Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)

Data zamieszczenia: 2022-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: AQUANET S.A
Ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 835 91 00, tel.: 885 972 924
michal.kaminski@aquanet.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. 61 835 91 00, t
Termin składania ofert: 2022-12-19 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przetarg ofertowy na opracowanie: Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla dokumentacji projektowej i budowy pochodni biogazu wraz z infrastrukturą na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach w ramach zadania inwestycyjnego nr ,,4-05-20-177-0 Zaprojektowanie i wybudowanie pochodni biogazu wraz z infrastrukturą na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach"
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) dla:
Dokumentacji projektowej i budowy pochodni biogazu wraz z infrastrukturą na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach w ramach zadania inwestycyjnego nr ,,4-05-20-177-0 Zaprojektowanie i wybudowanie pochodni biogazu wraz z infrastrukturą na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach"

Niezależnie od powyższego (opracowania PFU), Wykonawca winien przygotować i przekazać do Zamawiającego następujące elementy i załączniki:
1. Koncepcję wariantową - budowy pochodni biogazu z płomieniem ukrytym o wydatku 1500 m3/h oraz pochodni biogazu z płomieniem zamkniętym o wydatku 1500 m3/h.
2. Oświadczenie Projektanta o sporządzeniu PFU zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
3. Ogólny opis techniczny
4. Mapę ewidencji gruntu z wkreślonym zamierzeniem budowlanym zgodnie z zakresem PFU wraz z wypisem z ewidencji gruntu z zaznaczonymi nr działek.
5. Mapę aktualizowaną do celów projektowych z wkreślonym zamierzeniem budowlanym (PFU) wraz ze wskazaniem lokalizacji ewentualnej armatury zaporowej, kontrolnej oraz infrastruktury towarzyszącej, (wykopów) technologicznych oraz technologii przyjętej dla potrzeb wykonania zamierzenia budowlanego.
6. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje oraz inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi na etapie przygotowania PFU - wymagane dla przedmiotowego obszaru planowanych robót.
7. Zgodę właściciela działek, na których w terenie planowane jest wykonanie prac określonych w PFU, pozwalające na wystawienie przez Zamawiającego oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane (wraz z zestawieniem w postaci tabeli wg wzoru przekazanego przez ,,AQUANET" S.A.)
8. Ocenę stanu technicznego konstrukcji oraz określenie możliwości wykorzystania obecnego fundamentu pod zabudowę pochodni biogazu wraz z obliczeniami konstrukcyjno-wytrzymałościowymi.
9. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) w zakresie wszystkich branż przewidzianych w ramach przedmiotowego zadania (np. wymagania ogólne, roboty ziemne, rozbiórkowe, remontowe, betonowe i drogowe).
10. Opis sugerowanych technologii remontu wraz ze wskazaniem parametrów materiałowych (zawarty w części remontowej WWiORB).
11. Kosztorys szacunkowy i przedmiar robót scalony.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2022 r. o godz. 12:15.
8.9. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć pisemnie pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail michal.kaminski@aquanet.pl do dnia 19.12.2022 r. do godz. 9:00.
W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać:
biogazu wraz z infrastrukturą na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach w ramach zadania inwestycyjnego nr ,,4-05-20-177-0 Zaprojektowanie i wybudowanie pochodni biogazu wraz z infrastrukturą na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach"
Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 60 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.

Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail michal.kaminski@aquanet.pl od dnia 19.12.2022 r. od godz. 9:01 do dnia 19.12.2022 r. godz. 12:00.

W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać:
Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ....... dla zadania j.w.

Oferty złożone po terminie składania ofert oraz złożone niezgodnie z powyższymi wymogami, w szczególności nie zabezpieczone hasłami oraz dla których Wykonawcy nie dostarczyli haseł w określonym terminie, nie będą rozpatrywane

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia - 14 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Wymagania:
2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia
2.1. Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - dalej ,,Regulamin"
2.2. Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu)

3. Negocjacje
3.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych, o których mowa w §21 ust. 1 Regulaminu, do zaproponowanej ceny w ofertach złożonych przez Wykonawców.
Cena zaoferowana po negocjacjach nie może być wyższa od zaproponowanej w pierwotnie złożonej ofercie.
3.2. Negocjacje prowadzone będą z każdym Wykonawcą oddzielnie.
3.3. Zamawiający zaprosi do negocjacji wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu i którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
3.4. W negocjacjach może uczestniczyć umocowany przedstawiciel Wykonawcy (w przypadku, gdy uczestnikiem negocjacji jest osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty przetargowej, należy przedłożyć pełnomocnictwo dla tej osoby przed rozpoczęciem negocjacji). Uwaga! Pełnomocnictwo należy przedłożyć przy pomocy wskazanego środka komunikacji.
3.5. Oferta Wykonawcy, który nie przystąpi do negocjacji zostanie odrzucona.
7. Termin związania ofertą
7.1. Wykonawca związany jest ofertą do dnia 14.02.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7.2. Zamawiający może najpóźniej na 3 dni przed upływem końca terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie ww. terminu. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub brak odpowiedzi przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą jest równoznaczne z odrzuceniem oferty z postępowania.
8.2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla kompletnego zakresu zamówienia.
8.3. Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.
8.4. Przez podpisanie oferty, Zamawiający rozumie skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego FORMULARZA OFERTY, który tym samym stanie się podpisanym dokumentem elektronicznym i będzie wiążący dla Wykonawcy lub formularz oferty podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który będzie stanowił podpisany dokument elektroniczny i będzie wiążący dla Wykonawcy. Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.
8.5. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie skanu podpisanego przez upoważnioną osobę.
8.6. Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólnie. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
8.7. Kompletna oferta musi zawierać:
- FORMULARZ OFERTY
- wykaz osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia
- aktualny KRS lub CEiDG dla osób fizycznych lub pełnomocnictwo do zawarcia umowy

