Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa zestawu form do opraw oświetleniowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa zestawu form do opraw oświetleniowych

Data zamieszczenia: 2023-01-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: LEDOLUX POLAND Sp. z o.o
Innowacyjna 1
36-060 Głogów Małopolski
powiat: rzeszowski
artur.rozmus@ledolux.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142310
Województwo: podkarpackie
Miasto: Głogów Małopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2023-02-16 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.04.00-18-0044/21 - WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND SP. Z O.O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ

Część 1
Zestaw form do opraw oświetleniowych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zamówienie dotyczy form do opraw oświetleniowych dedykowanych następującym produktom:
I.Kolekcja opraw oświetleniowych - drogowych i parkowych z wymiennymi modułami LED i funkcjonalnościami
dostosowanymi do SMART CITY i Przemysłu 4.0.
II.Lampa przemysłowa z wymiennymi modułami LED i funkcjonalnościami dostosowanymi do IoT i Przemysłu 4.0.
Konieczne jest wykonanie następujących rodzajów form:
1. Zestaw form do odlewu aluminium dla nowo zaprojektowanych opraw oświetleniowych:
- 3 lamp drogowych - (3 różne rozmiary) 8 form;
- 1 lampy parkowej - 3 formy;
- 1 lampy przemysłowej - 3 formy.
2.Zestaw form wtryskowych do elementów obudów lamp LED z poliwęglanu (PC):
-3 lamp drogowych - 1 forma;
-1 lampy parkowej - 1 formy;
-1 lampy przemysłowej - 1 forma.
3.Zestaw form wtryskowych do soczewek PMMA:
-3 lamp drogowych - 3 formy;
-1 lampy parkowej - 1 forma,
-1 lampy przemysłowej - 1 forma.
Zakres realizacji dotyczy:
-utechnologicznienie brył detali;
-przygotowanie dokumentacji narzędzi;
-wykonanie narzędzi, w tym form ciśnieniowych, okrojników oraz przyrządów obróbczych;
-próby narzędzi oraz przygotowanie próbek detali;
-przygotowanie atestów pomiarowych oraz dokumentacji do zatwierdzenia detali do produkcji seryjnej.
Oprawy oświetleniowe zbudowane są z następujących elementów:
Ad. 1. Zestaw form do odlewu aluminium dla nowo zaprojektowanych opraw oświetleniowych:
LAMPA DROGOWA
A.BAZA GÓRNA Z MODUŁEM ZASILAJĄCYM I ŚWIETLNYM.
Jest to najważniejsza część lampy, w której umieszczony jest moduł zasilający i moduł świetlny.
Dla tego elementu konieczne jest wykonanie odlewu 3 form - z uwagi na fakt, że wdrożona do oferty lampa ma być dostępna w 3 rozmiarach konieczne jest wykonanie bazy górnej której część z modułem świetlnym będzie różnicowana rozmiarowo (S,M, XL)
B.BAZA DOLNA.
Baza dolna ,,przykrywa" tę część bazy górnej w obrębie, której znajduje się moduł zasilający, a więc wystarczy wykonać odlew bazy w jednym uniwersalnym rozmiarze. Podsumowując, do tego elementu konieczne jest wykonanie 1 formy.
