Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4019z ostatnich 7 dni
14884z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych z modułem radiowym

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych z modułem radiowym

Data zamieszczenia: 2022-12-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
Tel: 34 368 24 61, Fax: 34 365 12 90
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: 34 368 24 61, F
Termin składania ofert: 2022-12-15 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
,,Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych z modułem radiowym Qn=0,6 m3/h, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Krakowska 31 w Częstochowie wraz z obsługą systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych z modułem radiowym Qn=0,6 m3/h, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Ul. Krakowska 31 w Częstochowie wraz z obsługą systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej, polegająca na:
1) demontażu starych ciepłomierzy mieszkaniowych, zakupie, dostawie i montażu nowych ciepłomierzy mieszkaniowych wyposażonych w moduł radiowy w ilości 42 szt.,
2) obsłudze systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych.
2. Ciepłomierz wyposażony w moduł radiowy winien spełniać minimalne, równoważne lub lepsze parametry techniczne:
1) wersja z modułem radiowym,
2) przepływ nominalny Qn = 0,6 m3/h,
3) średnica nominalna Dn 15 mm,
4) długość montażowa 110 mm,
5) ciśnienie nominalne PN 16 bar,
6) zakres pomiaru temperatury 5° - 90 °C,
7) możliwość instalacji w dowolnej pozycji,
8) żywotność baterii nie krótsza niż 6 lat ( 5 lat eksploatacji + 1 rezerwy),
9) pamięć przelicznika nie krótsza niż 12 miesięcy,
10) standardowa opcja przelicznika wskazującego (dane widoczne na wyświetlaczu):
a) całkowite zużycie ciepła (GJ),
b) całkowity przepływ (m3),
c) temperatura zasilania i powrotu (°C),
d) chwilowy przepływ (m3/h),
e) różnica temperatur (°C),
11) rok produkcji 2022
12) oznaczenia na ciepłomierzu:
a) aktualna cecha legalizacyjna zgodna z rokiem produkcji ciepłomierza,
13) ciepłomierze powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1434,
14) wszystkie elementy składowe muszą mieć możliwość naprawy i legalizacji ponownej w Polsce,
15) konstrukcja ciepłomierza musi uniemożliwiać świadomą lub przypadkową zmianę wskazań licznika przez osoby niepowołane. Każdy z elementów składowych ciepłomierza (przelicznik wskazujący, moduł radiowy, czujniki temperatury) musi mieć możliwość zaplombowania oraz śrubunki lub śruby mocujące, w których muszą znajdować się otwory do założenia plomb zabezpieczenia,
16) ciepłomierz powinien posiadać zabezpieczenie przed próbą oddziaływania polem magnetycznym,
17) musi posiadać deklarację zgodności UE. Przy odbiorze ciepłomierzy należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię tego dokumentu.
3. Wykonawca musi dostarczyć i zamontować ciepłomierze radiowe, kompletne, nieużywane, fabrycznie nowe oraz gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie ciepłomierze muszą pochodzić od jednego producenta.
4. W ramach czynności związanych z montażem i demontażem urządzeń pomiarowych Wykonawca jest zobowiązany do:
1) demontażu starych ciepłomierzy wraz z ich utylizacją, zakupu, dostawy i montażu nowych ciepłomierzy mieszkaniowych z modułem radiowym,
2) sporządzenie protokołów z demontażu starych i montażu nowych ciepłomierzy radiowych wraz z dokonaniem odczytu wskazań starych ciepłomierzy.
5. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia i obowiązki Wykonawcy podczas demontażu i wymiany ciepłomierzy mieszkaniowych określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
6. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy w trakcie trwania umowy na obsługę systemu pomiarowo - rozliczeniowego energii cieplnej zawarty został we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4a do niniejszego zaproszenia. Obsługę systemu indywidualnego rozliczania Wykonawca będzie prowadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o zasady rozliczania mediów obowiązujące u zarządcy Zamawiającego.
7. Przedmiotowe roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi.

Otwarcie ofert: X. Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nie jest jawne.

Składanie ofert:
VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 1. Ofertę należy składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. Ul. POW 24, 42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2022 r. do godz. 15 °°,