Wszystkie ww. dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (np. 7z), który następnie należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.
9. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty na potwierdzenie ich spełniania
Wymaga się, aby PFU zostało przygotowane przez Wykonawcą, który: posiada wiedzę i doświadczenie, wykazując, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w okresie prowadzenia działalności wykonał (łącznie w zakresie projektowania lub przygotowania dokumentacji PFU)
- co najmniej 1 dokumentację projektową lub dokumentację PFU budowy instalacji pochodni biogazu, a także oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w załączonym SWZ.

10. Podstawy do wykluczenia z postępowania
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub odmówili podpisania umowy, lub rozwiązali umowę przed terminem jej obowiązywania.

11. Podstawy odrzucenia oferty
a) Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści zaproszenia.
b) Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny.
c) Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
d) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
e) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie przystąpił do negocjacji, o których mowa w pkt 3 ogłoszenia.
f) Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

12. Opis Kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
12.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena - 100 %,
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena 100% 100 punktów12.2. Sposób obliczania punktów:
kryterium ,,Cena" (C) - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:
Pi(C) = (Cmin/Ci) x 100 pkt
gdzie:
Pi(C) liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci cena oferty badanej "i"
12.3. W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

13.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający może dopuścić złożenie oferty w innej walucie, np. w euro. W takim przypadku należy wskazać sposób, w jaki oferta zostanie przeliczona na PLN, np. wg średniego kursu NBP z dnia składania ofert.
13.2. Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
13.3. Cenę podaną w formularzu oferty oblicza się na podstawie kosztorysu ofertowego lub wykazu cen lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonano obliczenia ceny (jeżeli dotyczy).

14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
14.1. Przekazanie informacji o wyborze lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania:
? Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania rozesłana zostanie do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty i zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierała:
- Informację o wybranym Wykonawcy wraz z podaniem ceny oferty
- Informację o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z podaniem cen tych ofert
- Informację o ofertach odrzuconych i/ lub Wykonawcach wykluczonych wraz z podaniem podstawy odrzucenia/ wykluczenia

? Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.

14.2. Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania jej przez obie Strony.
14.3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności oceny ofert Wykonawcą.
14.4. W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

15. Obowiązek informacyjny RODO
Załącznik do ogłoszenia wg wzoru obowiązującego w ,,AQUANET" S.A.

16. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wadium.

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Przepisy § 86-90 Regulaminu stosuje się odpowiednio:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Podstawy do unieważnienia postępowania
a) Zamawiający unieważnia postępowanie, jeśli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
b) Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostali Wykluczeni.
c) Zamawiający unieważnia postępowanie, jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
d) Zamawiający unieważnia postępowanie, jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
e) Zamawiający unieważnia postępowanie, jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
f) Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku złożenia dodatkowych ofert z taką samą ceną.

19. Wzór umowy
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.

20. Dodatkowe informacje
? Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamówienia przed terminem składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
? Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia, nie później niż 5 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wniosek, o którym mowa powyżej nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.
? Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
? Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania.
? Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
? Poufne badanie ofert:
- Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub do uzupełnienia dokumentów (np. potwierdzających spełnianie warunków udziału, brak podstaw do wykluczenia) lub pełnomocnictwa w wyznaczonym przez siebie terminie (nie krótszym niż 5 dni).
- Zamawiający może poprawić w ofercie omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
? Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi były wykonywane.
? Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.
? Zamawiający może udzielić zamówienia pod warunkiem otrzymania co najmniej 1 ważnej oferty.

21. Informacja o środkach ochrony prawnej
W postępowaniach, których wartość przekracza 130 000,00 złotych, Wykonawca może w terminie 5 dni od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej, poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Regulaminu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Regulaminu.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zlecający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Kontakt:
6. Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami:
6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy pomocy poczty elektronicznej.
6.2. Osobą uprawnioną kontaktu ze strony AQUANET S.A. z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Kamiński Michał
Adres: ul. Dolna Wilda 126, 61 - 492 Poznań
e-mail: michal.kaminski@aquanet.pl
tel.: 885 972 924

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.