Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4785z ostatnich 7 dni
22460z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie i montaż ekranów przeciwwiatrowych wokół niecki basenu zewnętrznego

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Wykonanie i montaż ekranów przeciwwiatrowych wokół niecki basenu zewnętrznego

Data zamieszczenia: 2023-01-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLSKIE TATRY S.A
ul. DROGA DO BIAŁEGO 7C
34-500 ZAKOPANE
powiat: tatrzański
tel.: +48 18 206 37 30; faks: +48 18 201 57 70, tel. 606 953 172
zarzad@polskietatry.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: ZAKOPANE
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: tel.: +48 18 206 37
Termin składania ofert: 2023-02-06 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie: Przetargu nieograniczonego
na
,,Wykonanie i montaż ekranów przeciwwiatrowych wokół niecki basenu zewnętrznego NZ1 w obiekcie Termy Zakopiańskie zgodnie z dostarczonym
projektem".
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:
Wykonanie i montaż ekranów przeciwwiatrowych wokół niecki basenu zewnętrznego NZl w obiekcie Termy Zakopiańskie zgodnie z dostarczonym projektem, przy Ul. Jagiellońskiej 31, 34-500 Zakopane.
VI. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego roboty budowlane pod nazwą: Wykonanie i montaż ekranów przeciwwiatrowych wokół niecki basenu zewnętrznego NZl w obiekcie Termy Zakopiańskie przy Ul. Jagiellońskiej 31, 34-500 Zakopane, zgodnie z dostarczonym projektem."
2. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego, tj.:
- Projektem Wykonawczym - Ekrany przeciwwiatrowe dla basenu zewnętrznego - wrzesień 2022r.
- Rysunkami technicznymi (branża konstrukcyjna) - 6 szt.
- Zestawieniem stali (wymagana stal nierdzewna AISI 316)
3. Gwarancja 5 lat.
4. Przegląd coroczny realizowany przez Wykonawcę w okresie gwarancji, zakończony protokołem określający aktualny stan techniczny ekranów.
5. Konieczne jest zachowanie szczelności podłoża plaży ratowników wykonanego z polimocznika poprzez zastosowanie wskazanej technologii przy montażu zakotwiczeń ekranów przeciwwiatrowych.
Basen zewnętrzny będzie w tym czasie czyny.
Przed sporządzeniem oferty. Oferent powinien zapoznać się z dokumentacją projektową oraz dokonać oględzin basenu NZl w obiekcie Termy Zakopiańskie, w celu omówienia szczegółów zamówienia. Podczas oględzin Oferent jest zobowiązany do wykonania pomiarów i szacunków, niezbędnych do prawidłowego sporządzenia oferty.

Dokument nr: AQ/INW/23/4

Otwarcie ofert: 1. Oferty zostaną otwarte w dniu 06.02.2023 r. o godz. 12;00 w siedzibie Spółki POLSKIE TATRY S.A.
ul. Droga do Białego 7c, 34-500 Zakopane.

Składanie ofert:
1. Oferta powinna być złożona w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Spółki, za pomocą poczty lub kuriera na adres: ,,POLSKIE TATRY S.A., Ul. Droga do Białego 7c, 34-500 Zakopane.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 06.02.2023r. o godz. 11:30.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 27.02.2023r. do 30.03.2023 r.