Rozmiar bazy jest identyczny jak stała rozmiarowo część bazy górnej. Baza dolna przykrywa moduł zasilający, a do jej połączenia (przypięcia) do bazy górnej służą specjalne zatrzaski.
C. UCHWYTY DO MOCOWANIA LAMPY.
Konieczne jest wykonanie odlewu 3 uchwytów, w tym:
- 1 stałokątny dedykowany uniwersalnym lampom do mocowania na słupach;
- 2 wielokątne dedykowane lampom produkowanym na zamówienie, gdzie zamawiający określi w wymaganiach przetargowych kąt nachylenia lampy. Uchwyty wielokątne pozwalają na mechaniczną zmianę kąta nachylenia lampy bez konieczności jej demontażu ze słupa.
Podsumowując, do tego elementu konieczne jest wykonanie odlewu 3 form. Jedna forma dla uchwytu stałokątnego i 2 formy dla uchwytów wielokątnych.
D.ZATRZASKI.
Zatrzaski służą do połączenia - zapięcia górnej i dolnej bazy. Po dwóch stronach bazy montuje się 2 rodzaje zatrzasków - prawy i lewy.
Konieczne jest wykonanie odlewu dla 2 uchwytów, jednakże mogą one być odlewane w jednej formie, dlatego też dla tego elementu wystarczającego jest zrealizowanie 1 formy.
PODSUMOWUJĄC DLA LAPMPY DROGOWEJ KONIECZNE JEST WYKONANIE ODLEWU 8 FORM, W TYM:
- 3 dla bazy górnej;
- 1 dla bazy dolnej;
- 3 dla uchwytów;
- 1 dla zatrzasków.
LAMPA PARKOWA
W przypadku formy dla lampy parkowej konieczne jest zrealizowanie 3 form. Lampa parkowa składa się z pewnego rodzaju ,,daszku" ochraniającego moduł zasilający i świecący oraz bazy z uchwytami do mocowania na słupie.
Lampę tę planujemy zrealizować w jednej stylistyce wzorniczej, stąd konieczny jest zakup 3 form:
- 1 forma dla ,,daszka" lampy;
- 1 forma uchwytów;
- 1 forma dla bazy.
Okrągły element na zdjęciu do daszek lampy, po bokach umieszczone są uchwyty, a pomiędzy daszkiem i uchwytami znajduje się baza lampy.
Dla każdego z tych elementów konieczne jest zrealizowanie po jednej formie z aluminium.
LAMPA PRZEMYSŁOWA
W przypadku lampy przemysłowej również wystarczy 1 rozmiar lampy. Dlatego też konieczny jest zakup kompletu 3 form:
- 1 forma dla osłony lampy, która to osłona ochrania moduł świecący m.in. przez zapyleniem.
- 1 forma dla pierścienia lampy - jest to okrąg poniżej osłony.
- 1 forma dla osłon bocznych - dwa elementy po bokach osłony.
WAŻNE!!! Dokumentacja techniczna precyzująca główne założenia funkcjonalno-konstrukcyjne zamawianych lamp zostanie przekazana zainteresowanym oferentom pod warunkiem podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności. Dokumentacja ta precyzuje główne założenia w zakresie m.in. rozmiaru opraw oświetleniowych, rozłożenia gniazd na czujniki środowiskowe, systemu zamykania/otwierania obudowy, systemu uchwytów.
Okres gwarancji
co najmniej 12 miesięcy

