Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa żużla wielkopiecowego mielonego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa żużla wielkopiecowego mielonego

Data zamieszczenia: 2022-12-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Park Kingi 1
32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
Tel.: +48 12278-71-11, Faks: +48 12278-71-10
maciej.trabka@kopalnia.pl
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/81755/details
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: 40 000,00 zł
Nr telefonu: Tel.: +48 12278-71-1
Termin składania ofert: 2023-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA żużla wielkopiecowego mielonego

Numer referencyjny: KSW/2022/EZM/122
II.1.2)Główny kod CPV
14630000 Żużel, popioły, odpady żelaza i złom
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem maksymalnie 4 810 ton (słownie: cztery tysiące osiemset dziesięć ton) żużla wielkopiecowego mielonego, lub innych rodzajów produktów ubocznych obróbki wysokotemperaturowej, spełniających wymogi normy PN-EN 15167-1:2007 lub o parametrach równoważnych . Zamawiający uzna następujące parametry za potwierdzające równoważność:

Właściwość: Wymaganie:

1) zawartość MgO ? 18%

2) zawartość S2- ? 2%

3) zawartość SO3 ? 2,5%

4) strata prażenia z korektą dotycząca utleniania siarczków ? 3,0%

5) zawartość chlorków* ? 0,10%

6) zawartość wilgoci ? 1,0%

7) zawartość fazy szklistej > 66,6%

8) powierzchnia właściwa ? 275 m2/kg

9) początek wiązania zaczynu (50% mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego i 50% cementu porównawczego CEM I) nie może być dłuższy niż dwukrotnie w porównaniu z początkiem wiązania zaczynu wykonanego z samego cementu porównawczego

*mielony granulowany żużel wielkopiecowy może zawierać więcej niż 0,10% chlorków, ale w

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieliczka

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem maksymalnie 4 810 ton (słownie: cztery tysiące osiemset dziesięć ton) żużla wielkopiecowego mielonego, lub innych rodzajów produktów ubocznych obróbki wysokotemperaturowej, spełniających wymogi normy PN-EN 15167-1:2007 lub o parametrach równoważnych . Zamawiający uzna następujące parametry za potwierdzające równoważność:

Właściwość: Wymaganie:

1) zawartość MgO ? 18%

2) zawartość S2- ? 2%

3) zawartość SO3 ? 2,5%

4) strata prażenia z korektą dotycząca utleniania siarczków ? 3,0%

5) zawartość chlorków* ? 0,10%

6) zawartość wilgoci ? 1,0%

7) zawartość fazy szklistej > 66,6%

8) powierzchnia właściwa ? 275 m2/kg

9) początek wiązania zaczynu (50% mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego i 50% cementu porównawczego CEM I) nie może być dłuższy niż dwukrotnie w porównaniu z początkiem wiązania zaczynu wykonanego z samego cementu porównawczego

*mielony granulowany żużel wielkopiecowy może zawierać więcej niż 0,10% chlorków, ale w tej sytuacji maksymalna zawartość chlorków powinna być deklarowana przez dostawcę.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 10
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

I. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej postępowania znajdującej się pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl w zakładce ,,Korespondencja".

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na platformie.

3. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresemhttps://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl:

1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;

2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;

3) podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).

Szczegółowe informacje dotyczące o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajdują się w SWZ dostępnej pod adresem: https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

II. Opcja

W ramach maksymalnej ilości żużla, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu żużla, o wartości 50 % ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie. Pozostałą ilość żużla o wartości 50% ceny całkowitej brutto, Zamawiający zakupi w zależności od potrzeb (prawo opcji).

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

I. WADIUM

1. Wadium w wysokości: 40 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w części XIV specyfikacji.

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:

Bank Pekao Spółka Akcyjna

Konto: 75 1240 4748 1111 0000 4877 8501

z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2022/EZM/122

Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty t

CPV: 14630000

Dokument nr: 731773-2022, KSW/2022/EZM/122

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 09/02/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

1. Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/ informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl/pn/kopalniawieliczka/demand/notice/public/81755/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/02/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieliczka

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/05/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2022

Kontakt:
Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 6830003427
Park Kingi 1
Wieliczka
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
32-020
Polska
E-mail: maciej.trabka@kopalnia.pl
Tel.: +48 12278-71-11
Faks: +48 12278-71-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.