Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Komplet elementów ciągnących (żerdzi)

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Komplet elementów ciągnących (żerdzi)

Data zamieszczenia: 2023-01-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: PWiK Bytom Sp. z o.o
Arki Bożka 25
41-902 Bytom
powiat: Bytom
324381900
sekretariat@pwikbytom.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/142881
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: 324381900
Termin składania ofert: 2023-02-17 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Komplet elementów ciągnących (żerdzi)
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.01.02.00-24-0AFE/20 - Ekonomiczny system wymiany rur techniką burstlingu z optymalizacją siły w oparciu o ruchy robaczkowe oraz trójwymiarową diagnostykę

Część 1
Komplet elementów ciągnących (żerdzi)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawę kompletu żerdzi (50 sztuk w komplecie) o wymiarach 130x130x200 mm zgodnie z rysunkiem ,,Żerdź 2000kN" udostępnionym wraz z zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 3.
Parametry minimalne każdej sztuki:
1. materiał musi mieć granicę plastyczności powyżej 1250MPa;
2. materiał z udarnością min. 27 J w 20 ?C;
3. twardość na powierzchni min. 43 HRC;
4. Zgodność wykonanych żerdzi z dołączonym jak załącznik 3. do niniejszego zapytania ofertowego rysunkiem ,,Żerdź 2000kN"

Dopuszcza się jedynie składanie ofert na nowe urządzenia i ich elementy (tzn. dotychczas nieużywane).
Jeżeli w powyższym opisie przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały, Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w zakresie funkcjonalności, jakości oraz parametrów.

CPV: 44000000-0

Dokument nr: 2023-36907-142881

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-17

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2023-02
Termin realizacji umowy: maksymalnie 30.04.2023 r.
Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Bytom
Gmina
Bytom
Miejscowość
Bytom

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:
a) Zmiany terminu realizacji umowy, w tym harmonogramu realizacji umowy wynikające z postanowień umowy o dofinansowanie Zamawiającego ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, w tym, jeżeli umowa ta została zawarta lub zmieniona aneksem po udzieleniu zamówienia;
b) W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
c) Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
d) Zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
e) Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
f) Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
g) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
h) Zmiany sposobu realizacji dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach;
i) Zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron umowy;
j) Zmiany podwykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, pod warunkiem zgodności z postanowieniami zapytania ofertowego;
k) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
l) Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.
Termin wykonania zleconych prac może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą Stron Umowy. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas wystąpienia zdarzenia oraz usuwania jego skutków.
b) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada.
c) Zawieszenia zleconych Prac przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technologicznych lub organizacyjnych okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania prac, o czas zawieszenia. O zawieszeniu prac Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia.
d) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie badawczym Zamawiającego wymagających akceptacji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. W takim przypadku termin realizacji Umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu przez Zamawiającego do czasu akceptacji zmian przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.
Zakres prac objętych Umową może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) Konieczność zrealizowania zleconych prac badawczych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych lub narzędzi niż wskazane w ofercie, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy.
Zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej obejmującej zgodę obu stron.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Złożona oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres oferenta,
2. Wartość oferty - ogółem i w rozbiciu (cena netto, podatek VAT, cena brutto). Jeśli oferent przedstawi cenę wyrażoną w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy podaną cenę po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania niniejszego zapytania ofertowego.
3. Termin ważności oferty,
4. Załącznik w postaci oświadczenia dotyczącego braku konfliktu interesów, którego wzór został udostępniony wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 1.
5. Potwierdzenie spełnienia parametrów minimalnych z pkt. II, którego wzór został udostępniony z niniejszym zapytaniem ofertowym jako załącznik nr 2.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana / doręczona na adres korespondencyjny:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Arki Bożka 25
41-902 Bytom
lub na adres e-mail:
sekretariat@pwikbytom.pl
lub powinna być złożona za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych - oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
W przypadku braku spełnienia powyższych warunków - oferta nie będzie brana pod uwagę podczas wyboru dokonywanego przez Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert według własnego uznania (jeśli zajdzie taka konieczność), do anulowania zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania ofertowego wraz z podaniem przyczyny.
Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania jakiejkolwiek oferty w szczególności
w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności (anulowanie, unieważnienie lub zamknięcie postępowania bez wyboru oferty) Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy na realizację usługi. Oferent jest zobowiązany do podpisania umowy w wypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.
Za termin doręczenia oferty uznaje się datę jej wpływu na ww. adres korespondencyjny lub jej otrzymania na powyżej wskazany adres e-mail lub jej złożenia za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności. Zaznacza się, że oferty, które zostaną doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Informujemy, że zamówienie ma zostać udzielone w ramach projektu, w którym Zamawiający jest zobowiązany do stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z czym Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje zakaz powiązań osobowych lub kapitałowych, o którym mowa w sekcji 6.5.2 ,,Zasada konkurencyjności" ww. Wytycznych. W związku z powyższym informujemy, że w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie w szczególności nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z ogłaszającym zamówienie. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między ogłaszającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ogłaszającego lub osobami wykonującymi w imieniu ogłaszającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-18
Data ostatniej zmiany
2023-01-18 09:47:16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena: 100 %

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Edyta Czech
tel.: 324381900
e-mail: sekretariat@pwikbytom.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.