Wymagania:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, bez obowiązku stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
IV. PODSTAWA PRAWNA
Regulamin Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, do których nie ma zastosowania Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Spółki POLSKIE TATRY S.A., zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 29/12/2017 z dnia 11.12.2017 r.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,
c) posiadają pracowników zdolnych do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
2. Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku gdy te podmioty będą brały udział w realizacji zamówienia, Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. IX. 1 i 2 SIWZ.
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Oferent składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg. wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ,
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Oferent składa wraz z ofertą:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - według wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
c) dowód wniesienia wadium
3. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
a) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika;
b) wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji;
4. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty winny być sporządzone w języku polskim.
5. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału podpisanego przez Wykonawcę lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
X. OFERENCI WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE
1. Oferenci mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Oferenci występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Oferenci, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Oferenci przekazują pisemnie na adres Zamawiającego, faksem lub pocztą elektroniczną na podane wyżej adresy i numery. Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje Zamawiającego będą dostarczane Oferentom pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
XII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM.
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy złotych netto 00/100).
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej z następujących fonu:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
3. Wadium przetargowe w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Ochrony Środowiska nr 16 1540 1115 2043 6050 6940 0005. Wadium winno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. do dnia 06.02.2023r. do godz. 11;30. Kopię potwierdzenia przelewu należy dołączyć do oferty.
4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
5. Oferentowi, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający przeksięguje wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty złożenia oferty.
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim.
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania firmy Oferenta, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej; lub przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potw ierdzonej za zgodność przez Mocodawcę.
4. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Oferent zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, powinny być oznaczone klauzulą ,,Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. li ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nrl53 poz. 1503 z późn. zm.) i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.
Zgodnie z przytoczonym artykułem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do informacji publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Składający ofertę nie może zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych, jak również informacji dotyczących nazwy (firmy) oraz adresów Oferentów, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Oferenta.
6. Oferent wskaże w ofercie, które z części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania Podwykonawcom.
7. Oferent winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Spółkę POLSKIE TATRY S.A., ul. Droga do Białego 7c,
34-500 Zakopane. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Oferenta oraz napis: ,,Wykonanie i montaż ekranów przeciwwiatrowych wokół niecki basenu zewnętrznego NZ1 w obiekcie Termy Zakopiańskie zgodnie z dostarczonym projektem" NIE OTWIERAĆ PRZED 06.02.2023r. godz. 11:30".
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w powyższy sposób.
9. Oferent ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferty otrzymane po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Cena oferty to cena netto powiększona o należny podatek vat.
3. Oferent uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie oferty brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Oferenta.
4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT
Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto za całość zadania - waga 100%
Cn
C= ---.......x 100 x 100%
Cb
gdzie:
C - wartość punktowa kryterium ,,cena"
Cn - najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert Cb - cena badanej oferty
XIX. ZASADY I TRYB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert, na podstawie kryterium oceny określonego w pkt. XVIII SIWZ.
2. W toku badania i oceny ofert komisja przetargowa może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawi w ofertach:
a) oczywiste omyłki pisarskie
b) oczywiste omyłki rachunkowe
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
4. Oferta Oferenta zostanie odrzucona, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
b) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) zostanie złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
e) będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny;
f) Oferent w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłek, o których mowa w ust. XIX pkt. 3;
g) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ocenę w oparciu o przyjęte kryteria.
6. W przypadku złożenia ofert znacząco odbiegających wartością o 30 lub więcej procent od wartości arytmetycznej wszystkich złożonych ofert, Zamaw iający zwróci się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienia. Czas wyznaczony na składanie wyjaśnień zostanie doliczony do terminu ogłoszenia wyników postępowania ofertowego.
XX. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ NA TEMAT SIWZ.
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, zgodnie z REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SPÓŁKI POLSKIE TATRY S.A.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. Pytania Oferentów powinny być przesłane pisemnie, pocztą na adres Zamawiającego, albo pocztą
elektroniczną na adres: zarzad@polskietatry.pl do dnia 30.01.2023 r. Kopie odpowiedzi Zamawiającego będą wysłane pozostałym Wykonawcom wraz z treścią pytania, lecz bez ujawniania autora. Wyjaśnienia zostaną przesłane Wykonawcom pisemnie lub pocztą elektroniczną oraz zamieszczane na stronie internetowej www.polskietatry.pl/ogloszenia
XXI. ZAWARCIE UMOWY.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez obowiązku podawania przyczyny.
2. Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane pocztą elektroniczną, albo 5 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może być zawarta przed upływem wskazanego wyżej terminu, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta.
3. W WYPADKU ZŁOŻENIA 1 OFERTY SPEŁNIAJĄCEJ WYMAGANIA, UMOWA MOŻE BYĆ PODPISANA WCIĄGU 1 DNIA.
4. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 5 (,,Wzór umowy") do niniejszej specyfikacji.
5. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Oferentowi w trybie określonym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wyłoniona w przetargu będzie uchylał się od zawarcia umowy, lub nie wniesie określonego wyżej zabezpieczenia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
7. Przed podpisaniem umowy Oferenci występujący wspólnie dostarczą Zamawiającemu umowę regulującą współpracę.
8. Warunkiem zawarcia umowy będzie dostarczenie przez Oferenta dowodu zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na warunkach określonych we wzorze umowy. Oferent zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy.
9. Istotne zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści złożonej oferty, będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie ustalonym w załączonym do SIWZ wzorze umowy. Zmiany umowy mogą dotyczyć:
a) warunków płatności,
b) terminu realizacji zamówienia,
c) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Oferenta i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego,
d) aktualizacji, zmiany rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub z innych uzasadnionych powodów,
e) wynagrodzenia Oferenta, jedynie w przypadku, o którym mowa w ust. 9, pkt. b, c i d.
10. Zmiany, o których mowa w ust. 9 mogą być dokonane w przypadku:
a) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy,
b) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
c) jeżeli zmiany dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych Zamawiającemu i niedostępnych w momencie zawarcia umowy,
d) w przypadkach określonych we wzorze umowy.
11.Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Kontakt:
Do kontaktowania się z Oferentami w sprawach proceduralnych oraz w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia upoważniony jest Pan Paweł Pyż, tel. 18 20 637 30, wew. 22; e-mail: pawel.pyz@polskietatry.pl oraz Pan Włodzimierz Pękala-tel. 606 953 172, e-mail: wlodzimierz.pekala@polskietatry.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.