinna być sporządzona na wymaganym formularzu wraz z niezbędnymi oświadczeniami wskazanymi w Zapytaniu ofertowym. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej e-mail, portalu baza konkurencyjności albo dostarczona osobiście pod niżej wskazane dane adresowe:
Adres: Ul. Jana Klemensa Branickiego 17D/12, 15-085 Białystok
e-mail: rozruchy.bialystok@gmail.com

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podlaskie
Powiat
Białystok
Gmina
Białystok
Miejscowość
Białystok
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-04-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30.04.2023

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w drodze aneksu w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w tym także związanych ze stanem zagrożenia epidemiologicznego Covid-19.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2).
2. Złożona oferta powinna:
o zostać podpisana przez osobę uprawnioną do sporządzenia oferty,
o zostać przygotowana w sposób czytelny, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
o zostać opatrzona datą sporządzenia oferty,
o zawierać dane oferenta takie jak: nazwa oferenta, adres, numer telefonu, numer NIP.
3. Złożona oferta powinna być ważna minimum 30 dni liczonych od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych do przedmiotowego zapytania.
5. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły w wyznaczonym terminie.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Załącznik 2. Formularz ofertowy

WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykluczeni z udziału w postępowaniu zostaną Oferenci, którzy:
1. Nie spełnią wymagań merytorycznych zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz wymagań formalnych, o których mowa w punkcie pt. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
2. Nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

KRYTERIA OCENY OFERT
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
1. CENA - Cena netto przedmiotu zamówienia - waga kryterium 90%;
2. GWARANCJA- dodatkowa gwarancja na dwa analizatory (poz. A), udzielona Zamawiającemu przez Dostawcę w miesiącach, powyżej wymaganego minimalnego okresu gwarancji tj. 12 miesięcy (liczona w miesiącach) - waga kryterium 10%;

OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ORAZ WAGI PUNKTOWE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW
Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną poniżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.

1 CENA - Cena netto przedmiotu zamówienia 90% Algorytm oceny kryterium cena netto przedmiotu zamówienia:
Cena minimalna
C = ---------------------------------- x 90 pkt.
Cena oferty badanej

gdzie:
Cena minimalna - najniższa cena netto w PLN spośród wszystkich ocenianych ofert.
Cena oferty badanej - cena netto w PLN badanej oferty.

Ceny wpisane do oferty muszą obejmować wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym, transport, zobowiązania publicznoprawne, cło jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Ceny powinny zostać podane w wartościach netto.
UWAGA:
Przeliczenie waluty obcej na PLN, celem dokonania porównania ofert będzie następowało wg kursu średniego NBP ustalonego na dzień ostatecznego terminu składania ofert.

2 GWARANCJA - dodatkowa gwarancja na dwa analizatory (poz. A), udzielona Zamawiającemu przez Dostawcę w miesiącach, powyżej wymaganego minimalnego okresu gwarancji tj. 12 miesięcy (liczona w miesiącach)
10% Algorytm oceny kryterium gwarancja dodatkowa na oferowane dwa analizatory (poz. A),:

Gwarancja oferty badanej
G = ------------------------------------------ x 10 pkt.
Gwarancja maksymalna

gdzie:
Gwarancja oferty badanej - okres dodatkowej gwarancji badanej oferty liczony w miesiącach powyżej wymaganego minimalnego okresu gwarancji w postaci 12 miesięcy,
Gwarancja maksymalna - okres dodatkowej gwarancji w ramach oferty w której zaoferowano najdłuższy okres dodatkowej gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert, liczony w miesiącach powyżej wymagalnego minimalnego okresu gwarancji w postaci 12 miesięcy.

Okres udzielenia gwarancji na dwa analizatory powinien zostać podany w miesiącach (pkt. II i III formularza ofertowego).
Przykład: Oferent w ramach kryterium Gwarancja wskazał okres równy 2 miesiące (pkt. II formularza ofertowego). Oznacza to, iż udziela on gwarancji na oferowane dwa analizatory łącznie na okres 14 miesięcy (pkt. III formularza ofertowego).

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od ostatniego dnia terminu składania ofert.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2022-12-06
Data ostatniej zmiany
2022-12-06 15:17:34

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA - Cena netto przedmiotu zamówienia - waga kryterium 90%;
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
GWARANCJA- dodatkowa gwarancja na dwa analizatory (poz. A), udzielona Zamawiającemu przez Dostawcę w miesiącach, powyżej wymaganego minimalnego okresu gwarancji tj. 12 miesięcy (liczona w miesiącach) - waga kryterium 10%;

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Sylwester Niewiarowski
tel.: 513 986 061
e-mail: rozruchy.bialystok@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.