CPV: 19500000-1, 43415000-5, 44100000-1, 44111520-2, 44210000-5, 44316000-8

Dokument nr: 2023-4306-142310, 1/DST/POPW/2023

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-16

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
podkarpackie
Powiat
rzeszowski
Gmina
Głogów Małopolski
Miejscowość
Głogów Małopolski
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-06-16

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających,
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:
o gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
o wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, przypadków siły wyższej, uznanej przez Zamawiającego jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia (np. powódź, strajki, zamieszki, decyzje administracyjne, państwowe).
Wszelkie zmiany, jakie strony chciałaby wprowadzić do postanowień zawartej umowy, wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron (w drodze pisemnego aneksu).
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:
a) udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 12 miesięcy,
b) zrealizują zamówienie maksymalnie do 16.06.2023 r.,
c) oferują nowe środki trwałe o parametrach i funkcjonalnościach będących na poziomie co najmniej wskazanym w zapytaniu ofertowym,
d) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tzn. nie występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
? uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
? posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
? pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferent, aby mógł ubiegać się o realizację powyższej dostawy musi złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem
a Zamawiającym - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny dokument zaświadczający o prowadzonej działalności, nie starszy niż trzy miesiące (jeśli dotyczy).
4. Specyfikację potwierdzającą posiadanie minimalnych parametrów technicznych proponowanego środka trwałego wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz rysunek techniczny przedstawiający proponowany środek trwały.
Powyższe załączniki należy przedstawić w oryginale lub poświadczyć za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do tego upoważniona, która podpisuje ofertę. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem oferty, z wyjątkiem oferty Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, który zostanie wykluczony z niniejszego postępowania ofertowego.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
a) ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego formularzu,
b) nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymagane w pkt. V niniejszego zapytania ofertowego,
c) oferta może być wypełniona odręcznie lub komputerowo, jednak w przypadku wypełnienia odręcznego należy tego dokonać dużymi drukowanymi literami w sposób czytelny,
d) dopuszcza się składanie ofert w języku polskim oraz angielskim,
e) oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez osobę upoważnioną - wymagane przedłożenie do oferty pełnomocnictwa,
f) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być trwale spięte,
g) wszelkie poprawki lub zmiany w treści muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,
h) każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę,
i) Zamawiający odrzuci ofertę niespełniającą warunków formalnych lub złożoną po terminie. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia,
j) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
k) Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających,
l) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego zostanie przekazana Oferentom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.ledolux.pl oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
m) Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia oraz zakończenie postępowania bez wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyn.
n) na Oferencie ciąży obowiązek przedłożenia oferty spełniającej wszelkie wymogi formalne i merytoryczne. W sytuacji, gdy z przedłożonej oferty nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia ona wymagania określone w zapytaniu ofertowym wówczas Zamawiający odrzuci ofertę ze względu na niespełnianie wymogów. Z tego względu każdy Oferent winien szczegółowo przeanalizować wymagania stawiane środkom trwałym będących przedmiotem zapytania ofertowego i sporządzić specyfikację jednoznacznie odnoszącą się do wszystkich wymogów wskazanych przez Zamawiającego,
o) Administratorem danych osobowych, które znajdą się w formularzu ofertowym oraz załącznikach do oferty jest LEDOLUX Poland sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1, 36-060 Głogów Małopolski (dalej LEDOLUX Poland). LEDOLUX Poland będzie przetwarzał dane osobowe w określonych celach, np. analizy przedłożonej oferty, zawarcia i realizacji umowy. Każdy Oferent ma prawo zażądać dostępu do treści danych, które go dotyczą - poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Każdy Oferent może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania udostępnionych danych osobowych. Każdy z Oferentów ma prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed wycofania zgody. Jeśli Oferent ma wątpliwości czy dane są prawidłowo przetwarzane przez LEDOLUX Poland, to może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
Ofertę/y należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, adresem Zamawiającego (podanym poniżej) oraz zapisem: OFERTA NA DOSTAWĘ FORM W RAMACH PROJEKTU PN. ,,WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY LEDOLUX POLAND SP. Z O.O. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ":
a) osobiście w siedzibie firmy: LEDOLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Innowacyjna 1, 36-060 Głogów Małopolski,
b) pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: LEDOLUX POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Innowacyjna 1, 36-060 Głogów Małopolski,
lub
c) za pośrednictwem bazy konkurencyjności znajdującej się pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl postępując zgodnie z ,,Instrukcją oferenta w BK2021" .

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-13
Data ostatniej zmiany
2023-01-13 11:23:52

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
A. Kryterium Cena netto w PLN lub EUR zostanie obliczone wg następującego wzoru:
-najniższa zaproponowana cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena netto badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia) x 80 punktów
Maksymalnie 80 punktów w tym kryterium.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
B. Kryterium Gwarancja zostanie obliczone wg następującego wzoru:
- udzielenie 24 miesięcznej gwarancji - 20 punktów,
- udzielenie 18 miesięcznej gwarancji - 10 punktów,
- udzielenie krótszej niż 18 miesięcznej gwarancji - 0 punktów.
Maksymalnie 20 punktów w tym kryterium.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Artur Rozmus
tel.:
e-mail: artur.rozmus@ledolux.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.