Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie zieleni

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Utrzymanie zieleni

Data zamieszczenia: 2022-12-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Mienia Skarbu Państwa
Prosta 69
00-838 Warszawa
powiat: Warszawa
zmsp@zmsp.org.pl
https://zmsp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/377028/utrzymanie-zieleni-na-nieruchomosciach-skarbu-panstwa-przekazanych-do-gospodarowania-zarzadowi-mienia-skarbu-panstwa-na-rok-2023-2024
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2022-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie zieleni na nieruchomościach Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa na rok 2023/2024
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi pielęgnacji, wycinki, sadzenia drzew i krzewów na nieruchomościach Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa oraz zakładanie i renowacja trawników.

CPV: 77211500-7, 77211400-6, 77211600-8, 77313000-7

Dokument nr: 2022/BZP 00481519, WNP-016/2022

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zmsp.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 Ustawy PZP, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: ,,Platforma") pod adresem: https://zmsp.eb2b.com.pl/ która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie
i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce ,,Pomoc" - ,,Instrukcje".
Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze
do 100 MB.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów
lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki ,,Załączniki" w trakcie etapu składania ofert/wniosków.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie zamawiającego), składane są przy użyciu zakładki ,,Pytania/informacje".
Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji
lokalnej itp., także składane są przy użyciu zakładki ,,Pytania/informacje".
8. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) - w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades.
Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
9. Zalecenia zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1. odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis w formatem PAdES,
- dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem XAdES.
2. odnośnie podpisu osobistego:
- dla dokumentów w formacie ,,pdf" lub ,,xml" zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),
- dokumenty w formacie innym niż ,,pdf" zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
3. odnośnie podpisu zaufanego:
- wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu ,,xml".
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Załącznik nr 3 do SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zmsp.eb2b.com.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-12-15 12:00
Miejsce składania ofert: platformia zakupowa eb2b pod adresem https://zmsp.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

Wymagania:
Wysokość wadium.
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
5.000,00 PLN
2. Forma wadium.
Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
3. Termin i miejsce wniesienia wadium.
1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego Nr 02 1030 1508 0000 0005 5004 0085
(decyduje data polecenia przelewu). Potwierdzenie w formie dokumentu elektronicznego dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.
2) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument należy dołączyć do oferty w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy tego dokumentu bądź Wykonawcy - w treści winna zostać zawarta informacja iż wycofanie przez Wykonawcę wadium przed upływem jego okresu ważności może odbyć się tylko za zgodą Zamawiającego
W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 2 powyżej, beneficjentem takich dokumentów musi być ZMSP, a złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodnie z art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
3) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem oferenta z postępowania
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WNP-016/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi pielęgnacji, wycinki, sadzenia drzew i krzewów na nieruchomościach Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa oraz zakładanie i renowacja trawników.
4.2.6.) Główny kod CPV: 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77313000-7 - Usługi utrzymania parków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie Oferty nie odrzucone.
2. Punkty w ramach kryterium oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą Ofertę uważa się ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
4. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie do realizacji usługi w czasie trwania umowy osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) W/w osoby będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity; Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz od odpowiedzialności cywilnej, zawartych na okres nie krótszy niż czas realizacji przedmiotu Umowy w kwocie nie niższej niż kwota wynagrodzenia brutto, wynikająca ze złożonej oferty.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) usługi objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio
z wykonawstwem prac,
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest posiadać niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonywania zamówienia, co musi być udokumentowane ( przedłożyć referencje ) wykonaniem:
a) co najmniej trzech usług obejmujących przedmiot zamówienia o wartości min. 100.000,00 zł. brutto każda oraz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone - załącznik nr 5 do SWZ.
b) na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj:
- minimum 2 osobami wykonującymi usługę ścięcia drzewa lub krzewu oraz cięcia pielęgnacyjne, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141)
- minimum 2 osobami wykonującymi czynności wskazane w Rozdziale 5 pkt. 1 ust. 1.3. ppkt. 1.3.2. SWZ sadzenie drzew i krzewów, które posiadają wykształcenie minimum zawodowe ogrodnicze,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy, zgodne ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SWZ, na poniższych zasadach:
3.1.1. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy składa każdy z tych wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
3.1.2. wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnym oświadczeniem z art. 125 ust. 1 ustawy, także oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

3.2. oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 13 kwietnia 2022 r. poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. zgodne ze wzorem zawartym w załączniku nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - co najmniej trzech usług obejmujących przedmiot zamówienia o wartości min. 100.000,00 zł. brutto każda oraz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone - załącznik nr 5 do SWZ.
- na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj:
a) minimum 2 osobami wykonującymi usługę ścięcia drzewa lub krzewu oraz cięcia pielęgnacyjne, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141)
b) minimum 2 osobami wykonującymi czynności wskazane w Rozdziale 5 pkt. 1 ust. 1.3. ppkt. 1.3.2. SWZ sadzenie drzew i krzewów, które posiadają wykształcenie minimum zawodowe ogrodnicze,
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wysokość wadium.
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
5.000,00 PLN
2. Forma wadium.
Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
3. Termin i miejsce wniesienia wadium.
1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego Nr 02 1030 1508 0000 0005 5004 0085
(decyduje data polecenia przelewu). Potwierdzenie w formie dokumentu elektronicznego dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.
2) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - dokument należy dołączyć do oferty w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawcy tego dokumentu bądź Wykonawcy - w treści winna zostać zawarta informacja iż wycofanie przez Wykonawcę wadium przed upływem jego okresu ważności może odbyć się tylko za zgodą Zamawiającego
W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 2 powyżej, beneficjentem takich dokumentów musi być ZMSP, a złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodnie z art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp.
3) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem oferenta z postępowania.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, brak podstaw wykluczenia, na żadnej z podstaw wskazanych w ust. 1 i 2, zobowiązany jest potwierdzić każdy z tych Wykonawców.
5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić brak podstaw wykluczenia,
o których mowa w ust. 1 i 2 dotyczący tych podmiotów.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie Oferty nie odrzucone.
2. Punkty w ramach kryterium oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku.
3. Za najkorzystniejszą Ofertę uważa się ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
4. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów w ramach kryterium oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: zatrudnienie do realizacji usługi w czasie trwania umowy osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) W/w osoby będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie ustawą z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity; Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-01-13

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.