Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5408z ostatnich 7 dni
21165z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa lin stalowych

Typ ogłoszenia: przetarg
Przedmiot:

Dostawa lin stalowych

Data zamieszczenia: 2023-01-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polska Grupa Górnicza S.A
ul. Powstańców 30
40-039 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 327161475
l.fuchs@pgg.pl
https://laip-pgg.coig.biz
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: Tel.: +48 327161475
Termin składania ofert: 2023-02-09 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA lin stalowych do kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 284-2

Numer referencyjny: 702300028
II.1.2)Główny kod CPV
44311000 Skrętki
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.poz.2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Obowiązek informacyjny wynikający z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający przedstawia klauzulę informacyjną wynikającą z przepisów RODO w kategorii kontrahent - treść klauzuli informacyjnej umieszczona jest na stronie internetowej PGG S.A. Zamawiający na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odrzuci ofertę w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich UE, państw z którymi UE zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE nie przekracza 50%. Przedmiotem przetargu jest dostawa lin stalowych do kolejek dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. nr grupy 284-2

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia (zadania) wyszczególnione w Załączniku Nr 2 do SWZ. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi 2. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia (zadań).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1 - liny stalowe 16,0

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44311000 Skrętki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 - liny stalowe 16,0 - szacunkowa ilość: 4 700,00 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje zawarto w SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2 - liny stalowe 27,0

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44311000 Skrętki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zadanie nr 1 - liny stalowe 27,0 - szacunkowa ilość: 143 136,00 kg

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje zawarto w SWZ.

CPV: 44311000

Dokument nr: 044981-2023, 702300028

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 09/02/2023
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice, Ul. Karolinki 1, pokój nr 117, I piętro.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, składających oferty a także informację dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach zostaną zamieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej w profilu nabywcy.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.pgg.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/02/2023

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną w zakresie części zamówienia nr 1 i 2. Aukcja zostanie przeprowadzona, jeżeli w postępowaniu w zakresie w/w części zamówienia złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz

Szczegółowe informacje zawarto w SWZ.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/05/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2023

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

Dla zadania nr 1 - 1 000,00 PLN

Dla zadania nr 2 - 28 000,00 PLN

Kontakt:
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
40-039
Polska
Osoba do kontaktów: Lucyna Fuchs
E-mail: l.fuchs@pgg.pl
Tel.: +48 327161475

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2023

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.