Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4131z ostatnich 7 dni
16112z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa pomieszczeń biurowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Przebudowa pomieszczeń biurowych

Data zamieszczenia: 2022-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Kraków -Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
powiat: Kraków
12/616 64 60
sekretariat@zis.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 12/616 64 60
Termin składania ofert: 2022-12-21 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa pomieszczeń biurowych Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy Ul. Walerego Sławka 10.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń biurowych Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul.
Walerego Sławka 10.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ (Program Funkcjonalno-Użytkowy). W
przypadku wystąpienia w załącznikach do SWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.
Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy
gwarancji.
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (do oceny w kryterium 2) należy wskazać w
formularzu oferty, przy czym musi on zostać podany w miesiącach, a wydłużenie okresu gwarancji musi odnosić się do
okresów 12-miesięcznych (np. 48 miesięcy, 60 miesięcy - nie dłużej niż 60 miesięcy).
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych
postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

CPV: 45400000-1, 71000000-8

Dokument nr: 2022/BZP 00479510, NZ.273.280.2022.MLE

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-12-21 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.zis.krakow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, winien posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal Formularza do komunikacji, jako załączniki.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się i składania w/w dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat@zis.krakow.pl.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zawarta jest w SWZ (str. 2).

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-21 09:00
Miejsce składania ofert: ePuap na adres:/zis_krakow/skrytkaESP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
1. Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 złotych (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w Bank Pekao Bank Polski S.A. nr rachunku 84 1020 2892 0000 5802 0590 8761, z dopiskiem na przelewie: wadium - numer sprawy: NZ.273.280.2022.MLE i/lub wadium - Przebudowa pomieszczeń biurowych Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10.
4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w formie elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami SWZ oferty wykonawcy.
6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna Gwarant / Poręczyciel zobowiązany jest wskazać w treści gwarancji / poręczenia adres e-mail, na który Zamawiający zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.273.280.2022.MLE
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń biurowych Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul.
Walerego Sławka 10.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ (Program Funkcjonalno-Użytkowy). W
przypadku wystąpienia w załącznikach do SWZ nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi.
Na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36 miesięcy
gwarancji.
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, materiały i urządzenia (do oceny w kryterium 2) należy wskazać w
formularzu oferty, przy czym musi on zostać podany w miesiącach, a wydłużenie okresu gwarancji musi odnosić się do
okresów 12-miesięcznych (np. 48 miesięcy, 60 miesięcy - nie dłużej niż 60 miesięcy).
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych
postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany w części XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa Narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1)) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
o nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co
najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie pomieszczeń w budynku, którego
powierzchnia użytkowa wynosi minimum 200 m2 (każda z robót) w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych
(instalacje elektryczne, wod.-kan, wentylacji) i wykończeniowych;
o osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi:
- co najmniej 1 osoba, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego
potwierdzającymi, że osoba której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby.
2)) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną minimum 100.000 złotych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Określone w części XVI SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Określone w części XVI SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6.000,00 złotych (słownie złotych: sześć tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w Bank Pekao Bank Polski S.A. nr rachunku 84 1020 2892 0000 5802 0590 8761, z dopiskiem na przelewie: wadium - numer sprawy: NZ.273.280.2022.MLE i/lub wadium - Przebudowa pomieszczeń biurowych Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie przy ul. Walerego Sławka 10.
4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wniesione w oryginale w formie elektronicznej i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium należy załączyć do zaszyfrowanej zgodnie z zapisami SWZ oferty wykonawcy.
6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 98 Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna Gwarant / Poręczyciel zobowiązany jest wskazać w treści gwarancji / poręczenia adres e-mail, na który Zamawiający zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Określone w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisany w części XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-01-19

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.