Miejsce i termin realizacji:
IV. Terminy wykonania zamówienia:
1. Wymagany termin realizacji zamówienia:
1) wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych z modułem radiowym - od dnia 01.01.2023r. do dnia 14.01.2023r.,
2) obsługa systemu rozliczania kosztów energii cieplnej - od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2028r.,
z zastrzeżeniem, że początek okresu wymiany i obsługi systemu rozliczeń kosztów energii cieplnej może ulec przesunięciu, w przypadku wydłużenia się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wymagania:
Godziny urzędowania : 7:00 - 15:00
8. Oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona w zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty :
1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1.
2. Wykaz robót budowlanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, Wykonawca musi wykazać się wykonaniem co najmniej jednej roboty polegającej na:
1) wymianie ciepłomierzy radiowych w budynkach mieszkalnych lub użytkowych - o łącznej wartości minimalnej 23.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) netto,
2) obsłudze systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej- o łącznej wartości minimalnej 4.000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych) netto,
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli dowód zawiera również potwierdzenie wykonania robót wykraczających poza zakres zamówienia, w odpowiedniej pozycji wykazu robót należy wpisać wartość robót netto zgodnych z zakresem zamówienia.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień), zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wykaz winien być sporządzony przez Wykonawcę według wzoru - załącznika nr 3 do niniejszego zaproszenia.
Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.).
5. Kserokopię uprawnień budowlanych (decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla osoby skierowanej przez Wykonawcę, do pełnienia nadzoru nad prawidłowością wykonywanego montażu i przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych pomiarów.
6. Kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 27.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy).
Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłaconej polisy lub fakt jej opłacenia musi wynikać z treści dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia polisy nie wynika wprost z załączonego do oferty dokumentu, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć inny dokument potwierdzający opłacenie składki (np. kopia przelewu składki, potwierdzenie ubezpieczyciela).
7. Opis zaproponowanych ciepłomierzy wraz z podaniem informacji dotyczących szczegółowych danych technicznych potwierdzający, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, określonym w pkt III. 2. niniejszego zaproszenia. Opis musi być sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zaproszenia oraz zawierać: opis oferowanego sprzętu z podaniem jego producenta, model(typ), parametry.
8. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w nkt. V.3 niniejszego zaproszenia, przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
9. jeżeli dotyczy - oświadczenie podwykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na mocy art. 7 ust.l pkt. 1-3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) oraz o braku zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie art. 5k ust.l Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zaproszenia przedstawione w oryginale.
Dokumenty wymienione w pkt V.l, 2, 4 i 7 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty, natomiast dowody (referencje), o których mowa w pkt V.3 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
Dokumenty wymienione w pkt V.3 niniejszego Zaproszenia mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej. Dokumenty wymienione w pkt V. 5 i 6 niniejszego Zaproszenia mogą być złożone w formie oryginałów łub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
3) w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na: ,,Wymiana ciepłomierzy mieszkaniowych z modułem radiowym Qn=0,6 m3/h, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Krakowska 31 w Częstochowie wraz z obsługą systemu pomiarowo-rozliczeniowego energii cieplnej"
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego zaproszenia.
6. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje.
7. Poprawki w ofercie muszą być czytelne oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
8. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertęA
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści wyniki postępowania na stronie internetowej.
XI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi
Wykonawcami.
XIII. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie o terminie oraz miejscu podpisania umowy.
XIV. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy oraz Podwykonawcy:
1) którzy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.1-3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 835);
2) wobec których wprowadzono zakaz ubiegania się o zamówienie na podstawie art. 5k ust.l Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Uwagi:
IX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679", mając jednocześnie na uwadze regulację ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
3. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
4. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w pkt X1.2 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
7. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający informuje że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000131961, NIP 573-23-01-100 REGON 151405607, kapitał zakładowym 26 180 500,00 zł. Strona internetowa: www.zgm-tbs.czest.pl. Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00; tel.: 34 368 24 61; fax: 34 365 12 90;
2) W przypadku pytań w zakresie danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Sp. z o.o., kierując je na adres e-mail: iod@zgm-tbs.czest.pl;
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia 2016/679, w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia oraz ewentualnym wykonaniem umowy w wyniku jego przeprowadzenia, a także wykonaniem ewentualnych innych obowiązków lub uprawnień Zamawiającego, wynikających w szczególności z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania lub informacje dotyczące postępowania, na podstawie przepisów prawa, przewidujących w stosunku do Zamawiającego obowiązek ich udostępniania;
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania niniejszego postępowania, a następnie przez okres ewentualnego wykonania umowy zawartej w jego wyniku. Państwa dane przechowywane będą nadto nie krócej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń, związanych z wykonaniem ewentualnej umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, a także nie krócej niż jest to niezbędne w związku z obowiązującą regulacją prawną. W postępowaniu i po zakończeniu postępowania do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzenia 2016/679;
6) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia a także ewentualnym zawarciem i wykonaniem umowy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z tejże ustawy;
7) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679, a także nie będą profilowane;
8) w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadacie Państwo następujące uprawnienia:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679- prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 - prawo do sprostowania swoich danych osobowych*'
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 - prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 **,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
9) nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 - prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679,
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Wykonawcy danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia 2016/679.
10) Administrator podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie informacji technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu przekazanych danych podmiotom nieuprawnionym;
11) odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor ochrony danych osobowych powołany przez Administratora.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
" Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
9. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
10. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
11. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.

Kontakt:
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktów:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Tomasz Siwek - tel. 34 368 24 61 wew. 66 ,informacje techniczne, referat DTCO,
2. Ewa Langier - tel. 34 368 24 61 wew. 65, zamówienia, referat DTIZ.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.